Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ไฟแรง'

การนินทาผู้อื่นจนมีผู้ได้ยิน หรือนินทาเสียงดัง เกินไป

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน