แสดง 1 - 10 จาก 43 รายการ

ปิโตรเลียมในประเทศไทย

ปิโตรเลียมในประเทศไทย

         กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าของสังคมมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับความต้องการด้านพลังงานและปิโตรเลียมก็นับได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงธ ...

การกลั่นน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์

การกลั่นน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์

         การกลั่นน้ำมันดิบคือการย่อยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียมออกเป็นกลุ่ม(Groups)หรือออกเป็นส่วน(Fractions)ต่างๆโดยกระ ...

การพัฒนาและการผลิต

การพัฒนาและการผลิต

         เมื่อผลการสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมสามารถจะประเมินปริมาณสำรองของปิโตรเลียมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์เป็นที่แน่นอนแล้วตลอดจนสามารถระบุชนิดและคุณภาพของป ...

การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียม

การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียม

         ในอดีตนั้นร่องรอยการไหลซึมขึ้นมาของน้ำมันดินบนพื้นผิวดิน(Seepages)จะได้รับการพิจารณาเป็นข้อบ่งชี้ว่าใต้พื้นดินบริเวณนั้นมีแหล่งปิโตรเลียมอยู่ ...

ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม

ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม

         ปิโตรเลียมเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในสถานะของของเหลวแก๊สวัสดุกึ่งของแข็งหรือของแข็งที่ผสมกันของสารจำพวกไฮโดรคาร์บอนน้ำมันดิบ ...

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

         ปิโตรเลียมมีต้นกำเนิดมาจากสารประกอบอินทรีย์ทั้งของพืชและของสัตว์ที่สะสมตัวปะปนกับตะกอนชนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกอนที่มีอนุภาคขนาดเล็กหรื ...

คอนกรีต (CONCRETE)

คอนกรีต (CONCRETE)

         องค์ประกอบของคอนกรีต          คอนกรีตประกอบด้วยปูนซีเมนต์หินทรายและน้ำโดย ...

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์

         ซีเมนต์ตามความหมายทางวิศวกรรมโยธาแบ่งออกเป็น๒ชนิดคือบิทูมินัส(Bituminous)และนันบิทูมินัส(NonBituminous)บิทูมินัสซีเมนต์ได้แก่ยางมะ ...

การตรวจสอบคุณภาพรถสำเร็จรูป (Final Inspection)

การตรวจสอบคุณภาพรถสำเร็จรูป (Final Inspection)

         รถสำเร็จรูปที่ผ่านการประกอบจากสายพานลำเลียงทุกคันจะถูกตรวจสอบคุณภาพตามรายการต่างๆที่ระบุไว้ในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพซึ่งหน่วยงานประกันและควบคุ ...