แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

         กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไรใช้วัสดุอะไรบ้างแต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย ...

จิตรกรรมและศาสนา

จิตรกรรมและศาสนา

         ศาสนาพุทธในประเทศไทย เป็นโครงสร้างสำคัญของสังคมเพราะรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมถึงงานจิตรกรรมของไทยอาศัยความรู้ความเข้าใจในปร ...

การละเล่นของหลวง

การละเล่นของหลวง

         การละเล่นของหลวงที่มีมาแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์หมายถึงการละเล่นที่แสดงในพระราชพิธีต่างๆไม่ได้หมายความว่าแสดงหน้าที่นั่งในเขตพระรา ...

อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

         จิตรกรรมไทยแบบประเพณีมีหลักฐานเห็นได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ที่มีปรากฏเป็นงานชิ้นสำคัญนั้นเป็นจิตรกรรมตั้งแต่สมัยอยุธยาหลักฐานข ...

จิตรกรรม

จิตรกรรม

         จิตรกรรมหรือภาพเขียนมีส่วนประกอบหลัก คือเส้นสีและน้ำหนักของสีสีมีส่วนสัมพันธ์กับความกว้าง ยาว และความลึกในภา ...

หมวดพระพุทธศาสนา

หมวดพระพุทธศาสนา

         หมวดพระพุทธศาสนาว่าด้วย          เรื่องราวของพระสาวกเอตทัคคะ(หรือผ ...

การช่างและหมู่บ้านช่าง

การช่างและหมู่บ้านช่าง

         ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ว่างจากการศึกสงคราม ทางการมีโอกาสทะนุบำรุงบ้านเมือง ช่างจึงมีบทบาทอยู่มาก ...

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

         วัตถุที่ใช้ทำจารึกมีหลายชนิด  แต่มีลักษณะร่วมกันคือ แข็งแรงคงทนถาวรฉะนั้นการบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนจารึกจึงต้องใช้เครื่องมื ...

ช่างเขียน

ช่างเขียน

         ช่างเขียนที่มีชื่อเสียงย่อมได้รับการฝึกหัดมาอย่างดีในสมัยโบราณผู้ที่ต้องการจะเป็นช่างเขียนต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกหัดงานในสำนักช่างเขียนมีครูที่ ...