แสดง 1 - 10 จาก 25 รายการ

การปลูกฝ้าย

การปลูกฝ้าย

         การปลูกฝ้ายที่กล่าวต่อไปนี้ ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการปลูกฝ้ายในประเทศไทยซึ่งฝ้ายที่ส่งเสริมให้กสิกรปลูกเป็นฝ้ายชนิดเฮอร์ซูทุมหลักการใหญ่ๆใน ...

มันสัมปะหลัง

มันสัมปะหลัง

         มันสำปะหลังเป็นพืชสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยเพราะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าออกสำคัญของประเทศ กสิกรจึงนิยมปลูกมันสำปะหลังกันทั่วประ ...

แห้ว

แห้ว

         คนไทยรู้จักแห้วมานานแล้วเดิมที่เดียวเราต้องสั่งซื้อแห้วจากเมืองจีนเข้ามารับประทานเป็นมูลค่าปีละหลายหมื่นบาท ประเทศจีนสามารถผลิตแห้วส่งเป็น ...

แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด

แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด

         การปลูกฝ้ายในประเทศไทยการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดซึ่งอาจทำให้ได้ผลิตผลสูงหรือล้มเหลวไม่ได้ผลเลยก็ได้เพราะในด้านดินฟ้าอ ...

ข้อแนะนำในการพ่นสารเคมี

ข้อแนะนำในการพ่นสารเคมี

         เครื่องพ่นสารเคมีมีอยู่หลายชนิด เช่นเครื่องพ่นสารเคมีอัดลมด้วยแรงคน เครื่องพ่นสารเคมีอัดลมด้วยเครื่องยนต์เครื่องพ่นสารเคมีด้วยการเป ...

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

         ประวัติการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม          มนุษย์รู้จักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาไ ...

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

         พันธุ์ข้าวที่ดีจะให้ผลิตผลสูงและมีคุณภาพดีกว่าพันธุ์ข้าวที่ไม่ดีและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าพันธุ์ข้าวที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเก ...

การปลูกอ้อย

การปลูกอ้อย

         อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนเช่นสภาพน้ำท่วมหรือแห้งแล้งเป็นต้น การปลูกอ้อยเพียงเพื่อให้ขึ้นนั้นทำได้ ...

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

         ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกสิกร ทำการเพาะปลูกพืชไร่เช่นข้าว ข้าวโพดอ้อยถั่วเหลืองถั่วเขียวทำการปลูกไม ...