ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน, ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน หมายถึง, ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน คือ, ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน ความหมาย, ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน

           การซื้ออ้อยของโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท คือ ซื้อโดยอาศัยน้ำหนักอย่างเดียว  เรียกว่าซื้อตามน้ำหนัก กับซื้อโดยอาศัยน้ำหนักและความหวาน เรียกว่า ซื้อตามคุณภาพ          ข. ซื้อตามคุณภาพ    การซื้อขายอ้อยถ้าจะกล่าวให้ตรงกับความเป็นจริงก็คือ   การซื้อขายน้ำตาลที่มีอยู่ในอ้อยนั้นนั่นเอง  ดังนั้นอ้อยที่มีน้ำตาลมากกว่าก็ควรจะได้ราคาสูงกว่า ในทางกลับกันอ้อยที่มีน้ำตาลน้อยว่าก็ควรจะได้ราคาต่ำกว่า   ดังนี้เป็นต้น   จึงนับว่าวิธีการซื้อตามคุณภาพเป็นธรรมทั้งแก่ชาวไร่และโรงงาน
          ในฤดูหีบปี  พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๑ จากโรงงานที่เปิดทำการทั้งหมด ๔๓ โรงมีเพียง ๕ โรงเท่านั้นที่ซื้ออ้อยตามคุณภาพ ในจำนวนนี้เป็นของรัฐวิสาหกิจเสีย  ๔ โรง  คือ โรงงานน้ำตาลไทยลำปาง  โรงงานน้ำตาลไทยอุตรดิตถ์  โรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรีและโรงงงานน้ำตาลชลบุรี  ส่วนอีกโรงหนึ่ง คือ โรงงานน้ำตาลมหาคุณ  ซึ่งเป็นของเอกชนตั้งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
          การซื้ออ้อยตามคุณภาพโดยทั่วไปมีหลายระบบ  แต่ประเทศไทยใช้ระบบ ซีซีเอส (C.C.S.)ซึ่งเป็นระบบของประเทศออสเตรเลีย ซีซีเอส ย่อมาจากคำเต็มว่า  Commercial Cane Sugar หมายถึง "ปริมาณของน้ำตาลซูโครสที่มีอยู่ในอ้อยจำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถสกัดออกมาได้ในรูปของน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์  โดยโรงงานที่มีมาตรฐานสมมุติซึ่งสูงมาก" ดังนั้น  ซีซีเอส  จึงเป็นค่า  "ตามทฤษฎี"  เท่านั้นทั้งนี้เพราะไม่สามารถที่จะหาโรงงานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ ได้นั่นเอง เพื่อให้เข้าใจง่าย  ซีซีเอส หมายถึงค่าร้อยละของน้ำตาลซูโครส  ที่ผลิตได้จากอ้อยจำนวนหนึ่งเช่นอ้อยที่มี ซี ซี เอส ๑๐ หนัก ๑ ตัน (๑,๐๐๐ กิโลกรัม)  จะสามารถให้น้ำตาลซูโครสได้สูงสุด  ๑๐๐ กิโลกรัม ในทำนองเดียวกันอ้อยที่มี  ซีซีเอส  ๙และ  ๑๑ หนัก ๑ ตันเท่ากัน จะให้น้ำตาลซูโครสสูงสุด ๙๐ และ ๑๑๐ กิโลกรัม ตามลำดับ ในการหาค่า  ซีซีเอส นั้น  จะต้องทราบค่า วิเคราะห์ทางคุณภาพ  ๓ อย่างของอ้อย คือ
         ๑.  ค่าบริกซ์ *๑(Brix) ในน้ำอ้อยจากลูกหีบแรก
         ๒. ค่าโพล *๒(Pol) ในน้ำอ้อยจากลูกหีบแรก
         ๓. ค่าร้อยละของชานอ้อยหรือไฟเบอร์(Fiber) ในอ้อยนั้น

         จากนั้น ก็นำค่าที่ได้มาคำนวณหา ซีซีเอสต่อไปตามลำดับดังนี้
         ก. หาค่าบริกซ์ในอ้อยจากการวิเคราะห์ทางคุณภาพอ้อย  ตามข้อ (๑) นั้นได้ค่าบริกซ์ในน้ำอ้อย  ซึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นค่าบริกซ์ในอ้อย จากสูตร 
         
         ข. หาค่าโพลในอ้อยค่าโพลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยเป็นค่าโพลในน้ำอ้อย  ต้องเปลี่ยนเป็น ค่าโพลในอ้อย จากสูตร
           โพลในอ้อย = โพลในน้ำอ้อย x ๑๐๐-(ไฟเบอร์+๕)
                                                                ๑๐๐

         ค. หาค่าสิ่งเจือปนในอ้อย จากสูตรสิ่งเจือปนในอ้อย = บริกซ์ในอ้อย - โพลในอ้อย
         ง. หาค่า ซีซีเอส จากสูตร
         
หรืออาจจะใช้ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ทาง คุณภาพของอ้อยตามที่กล่าวข้างบนมาคำนวณ ซีซีเอส โดยตรง จากสูตร
         
          การซื้ออ้อยตาม ซีซีเอส นี้ ราคาต่อตันของอ้อยจะผันแปรไปตามค่า ซีซีเอส  ของอ้อยโดยทั่วไป  โรงงานกำหนด  ซีซีเอส  ๑๐ เป็นมาตรฐาน ส่วนราคานั้นเป็นไปตามความตกลงที่ได้กล่าวแล้วในเรื่องการซื้ออ้อยตามน้ำหนัก  เช่น ถ้าตกลงราคาอ้อยตันละ ๓๐๐ บาท โรงงานจะจ่ายราคาอ้อยที่มี  ซีซีเอส ๑๐ ตันละ ๓๐๐ บาท เท่ากับที่ซื้อตามน้ำหนัก และเมื่อ ซีซีเอส เพิ่มขึ้นหรือลดลง  ราคาต่อตันของอ้อยก็จะเพิ่มขึ้นหรื้อลดลงตามส่วน การกำหนดราคาแต่ละหน่วยของ ซีซีเอส ที่สูงหรือต่ำกว่มาตรฐานนั้น ทางโรงงานเป็นผู้กำหนด เท่าที่ปรากฏเมื่อ ซีซีเอส สูงหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ๑ หน่วยเช่น ซีซีเอส ๑๑ หรือ ๙ ราคาอ้อยก็จะสูงขึ้นหรือต่ำลงตันละ ๑๐-๒๐ บาท ดังนี้เป็นต้น

* ๑ บริกซ์ หมายถึงค่าร้อยละโดยน้ำหนักของของแข็งที่ละลายน้ำ (น้ำตาลและสิ่งเจือปน) ที่มีอยู่ในอ้อยนั้น
* ๒ โพล (pol หรือ polarization) เป็นค่าร้อยละโดยน้ำหนักโดยประมาณ แต่ใกล้เคียงของน้ำตาลซูโครสที่วัดด้วยโพลาริมิเตอร์ (polarimeter)

ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน, ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน หมายถึง, ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน คือ, ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน ความหมาย, ระบบซื้ออ้อยของโรงงาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu