แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

เทศกาล Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้า

เทศกาล Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้า

วันขอบคุณพระเจ้า(อังกฤษ:Thanksgiving)เป็นวันฉลองการเก็บเกี่ยวที่เดิมเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ...

คริสต์ศาสนสถาน

คริสต์ศาสนสถาน

คริสต์ศาสนสถานหรือสิ่งก่อสร้างของคริสต์ศาสนาหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้เป็นที่สักการะบูชาหรือเป็นที่ประกอบศาสนพิธีของคริสต์ศาสนาBasilicaภาษาไทยใช้มหาวิหารหรือทับศัพท์ว่าบาซิลิกาบาซิลิกามาจากภ ...

โทษต้องห้าม

โทษต้องห้าม

โทษต้องห้ามinterdictในนิกายโรมันคาทอลิกหมายถึงการตำหนิโทษโดยคริสตจักรโทษต้องห้ามอาจจะประกาศต่ออาณาจักรท้องถิ่นหรือต่อบุคคลบทประกาศโทษต่อบุคคลจะลงโทษผู้หนึ่งผู้ใดโดยการระบุชื่อการประกาศโทษต้อ ...

ศีลมหาสนิท

ศีลมหาสนิท

ศีลมหาสนิทEucharistHolycommunionคือพิธีกรรมของชาวคริสต์เพื่อร่วมสนิทกับพระเยซูโดยการรับประทานขนมปังสัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์และเหล้าองุ่นสัญลักษณ์แทนพระโลหิตการประกอบพิธีศีลมหาสนิทเพ ...

เครื่องประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา

เครื่องประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา

นิกายโรมันคาทอลิกนั้นมีพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งคือพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณในพิธีกรรมนี้จะประกอบด้วยสิ่งของหรือสถานที่ต่างๆที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาเช่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานท ...

พระทรมานของพระเยซู

พระทรมานของพระเยซู

พระทรมานของพระเยซูThePassionofjesusเป็นศัพท์ทางเทววิทยาคริสเตียนที่บรรยายเหตุการณ์ความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและทางจิตใจของพระเยซูในช่วงเวลาก่อนที่จะทรงถูกพิจารณาคดีและถูกตัดสินให้ถูกประหารชีว ...

ทำความรู้จักศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ทำความรู้จักศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ทำความรู้จักศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกชื่อโรมันคาทอลิกRomanCatholicมาจากประเพณีที่ถือเอากรุงโรมเป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนาเป็นสำนักของสันตะปาปาPopeซึ่งเป็นสังฆราชของกรุงโรมและเป็นหัวหน้าขอ ...

การคืนพระชนม์ของพระเยซู

การคืนพระชนม์ของพระเยซู

การคืนพระชนม์ของพระเยซูResurrectionofJesusหมายถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่มีความสำคัญที่สุดในความเชื่อทางคริสต์ศาสนาที่เป็นพื้นฐานของปรัชญาและหลักการทางคริสต์ศาสนวิทยาตามพันธสัญญาใหม่พระเยซูผู้เ ...

ความหมายการคืนพระชนม์

ความหมายการคืนพระชนม์

การคืนพระชนม์มีความหมายอย่างไร1หมายความว่าพระเยซูทรงมีชีวิตและประทับอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นมิตรกับทุกคนที่วางใจในพระองค์ดังที่ตรัสว่า ...

เทศกาลมหาพรต

เทศกาลมหาพรต

เทศกาลมหาพรตคาทอลิกหรือเทศกาลเข้าสู่ธรรมโปรเตสแตนต์LentQuadragesimaแปลว่าที่สี่สิบเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของศาสนาคริสต์เริ่มต้นจากวันพุธรับเถ้าและสิ้นสุดวันปัสกา3รวม40วันโดยเทศกาลนี้มีไว ...