แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

หลักเกณฑ์และรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม

หลักเกณฑ์และรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม

การเขียนบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือการเขียนในรูปแบบของAmericanPsychologicalAssociationAPAซึ่งมีหลักเกณฑ์การลงรายการตามประเภทของทรัพยากรสารนิเทศโดยจะต้องลงรายละเอียดต่างๆดังนี้ ...

การเขียนบรรณานุกรม

การเขียนบรรณานุกรม

         บรรณานุกรม(Bibliography) หมายถึงรายการของทรัพยากรสารนิเทศที่ใช้ค้นคว้าประกอบการเขียนรายงานและนํามาอ้ ...