Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สวัสดี'

[n.] safety [syn.] ความปลอดภัย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน