Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หน่วยปฏิบัติการพิเศษ'

[n.] special detachment [syn.] นปพ.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน