ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent), การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent) หมายถึง, การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent) คือ, การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent) ความหมาย, การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent)

เมื่อเราเข้าสู่ยุคของการใช้สื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าทางด่วนสารสนเทศ (Information superhighway)แล้ว ปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ การที่มีสาร-สนเทศมากเกินไป (information overload) ทำให้บุคคลไม่สามารถคัดเลือกสิ่งที่ตนสนใจได้ เพราะมีทั้ง e-mail, on-line news, World Wide Web ฯลฯ ที่ให้ข่าวสารจำนวนมหาศาลทุกวัน จำเป็นต้องมีผู้ช่วยคัดเลือกข่าวสารสารสนเทศตามความสนใจ  หรือความต้องการให้แก่บุคคล ซอฟต์แวร์เอเยนต์คือ โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ เสมือนเป็นตัวแทน (เอเยนต์) ของเราในการรับข่าวสาร วิธีการคือ เราสามารถระบุความสนใจหรือประเภทของข่าวสารที่ต้องการให้ซอฟต์แวร์เอเยนต์แจ้งเพื่อทราบ แทนที่เราจะต้องคอยเผ้าดูข่าวสารจำนวนมหาศาลนี้เองตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการทราบความคืบหน้าของข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ก็จะมีการแจ้งเฉพาะเมื่อมีข่าวนี้เท่านั้น ซอฟต์แวร์เอเยนต์นี้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนคอยกรองข่าวสารเฉพาะที่เราต้องการ แม้ในขณะนี้ เราจะมีซอฟต์แวร์เอเยนต์ที่ใช้งานอยู่ แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ  มากนัก ในอนาคตอันใกล้นี้ เชื่อว่าจะมีการยกระดับความสามารถในการทำงาน โดยนำเอาวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  เข้ามาประกอบ ทำให้โปรแกรมซอฟต์แวร์เอเยนต์นี้ทำงานได้เสมือนเป็นผู้ช่วยที่เป็นมนุษย์

          ทางด่วนสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ มนุษย์ส่วนใหญ่จะทำให้สามารถติดต่อกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประธานบริษัท Intel Corporation ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้กล่าวในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ว่า ภายใน ๑๐ ปีจะมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อถึงกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านเครื่องทั่วโลก ซึ่งจะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมไซเบอร์สเปซกระจายไปทุกมุมโลกเหมือนกับการใช้โทรศัพท์และโทรทัศน์ในขณะนี้ แม้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ คาดว่าจะมีคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพียง ๖๐ ล้านคนทั่วโลกแต่จำนวนนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกประเทศและเชื่อว่าจะมีคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อกิจการต่างๆได้เป็นจำนวนหลายพันล้านคนในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า กิจกรรมสำคัญที่จะทำให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นไปอีก ได้แก่กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic commerceหรือ e-commerce) ซึ่งก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมากที่รัฐบาลในหลาย ประเทศกำลังเร่งทำอยู่คือ การสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์สเปซ (cyberspace laws) เช่น กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กฎหมาย การใช้หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signatures) กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ข้อมูลดิจิทัล (data privacy) ฯลฯ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำประเทศให้ก้าวไปสู่พาณิชย์ในไซเบอร์สเปซ ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่สามารถทำได้เพราะยังไม่มีกฎหมายสนับสนุน

          สิ่งที่สำคัญมากในการสร้างทางด่วนสาร-สนเทศคือ โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม (telecommunication infrastructure) ซึ่งได้แก่ ระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง เครือข่ายสายโทรศัพท์ทองแดง เครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม ฯลฯ ซึ่งประกอบกันเป็นเส้นทางที่สารสนเทศในทุกรูปแบบจะต้องอาศัยเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในเครือข่ายข้อมูล สิ่งที่เปลี่ยนไปมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือ การแพร่กระจายของเทคโนโลยีใยแก้วนำแสงและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ที่ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วของการส่งข้อมูลไปในเครือข่ายได้มากขึ้นกว่าเดิมนับเป็นพันเท่า อีกทั้งโครงสร้างค่าใช้จ่ายทางโทรคมนาคมที่ทำให้ค่าใช้จ่ายจริงของการสื่อสารไม่ขึ้นกับระยะทางอีกต่อไป ทำให้การสื่อสารทางไกลมีราคาถูกลงมาก และส่งผลให้การติดต่อสื่อสารของมนุษย์สามารถทำได้แพร่หลายมากขึ้นทุกมุมโลกในราคาที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ หลายๆประเทศมีโครงการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารภายในประเทศให้ต่อถึงกันหมดด้วยเครือข่ายใยแก้วนำแสง อันจะทำให้กิจกรรมที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนั้นเป็นไปได้นับแต่ปัจจุบันนี้ ทั้งวิดีโอตามความต้องการ (video on demand) ซึ่งเป็นการเรียกดูภาพยนตร์ทางระบบเคเบิลที่จะเรียกดูเมื่อใดก็ได้ตามต้องการโดยส่งผ่านภาพยนตร์ทั้งเรื่องตามสายสื่อสารมาถึงบ้าน กิจกรรมที่สามารถทำงานที่ใดก็ได้คือการมีสำนักงานแบบเสมือน (virtual office) ทำให้สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่อาจจะอยู่ที่ใดก็ได้ เป็นการทำงานร่วมกันแบบทางไกล (long-distance work collaboration) ซึ่งจะทำให้ รูปแบบของสำนักงาน และวิธีการทำงานต่างๆที่เราคุ้นเคยเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ยังไม่ทราบกันแน่ชัดว่า จะมีผลอย่างไรต่อโครงสร้างของสังคม บ้าง เพราะเป็นไปได้ที่คนส่วนใหญ่จะไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน แต่สามารถทำงานร่วมกันจากที่บ้าน ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่อีกต่อไปวิธีการที่มนุษย์โต้ตอบกันผ่านทางโทรศัพท์ภาพ(videophone) และการที่สามารถจะทำการ ประชุมทางไกล (video conference) อาจจะทำให้รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เปลี่ยนไปจากเดิม เช่นเดียวกับการมีโทรศัพท์ใช้กันอย่างแพร่หลายในราคาถูกในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent), การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent) หมายถึง, การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent) คือ, การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent) ความหมาย, การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu