วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี ความหมาย ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ ศ ๒๕๒๕