ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อาหารธรรมชาติ, อาหารธรรมชาติ หมายถึง, อาหารธรรมชาติ คือ, อาหารธรรมชาติ ความหมาย, อาหารธรรมชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
อาหารธรรมชาติ


          อาหารธรรมชาติของปลาแบ่งออกเป็น ๓ พวกด้วยกันคือ (๑) อาหารหลัก  คือ อาหารธรรมชาติที่ปลาต้องการภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและมีชีวิตอยู่ได้ดีที่สุด (๒) อาหารที่ปลากินในบางโอกาส คือ อาหารธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีอยู่ในบ่อ และ (๓) อาหารยามฉุกเฉิน คือ อาหารที่ปลากินเมื่อขาดอาหารที่ต้องการ และอาหารที่กินเข้าไปก็เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น  แพลงก์ตอนสัตว์ที่ประกอบด้วยกุ้งปูขนาดเล็ก  และโรทิเฟอร์ เป็นอาหารหลักของลูกปลาขนาด ๑๕-๒๐ มิลลิเมตรแต่พวกแพลงก์ตอนพืชขนาดเล็กเป็นอาหารยามฉุกเฉินของลูกปลาขนาดดังกล่าว  ลูกปลาซึ่งมีลำไส้เล็ก สั้น และเป็นเส้นตรงสามารถย่อยแพลงก์ตอนสัตว์พวกโรทิเฟอร์ได้ แต่แพลงก์ตอนพืชค่อนข้างย่อยยาก  พวกสาหร่ายและสาหร่ายสีเขียวชนิดเส้นที่ไม่ย่อยจะสังเกตได้จากมูลของปลาที่ถ่ายออกมา

          ความรู้ในเรื่องวัฏจักรชีววิทยาในบ่อปลา เป็นพื้นฐานในการเพาะเลี้ยงปลา  การเริ่มของวัฏจักรคือ พืชสีเขียวจะเปลี่ยนอนินทรียสาร รวมทั้งกรดคาร์บอนิก และแร่ธาตุต่างๆ ในน้ำให้เป็นอินทรียสารในรูปของเนื้อเยื่อพืช โดยอาศัยพลังงานจากแสงแดด พืชเหล่านี้ ได้แก่ พืชชั้นต่ำ และพวกแพลงก์ตอนพืชรวมทั้งแพลงก์ตอนสัตว์   ซึ่งจะเป็นอาหารของสัตว์ขนาดเล็กและจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ขนาดที่โตกว่า   ทั้งพืชและสัตว์ดังกล่าวก็จะกลายเป็นอาหารของปลาต่อไป

          ชนิดของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางอาหารสำหรับปลา     ซึ่งเกิดในบ่อปลาตามธรรมชาติประกอบด้วยกลุ่มของสัตว์ต่างๆ คือ
          ๑.  โรทิเฟอร์ มีขนาดเล็กมาก มีความยาว ๑/๕๐-๒๐มิลลิเมตร มีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน ๒-๓ สัปดาห์ แต่จะเกิดใหม่ทดแทน พบปะปนอยู่กับแพลงก์ตอน และพบตามหน้าดิน  โดยเฉพาะในที่ซึ่งมีพืชมาก ลูกปลาและปลาเล็กกินโรทิเฟอร์เป็นอาหาร
          
          ๒.  ตัวหนอน  มีตัวหนอนอยู่ ๒-๓ ชนิด ที่เป็นอาหารสำคัญของปลา ที่พบมากได้แก่ ไส้เดือน  ไส้เดือนมีขนาดตั้งแต่เล็ก มีความยาว ๘-๑๕ มิลลิเมตร ไปจนถึง ๓๐ เซนติเมตร ในโคลนก้นบ่อที่มีอินทรียสารสูง  จะเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มทูบิ-เฟกซ์ (tubifex) ซึ่งเป็นตัวหนอนสีแดง มีความยาว ๒๕-๘๕มิลลิเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ มิลลิเมตร  หนอนนี้จะขับเมือกผสมกับดินโคลนทำเปลือกห่อหุ้มตัว  ทำให้มีน้ำหนักจมลงสู่ก้นบ่อ และยื่นส่วนหน้าของลำตัวออกมาแกว่งไกวเหนือพื้น

          ๓. หอย ส่วนใหญ่อาศัยระหว่างพืชน้ำหรือตามก้นบ่อ  กินพวกพืชและเศษเน่าเปื่อยเป็นอาหาร ในบ่อเลี้ยงปลามักจะพบหอยฝาเดียว เช่น หอยขม และหอย ๒ ฝา เช่น หอยกาบ ปลาที่กินหอยเป็นอาหาร ได้แก่ ปลาตะโกก ปลาเฉาดำ

          ๔.  พวกกุ้ง ปู (crustaceans) เป็นพวกที่มีความสำคัญที่สุดในแง่ที่เป็นอาหารปลา  พวกกุ้งและปูชั้นต่ำ เป็นอาหารหลักของลูกปลา ปลาวัยอ่อน  และเป็นอาหารหลักของปลาที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร พวกกุ้งและปูชั้นสูงเป็นอาหารของปลาใหญ่ พวกกุ้งและปูชั้นต่ำ  อาศัยอยู่ตามพื้นก้นบ่อ  อยู่ระหว่างพืชน้ำ พวกที่พบมากและมีความสำคัญในแง่เป็นอาหารปลาได้แก่  กุ้ง ซึ่งมีขนาดเล็ก มีความยาว ๑๔ ถึง ๓ มิลลิเมตรซึ่งเราเรียกรวมๆไปว่า ไรน้ำ พวกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์พวกออสตราคอดมีเปลือกใส  ๒  ฝา  ห่อหุ้มตัวคล้ายหอยกาบ  มีขนาดความยาว ๐.๕-๒.๕ มิลลิเมตร อาศัยอยู่ตามพื้นก้นบ่อ สกุลที่พบได้แก่  ไซพริส (Cypris)

          พวกโคพีพอด มีขนาดความยาวไม่เกิน ๕ มิลลิเมตรอาศัยอยู่ตามชายตลิ่งหรือผิวน้ำ ที่พบเสมอ ได้แก่ สกุลไซคลอปส์ (Cyclops)

          ในพวกมาลาคอสตราคา (malacostraca) ซึ่งเป็นพวกกุ้งและปูชั้นสูง ที่พบในบ่อสม่ำเสมอ ได้แก่ กุ้งฝอยหรือกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก

          ๕. แมลง เป็นส่วนสำคัญของอาหารปลาที่เลี้ยงในบ่อปลาจะกินตัวอ่อนของแมลงเป็นอาหาร   ในบรรดาแมลงด้วยกันตัวอ่อนของพวก เมย์ไฟลส์ (may flies) และพวกหนอนแดงมีความสำคัญในแง่เป็นอาหารมากที่สุด หนอนแดงมีรูปร่างป้อมทรงกระบอก มีขนาดความยาว ๒-๒๐ มิลลิเมตร อาศัยอยู่ในเกราะหุ้มตัวอยู่ตามพื้นก้นบ่อ

          ปลาที่เลี้ยงในบ่อ เช่น ปลาไน  ปลาตีลาเบีย อาหารธรรมชาติในบ่อมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโต     ปลาไนที่เลี้ยงในบ่อกินอาหารธรรมชาติประมาณร้อยละ  ๕๐ และกินอาหารสมทบประมาณร้อยละ ๕๐ และปลาตีลาเบียกินอาหารธรรมชาติในบ่อประมาณร้อยละ  ๑๐ ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าในบ่อที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตของปลาจะต่ำลง แต่ถ้าหากใส่ปุ๋ยจะทำให้ผลผลิตสูงขึ้น  อาหารธรรมชาติในบ่อเป็นอาหารที่เสริมสร้างการเจริญเติบโตให้แก่ปลา    จากการทดลองพบว่าการเติมไรน้ำและตัวอ่อนของแมลงไปในอาหารสมทบเพียงเล็กน้อยทำให้ปลาเจริญเติบโตเห็นได้ชัด ซึ่งแสดงว่า ในสัตว์ดังกล่าว มีสารที่ช่วยในการเจริญเติบโต

          อาหารธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นในบ่อมีโปรตีนสูง   สาหร่ายที่เกิดในบ่อน้ำกร่อยที่เลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล  มีโปรตีนร้อยละ๑-๑.๖ พวกตัวอ่อนของแมลง พวกไรน้ำ ล้วนแต่มีโปรตีนสูงทั้งสิ้น   กล่าวคือ   มีโปรตีนร้อยละ ๖.๘-๑๑.๘

อาหารธรรมชาติ, อาหารธรรมชาติ หมายถึง, อาหารธรรมชาติ คือ, อาหารธรรมชาติ ความหมาย, อาหารธรรมชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu