แสดง 1 - 10 จาก 114 รายการ

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

          การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทำได้หลายวิธีเช่นเลี้ยงในกระชังเลี้ยงในคอกเฝือกหรือที่ล้อมขังในร่องสวนและในบ่อแต่ถ้าจะเลี้ยงให้ได้ผลจริงจังแล้ว ...

วิธีเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม

วิธีเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม

          ปัจจุบันนี้การเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามทำได้๒วิธีใหญ่ๆคือการเพาะพันธุ์ระบบปิดโดยใช้น้ำหมุนเวียนภายในบ่อแต่ผ่านที่กรอง(filter)ซึ่งส่วนให ...

การเพาะพันธ์กุ้งก้ามกราม

การเพาะพันธ์กุ้งก้ามกราม

           กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ำจืดหากเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนหรือลูกกุ้งจะต้องอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยระยะหนึ่งตามธรรมชาติเมื่อไข่กุ้งฟักออกเป็นตัวแล ...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์พ.ศ.๒๔๙๖โดยมีรัฐบาลถือหุ้นทั้งหมดเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในสมัย ...

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ.๒๕๐๙โดยมีรัฐบาลถือหุ้นร้อย ...

การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

          กิจการธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศมีวิวัฒนาการและกรอบการดำเนินงานต่างกันตามสภาพแวดล้อมทาเศรษฐกิจ สังคมและสภาพความสัมพันธ์ที่เป็นมาแต่อ ...

พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

          กิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศแถบยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้น ...

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

         ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นนายธนาคารให้รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้า ...

การออกธนบัตรและการพิมพ์ธนบัตร

การออกธนบัตรและการพิมพ์ธนบัตร

          รัฐบาลไทยได้จ้างบริษัทโทมัส เดอ ลารูของอังกฤษพิมพ์ธนบัตรไทยและเริ่มนำธนบัตรออกใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๔๕และได้หันม ...