แสดง 1 - 10 จาก 75 รายการ

ศิลปะการทอผ้าไทย

ศิลปะการทอผ้าไทย

         ผ้าเป็นวัสดุสำหรับทำเครื่องนุ่งห่มจึงนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ควบคู่ไปกับอาหารและที่อยู่อาศัย ...

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

         การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขายสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพราะผู้ซื้อมักจะไม่ชอบความจำเจการพัฒนาคุณภาพสินค้าหัตถกรรมแต่ละชนิดย่ ...

เครื่องปั้นลพบุรี

เครื่องปั้นลพบุรี

         งานศิลปะที่เหมือนกับที่พบในประเทศกัมพูชาซึ่งพบหรืออยู่ในประเทศไทยนักประวัติศาสตร์ศิลปะเรียกรวมกันว่าศิลปะแบบลพบุรีซึ่งหมายรวมถึงเครื่องปั้นด้ ...

เครื่องปั้นหริภุญชัย

เครื่องปั้นหริภุญชัย

         อาณาจักรหริภุญชัยหรือลำพูนอยู่ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่๑๕ถึงต้นพุทธศตวรรษที่๑๙มีเมืองหริภุญชัยเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรแห่งนี้ได้มีกา ...

การจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

การจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

          สำหรับการจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารคนั้น ทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนเรือซึ่งมีแบบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรียงตามลำดับตั้งแต่ ...

การเสด็จเลียบพระนคร

การเสด็จเลียบพระนคร

         การเสด็จเลียบพระนครจัดเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องมาแต่พิธีที่ทำในพระราชฐาน มีการเสด็จออกท้องพระโรงให้ข้าราชการทั้งปวง ...

องค์การชำนัญพิเศษเฉพาะเรื่อง (Specialized Agencies)

องค์การชำนัญพิเศษเฉพาะเรื่อง (Specialized Agencies)

          ของสหประชาชาติมีสถานภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์แบบเป็นนิติบุคคลระหว่างประเทศและมีธรรมนูญซึ่งที่ประชุมใหญ่ของรัฐสมาชิกมีมติรั ...

องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ

องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ

          องค์การสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งประเทศผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่๒ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๔๘๘(ค.ศ.๑๙๔๕)มีวัตถุประส ...

ปะการัง

ปะการัง

         ปะการังเป็นสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในโครงสร้างหินปูนมีลักษณะการดำรงชีพ๒แบบคืออยู่ตัวเดียวหรืออยู่ร่วมกันเ ...