แสดง 1 - 10 จาก 61 รายการ

ประเพณีทูตถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

ประเพณีทูตถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

         ประเทศที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกันจะมีประเพณีส่งผู้แทนจากประเทศหนึ่งไปเจรจาหรือประจำอยู่ในดินแดนของอีกประเทศ ผู้ที่ทำหน้าที่เช่นนี้ เรี ...

ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน

ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน

         มีธรรมเนียมอย่างหนึ่งในพระราชวงศ์ที่ทรงถือปฏิบัติกันเป็นการภายใน บุคคลภายนอกทั่วไปไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ทราบกันแพร่หลายนัก คือ ธรรมเน ...

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ

         ตามปกติในช่วงชีวิตของคนเราย่อมมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ และมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราถือว่ามีความสำคัญและต้องการความเป็นสิริมงคล ...

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

         ตามปกติวิสัยของผู้มีความรู้จักคุ้นเคยกันย่อมไปมาหาสู่เยี่ยมเยียน ถามข่าวด้วยมิตรไมตรีกันอยู่เสมอ ธรรมเนียมนี้ไม่ได้ถือปฏิบัติเฉพาะเรื่ ...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

         การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองด้วยเหตุนี้ พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์จึงทรงใฝ่พระราชหฤทัยบำรุงก ...

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

         พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาทรงใช้เรือทั้งในราชการสงครามเพื่อป้องกันพระราชอาณาจักรในยามศึกและในราชการทั่วไปในยามบ้านเมื ...

ธงประจำพระองค์

ธงประจำพระองค์

         “ธง”ตามความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึง ผืนผ้าที่มีสีและลวดลายต่างๆ ใช้เป็นเครื่องห ...

การพระราชทานตราตั้งห้าง

การพระราชทานตราตั้งห้าง

         มีธรรมเนียมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ข้อหนึ่งที่ไทยเรารับมาจากชาติตะวันตก และได้ใช้เป็นธรรมเนียมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้&n ...

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน

         เครื่องราชอิสรพยาภรณ์ คือสิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบเป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จ ...