Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'lollipops'

ตังเมเสียบไม้ อมยิ้ม

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน