Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สัญญาณตอบรับ'

[n.] affirmative sign

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน