วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ ประวัติ ความหมายของวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ ความหมาย ๑พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของคำว่า พ่อ ไว้ดังนี้ -พ่อ หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก คำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดตน ๒พุทธศาสนา ได้ให้ความหมายชองคำว่า พ่อ หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกมีใช้หลายคำ เช่น -บิดา พ่อ -ชนก ผู้ให้กำเนิด -สามี ผัวของแม่ เป็นต้น ความเป็นมาของวันพ่อ วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓