Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'จะอั้น'

แบบนั้น

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน