Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'hansom cab'

รถม้ารับจ้างชนิดสองล้อ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน