ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หมายถึง, ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คือ, ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ความหมาย, ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom Public Company Limited
 
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ต่อหุ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป สามารถบริหารจัดการ ในรูปแบบ ของเอกชนได้เต็มรูปแบบรวมทั้งกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา ที่เหมาะสม

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชุมพร Chumphon Customer Service Office
เดิมตั้งอยู่ที่ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขชุมพร ชั้น 2 ถนนปรมินมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
สังกัดสำนักงานการสื่อสารโทรคมนาคม เขตใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 6 สิงหาคม 2536 การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้ง สำนักงาน  สื่อสารโทรคมนาคม เขตตะวันตก จ.ราชบุรี และให้ที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมชุมพรขึ้นตรงกับสำนักงานสื่อสารโทรคมนาคม เขตตะวันตก ในปี 2538 ทางการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้จัดงบประมาณให้สร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ เลขที่ 25/9 หมู่ที่ 7 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร สำนักงานโทรคมนาคม ชุมพร ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการแห่งใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชุมพร

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยการแปลงสภาพจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  และได้รับโอนกิจการ  สิทธิ  หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทยังคงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100%

สถานะทางกฎหมาย                     
             จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

             ทะเบียนเลขที่    0107546000229

             ประเภทธุรกิจ        ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทุก ลักษณะ ทุกประเภท
                                       รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน หรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ
                                       โทรคมนาคม และให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ

             ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว              10,000,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน)

             ชนิดหุ้น                                    เป็นหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น)

             มูลค่าหุ้นที่ตราไว้                         10 บาทต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน)

  วิสัยทัศน์
         เป็นผู้ให้บริการ ICT รายแรกที่ลูกค้าใช้บริการ
  ภารกิจ
        1. ปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบภายใน และกระบวนการตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ
        2. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาในการดำเนินงานและให้บริการด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานในราคาที่แข่งขันได้
        3. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
        4. พัฒนาบริการใหม่ที่ตอบสนองต่อลูกค้าและการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้า

รวมรายชื่อรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย


ที่มา : cattelecom.com


ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หมายถึง, ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คือ, ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ความหมาย, ประวัติความเป็นมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu