แสดง 1 - 10 จาก 77 รายการ

8 มีนาคม วันสตรีสากล (International Women's Day)

8 มีนาคม วันสตรีสากล (International Women's Day)

วันสตรีสากล(InternationalWomensDay)หรือชื่อเดิมคือวันสตรีแรงงานสากล(InternationalWorkingWomensDay)ตรงกับวันที่8มีนาคมของทุกวันนับว่าเป็นที่แต่ละภูมิภาคของโลกให้ความสำคัญในการจัดงานเ ...

อาเซียน ASEAN ประวัติอาเซียน 10 ประเทศ

อาเซียน ASEAN ประวัติอาเซียน 10 ประเทศ

ประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้AssociationofSouthEastAsianNationsASEANเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทยมาเลเซี ...

ประวัติความเป็นมา บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

ประวัติความเป็นมา บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

ประวัติความเป็นมาบริษัทปตทจำกัดมหาชนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคม2521ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยพศ2521เพื่อดำเนินธุรกิจหลักด้านปิโตรเลียมและธุ ...

ประวัติความเป็นมา กฟภ.

ประวัติความเป็นมา กฟภ.

ประวัติความเป็นมากฟภการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีที่มาเริ่มจากการเป็นแผนกไฟฟ้าในกองบุราภิบาลกรมสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและก่อตั้งไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นจังหวัดแรกเมื่อพศ2473ต่อมาในพศ2477มีกา ...

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจของบริษัทบมจอสมทรัฐวิสาหกิจสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจดทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่17สิงหาคม2547ด้วยการแปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยอสมทตามพระราชบัญ ...

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด

ประวัติความเป็นมาของบริษัทไปรษณีย์จำกัดบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดปณทยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ปณทถนนแจ้งวัฒนะโดยปฏิรูปภ ...

ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือCATTelecomPublicCompanyLimitedเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่14 ...

ประวัติความเป็นมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2497โดยแปลงสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่31กรกฎาคม2545ทีโอทีนับเป็นองค์กรที่วางรากฐานระ ...

CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง

CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง

ซีทีเอชCTHคือผู้ผลิตช่องรายการทีวีโดยขายให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกหรือเคเบิลท้องถิ่นนำไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิกผู้รับชมในเขตพื้นที่มีช่องรายการต่างๆ16ช่องโดยมีบริษัทเคเบิลไทยโฮลดิ ...

ประวัติ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (กรมการขนส่งทางบก)

ประวัติ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (กรมการขนส่งทางบก)

ประวัติองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์กรมการขนส่งทางบกองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์หรือรสพเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอดีตของไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ดำเนินกิจการขนส่ง ...