Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'lapse'

(เวลา) ล่วงไป สิ้นไป ตกไป ระงับไป เลื่อนลอย การละเมิด การละเลย การพลาดพลั้ง ถลำ กลับหันเข้าไปหา (ความทุจริต)

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน