ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมายถึง, การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม คือ, การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ความหมาย, การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

          ประวัติการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
          มนุษย์รู้จักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาไม่ต่ำกว่า  ๔,๐๐๐  ปีแล้ว    จีนเป็นชาติแรกที่นำเส้นใยไหมมาทอเป็นอาภรณ์เครื่องนุ่งห่ม   และเป็นผู้ผูกขาดทำสินค้าผ้าไหมส่งไปขายต่างประเทศเป็นเวลานานกว่า ๑,๐๐๐ ปี ความลับเรื่องไหมจึงได้แพร่ไปถึงประเทศญี่ปุ่น ประมาณ  พ.ศ.  ๗๓๘   และที่ยุโรป   เช่น  ฝรั่งเศส  อิตาลีประมาณ  พ.ศ.  ๑๘๑๘  ในอินเดียไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า  ได้รับความรู้นี้ไปจากจีน  หรือคิดค้นขึ้นเอง  แต่เชื่อว่า  อินเดียมีการเลี้ยงไหมมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  คือ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ปี      เพราะมีบันทึกในพุทธบัญญัติไว้ว่า  ห้ามสาวกของพระพุทธเจ้าบิณฑบาตผ้าที่ใช้ทำที่รองนั่ง (สันถัต) ที่ทำจากไหม
          สำหรับวิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเมืองไทยสันนิษฐานว่าได้รับมาจากจีน       ในสมัยโบราณที่ไทยเสียดินแดนให้แก่จีนก็อพยพถอยร่นลงมายังตอนใต้ของแหลมอินโดจีน   ซึ่งคนไทยที่อพยพสมัยนั้น      คงจะนำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไหมติดตัวมาด้วย  และได้เลี้ยงไหมสืบต่อกันมาจนถึงสมัยปัจจุบัน
          เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๔   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า-อยู่หัวทรงสนพระทัยในเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาก    จึงโปรดเกล้าฯ   ให้กระทรวงเกษตราธิการดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงไหม  โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น   ซึ่งมี  ดร. โทยามา เป็นหัวหน้าคณะให้มาสร้างสถานีเลี้ยงไหมปลูกหม่อน ณ  ตำบลทุ่งศาลาแดง  กรุงเทพฯ  และได้ยกแผนกไหมขึ้นเป็น  "กรมช่างไหม"  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖  แล้วขยายงานจัดตั้งสาขาขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๒๔๔๘  ได้ตั้งสาขาขึ้นอีกที่จังหวัดบุรีรัมย์   สุรินทร์   และร้อยเอ็ด  กิจการก้าวหน้าเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๖  การส่งเสริมการเลี้ยงไหมจึงชะงักและล้มเลิกไป  เพราะมีอุปสรรคนานาประการ    เช่น  ไหมเป็นโรคตายเป็นจำนวนมาก  จนกระทั่ง  พ.ศ.  ๒๔๗๘  ทางราชการได้กลับมาสนใจการเลี้ยงไหมอีกครั้งหนึ่ง  โดยฟื้นฟูอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นการใหญ่    จัดตั้งโรงสาวไหมกลางขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นศูนย์กลางของกสิกรไหมในเขตภาคตะ-วันออกเฉียงเหนือ   ๑๔  จังหวัด    ในระยะนั้นมีรายงานของกรมเกษตรและการประมงว่ามีกสิกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ถึง ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน   การส่งเสริมการเลี้ยงไหมในระยะนั้นเป็นไปอย่างลุ่มๆ ดอนๆ    เพราะขาดกำลังทรัพย์และกำลังคน    รังไหมที่ผลิตได้ก็มีคุณภาพต่ำมาก    โรงสาวไหมกลางก็ต้องหยุดกิจการไป   ประกอบทั้งมีสงครามเอเชียบูรพาด้วย  จึงทำให้การเลี้ยงไหมชะงักไปเกือบ ๓๐  ปี  จนถึง    พ.ศ. ๒๔๘๔  รัฐบาลจึงได้หันมาส่งเสริมกันใหม่อีก   งานด้านส่งเสริมดำเนินเรื่อยๆมา  โดยจัดตั้งหมวดส่งเสริมการเลี้ยงไหมขึ้นที่ปากช่องพุทไธสง  หนองคาย  ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๕  จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม   ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา กรมกสิกรรรมจึงโอนงานมาดำเนินการขยายสถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหมขึ้นอีก  ๒  แห่ง   คือ  สถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดบุรีรัมย์และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙  ได้ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นตามแผนโคลัมโบก่อตั้งศูนย์วิจัยและอบรมไหมนครราชสีมาขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างจริงจัง และเป็นศูนย์กลางวิชาการเรื่องหม่อน  ไหมที่จะนำไปส่งเสริมให้กสิกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามแผนใหม่ให้ได้ผลดีเช่นเดียวกับต่างประเทศ   นอกจากนี้  สถานศึกษาในระดับสูง  เช่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   และวิทยาลัยเกษตรกรรมต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ก็ได้เปิดสอนวิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขึ้นอย่างจริงจัง  เพื่อส่งเสริมความรู้ในระดับการศึกษาชั้นสูงควบคู่กันไปด้วย
          ปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพนี้มี ๕ ประการ  คือ
          ๑.  หม่อน  ต้องมีพันธุ์หม่อนที่ดีและปริมาณมากพอ
          ๒.  ไหม   ต้องมีพันธุ์ไหมที่ดี  แข็งแรง โตเร็ว ทนทานต่อโรค ให้ผลผลิตสูง
          ๓.  วิธีการเลี้ยง ต้องดัดแปลงวิธีเลี้ยงที่ทำให้ไหมโตเร็วแข็งแรง ประหยัดแรงงาน
          ๔.  โรคและแมลงศัตรูของหม่อนและไหม    ต้องควบคุมโรคและแมลงต่างๆ ที่ทำความเสียหายแก่หม่อนหรือไหมให้ได้
          ๕.  การจัดการ   การวางแผนการเลี้ยงที่ถูกต้อง  กล่าวคือการดูแลสวนหม่อนระยะไหน   ควรปฏิบัติตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยอย่างไร     และกะระยะเวลาเริ่มเลี้ยงไหมตอนไหน  ต้องกระทำให้สัมพันธ์กับสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต และระยะที่มีใบหม่อนมากเพียงพอในขณะที่เลี้ยง  ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมายถึง, การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม คือ, การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ความหมาย, การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu