Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'bad guy'

[n.] ผู้ร้าย คนชั่ว คนไม่ดี [syn.] baddy [ant.] good guybrick

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน