แสดง 1 - 10 จาก 68 รายการ

พันธุ์ไม้ป่าของไทยที่มีลักษณะสวยงาม

พันธุ์ไม้ป่าของไทยที่มีลักษณะสวยงาม

         พันธุ์ไม้ป่าที่มีลักษณะสวยงามนั้นมีมากมายหลายชนิดส่วนมากไม่ค่อยมีใครเอาใจใส่สนใจนำมาปลูก เพราะส่วนมากขึ้นอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารซึ่งน้อยคน ...

พันธุ์ไม้ป่าที่มีลักษณะแปลกพิเศษ

พันธุ์ไม้ป่าที่มีลักษณะแปลกพิเศษ

        นอกจากพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีพันธุ์ไม้ป่าที่มีรูปลักษณะพิเศษมีลักษณะความเป็นอยู่อย่างพิสดารแตกต่างไปจากพันธุ์ไม้อื่นๆ ...

พันธุ์ไม้มีพิษ

พันธุ์ไม้มีพิษ

        ในป่าธรรมชาตินั้นมีพันธุ์ไม้หลายชนิดที่เป็นอันตรายขึ้นปะปนอยู่พันธุ์ไม้ที่เป็นพิษนั้นแยกออกเป็นพวกๆได้ดังนี้ ...

พันธุ์ไม้ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

พันธุ์ไม้ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

         เนื่องจากพันธุ์ไม้ป่าต่างๆนั้นมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันมากคนเราได้นำเนื้อไม้มาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและเครื่องใช้ต่างๆนอกจากนั้นยังม ...

การเพาะเมล็ดในภาชนะเดี่ยว

การเพาะเมล็ดในภาชนะเดี่ยว

         การเพาะเมล็ดในภาชนะเดี่ยว  หมายถึงการปลูกพืชโดยการเพาะเมล็ดก่อนเช่นเดียวกับการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะหรือในกระบะเพาะ แต่แทนที่จะเพาะ ...

การเพาะหรือปลูกเมล็ดโดยตรงในแปลงปลูก

การเพาะหรือปลูกเมล็ดโดยตรงในแปลงปลูก

           การปลูกพืชโดยหว่านเมล็ดโดยตรงในแปลงปลูกเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดแบบหนึ่งซึ่งมักจะใช้กับการปลูกพืชไร่ และธัญพืชรวมทั้งก ...

การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะหรือในภาชนะ

การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะหรือในภาชนะ

         การปลูกพืช หรือเพาะเมล็ดโดยวิธีนี้เป็นการเตรียมกล้าพืชเพื่อใช้ปลูกก่อนที่จะปลูกในแปลงหรือในกระถางถาวรโดยเพาะเมล็ดในเนื้อที่แคบๆจนกระทั่ง ...

การปลูกมันแกว

การปลูกมันแกว

ตารางแสดงเนื้อที่ปลูกและผลิตผลมันแกวปีพ.ศ.๒๕๑๑แยกตามรายภาค ...