แสดง 1 - 10 จาก 69 รายการ

การป้องกันตัวของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การป้องกันตัวของสัตว์ทะเลหน้าดิน

        สัตว์ทะเลหน้าดินต้องมีกลยุทธ์ในการป้องกันตัวเนื่องจากพวกมันมักฝังตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่หลบหนีศัตรูได้ช้าดังนั้นเพื่อการอยู่รอดมันจึงต้องมีก ...

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         การเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวของสัตว์ทะเลหน้าดินมีความสำคัญในการหาอาหารการหลบหลีกศัตรูและการสืบพันธุ์ทั้งในการหาคู่หรือการอพยพเพื่อวางไข่แล ...

การสืบพันธุ์และชีวประวัติของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การสืบพันธุ์และชีวประวัติของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         การสืบพันธุ์ในสัตว์ทะเลหน้าดินจะพบได้ทั้งการสืบพันธุ์แบบมีเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศจะพบเป็นส่วนน้อยและพบในสัตว์ที่ ...

การหายใจของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การหายใจของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         สัตว์ทะเลหน้าดินเกือบทุกชนิดต้องการออกซิเจนในกระบวนการเมแทบอลิซึมความต้องการออกซิเจนของสัตว์ทะเลหน้าดินแต่ละชนิดวัดได้จากอัตราการหายใจซึ่งวั ...

การกินอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การกินอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสามารถแบ่งกลุ่มของสัตว์ทะเลหน้าดินตามลักษณะการกินอาหารของมันแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดินได้แก่พืชสีเขียวสาหร่ายทะเล ...

พรรณไม้ที่มีดอกหอม

พรรณไม้ที่มีดอกหอม

พรรณไม้ที่มีดอกหอมแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้ ไม้ต้น          -กันเกรา(Fragre ...

กรรมวิธีในการสาน

กรรมวิธีในการสาน

          การสานเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำเครื่องจักสานโดยนำวัตถุดิบที่แปรรูปแล้วมาสานป็นรูปทรงต่างๆกรรมวิธีในการสานแบ่ง ...

เครื่องมือทำเครื่องจักสานของไทย

เครื่องมือทำเครื่องจักสานของไทย

          การทำเครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณอย่างหนึ่งที่ทำสืบทอดกันมาช้านานแล้วเครื่องมือที่ใช้ทำเครื่องจักสานก็เป็นเครื่องมือพื้นบ้านเพ ...

ท่าอากาศยานสำคัญของประเทศไทย

ท่าอากาศยานสำคัญของประเทศไทย

         ประเทศไทยมีท่าอากาศยานอยู่ตามจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดเพื่อเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคท่าอากาศยานที่มีบทบาทสำคัญต่อกิจการขนส่งทางอากาศของปร ...

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน

         กิจการของท่าอากาศยานเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้บริการการดำเนินงานจึงต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศดังน ...