แสดง 71 - 80 จาก 94 รายการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ. ๒๔๗๕)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ. ๒๔๗๕)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกมหันตเดชนดิลกรามาธิบดีพระปกเกล้าเจ้าแผ่นดินสยามศุภมัสดุพระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค๒๔๗๕พรรษาปัจจุบันนสมัยจันทรคตินิยมปละวังคสมพัตสรมฤคศ ...

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรสยามวันที่10ธันวาคม2475รัฐธรรมนูญฉบับแรกคือฉบับที่ได้ประกาศใช้หลังการปฏิวัติเมื่อวันที่10ธันวาคม2475ได้บัญญัติให้รัฐสภาอยู่ภายใต้การควบคุมและฝึกสอนของฝ่ายบริหาร ...

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช ๒๔๗๕

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช ๒๔๗๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯสั่งว่าโดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ไ ...

ขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียงประชามติ

ขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียงประชามติ

แนะนำ5ขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียงประชามติ1ตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติที่ประกาศไว้ที่หน้าหน่วยออกเสียง2ถือบัตรประชาชนถือบัตรประจำตัวประชาชนม ...

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญสูงสุดของประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเริ่มต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานรั ...

สรุปประเด็นความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

สรุปประเด็นความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

ศูนย์การศึกษาวิจัยการเมืองไทยได้ประมวลสรุปประเด็นความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญได้แก่ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนประเด็นเกี่ยวกับวุฒิสภาและประเด็นด้านองค์กรอิสระดังต่อไปนี้ประเด็นด้านสิท ...

พุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ

พุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีประวัติมายาวนานโดยมีต้นกำเนิดที่ประเทศอินเดียนับว่าเป็นศาสนาที่มีความสำคัญที่สุดในโลกศาสนาหนึ่งมีผู้นับถือหลายร้อยล้านคนโดยเฉพาะในประเทศต่างๆทางเอเชียใต้เอเชียตะวันออ ...

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญConstitutionหมายถึงกฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐถ้าแปลตามความหมายของคำจะหมายถึงการปกครองรัฐอย่างถูกต้องเป็นธรรมรัฐธรรมมนูญในความหมายอย่างแคบรัฐธรรมนูญต้องมีลักษณะเป็นลายลัก ...

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศสำหรับประเทศไทยนับจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธ ...

การออกเสียงประชามติ

การออกเสียงประชามติ

การออกเสียงประชามติหมายถึงกระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ ...