วันต่อต้านยาเสพติดโลก คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดสากล

วันต่อต้านยาเสพติดโลก คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดสากล

"สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ" ได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ซึ่งประเทศไทยหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิก