ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผลของการใช้คอมพิวเตอร์, ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ หมายถึง, ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ คือ, ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ ความหมาย, ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ผลของการใช้คอมพิวเตอร์

          คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ง ที่มนุษย์พยายามประดิษฐ์ขึ้นมาใช้  เพื่อช่วยผ่อนแรงและลดขั้นตอนในการทำงานของตน เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น มนุษย์ประดิษฐ์มีดหรือขวานขึ้นมา เพื่อช่วยผ่อนแรงในการตัดแยกวัตถุออกจากกัน มนุษย์ประดิษฐ์รถยนต์หรือเครื่องบินก็เพื่อเพิ่มความสามารถในการเดินทาง นอกจากนี้  ยังมีเครื่องมือประเภทอื่นๆ อีกมากที่มนุษย์พยายามประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสามารถของมนุษย์ คอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน มนุษย์ได้พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อผ่อนแรงกำลังสมองของตน เช่น ช่วยคิดเลขให้ ช่วยจำข้อมูลให้ เป็นต้น
          เราจะเห็นว่าเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานั้น จะนำไปใช้งานในลักษณะแตกต่างกัน เช่น มีดเราจะเห็นว่ามีหลายแบบหลายชนิด  ทั้งนี้เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ กัน  รถยนต์ก็มีหลายแบบ เช่น รถบรรทุก รถโดยสาร และ
รถแทรกเตอร์ เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน  คอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน  มีเครื่องสำหรับใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน มีตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กจิ๋ว มนุษย์พยายามประดิษฐ์ออกมาเพื่อให้มีราคาถูกและเหมาะกับงานแต่ละอย่าง คอมพิวเตอร์จะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับความสามารถและความเข้าใจเครื่อง เช่นเดียวกับการใช้มีดหรือขวาน คนบางคนใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง แต่คนบางคนไม่สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  คนบางคน ยังนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือกระทำในลักษณะที่เป็นอาชญากรรมอีกด้วย
          เครื่องมือต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานั้น ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมหลายประการ เช่น ลดความสำคัญของงานในลักษณะเดิม ทำให้คนซึ่งทำงานในลักษณะเดิมต้องสูญเสียอาชีพ แต่ในขณะเดียวกันเครื่องมือก็สร้างอาชีพใหม่ขึ้นมาด้วย เช่น เมื่อมีรถยนต์ช่วยในการขนส่ง อาชีพแบกหามบางประเภท อาชีพขับเกวียน อาชีพขับรถม้าอาชีพสร้างเกวียน อาชีพสร้างรถม้า  เหล่านี้ก็หมดความหมายไป แต่กลับมีอาชีพขับรถยนต์ อาชีพสร้างเครื่องยนต์อาชีพซ่อมเครื่องยนต์ อาชีพครูสอนขับรถยนต์  ครูสอนสร้างเครื่องยนต์มาแทนที่ รถยนต์ช่วยทุ่นแรง ประหยัดเวลา แต่ก็ได้สร้างผลกระทบด้านอื่นๆซึ่งไม่พึงประสงค์อีกได้แก่ การจราจรติดขัด อากาศเป็นพิษ น้ำมันขาดแคลนการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นต้น นอกจากนี้ ยังเกิดการสร้างอาชีพด้านอื่นๆ ตามขึ้นมาอีก เช่น อาชีพตำรวจจราจร   อาชีพทำป้ายจราจรอาชีพทำสัญญาณจราจร อาชีพสร้างทางหลวง อาชีพตำรวจทางหลวง อาชีพสร้างสะพานลอย และอาชีพสร้างอุโมงค์ เป็นต้น   ดังนั้นเราจะเห็นว่าเครื่องมือบางประเภทที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ จะสร้างสรรค์ทั้งทางด้านดี และมีผลกระทบในทางไม่ดีตามมาอีกด้วย เครื่องประเภทนี้แบบอื่น ได้แก่ เครื่องทอผ้า เครื่องสูบน้ำ ซึ่งมีผลกระทบในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นเราจึงควรมีการเตรียมการศึกษา และหาวิธีแก้ปัญหาไว้ก่อน เพื่อหาทางไม่ให้ผลกระทบเหล่านี้ สร้างปัญหาและสร้างความทุกข์ขึ้นแก่ประชาชนโดยทั่วไป
          เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างประโยชน์ สร้างปัญหา และมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับเครื่องมือประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ การที่มนุษย์พยายามปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้น มนุษย์ได้พบวิธีการและนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมืออื่นๆ เช่น เครื่องเล่นเกมต่างๆเครื่องพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลพลอยได้ แต่สิ่งเหล่านี้ก็สร้างผลกระทบต่อสังคมเพิ่มขึ้นอีก เราจึงควรจะสร้างความเข้าใจ และหาวิธีป้องกันที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างปัญหาแก่ประเทศชาติในอนาคต
          เมื่อเป็นเช่นนี้ เราไม่นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เสียเลยก็น่าจะได้ แต่ถ้าพิจารณากันอย่างถ่องแท้แล้ว  จะเห็นว่ายากมาก เพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงเรื่อยๆ และมีแนวทางว่าจะลดลงไปอีก อนึ่ง เรายังจำเป็นต้องติดต่อค้าขายกับประเทศอื่น  ซึ่งสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและต้นทุนที่ต่ำลง นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดจำนวนผลิตผลได้พอเหมาะ   โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม ถ้าเรายังผลิตด้วยลักษณะแบบเดิม ซึ่งมีมาตรฐานที่ไม่แน่นอน ต้นทุนสูงขึ้น  สินค้ามีราคาแพง นอกจากจะไม่สามารถแย่งตลาดกับผู้อื่นได้แล้ว เรายังคงต้องซื้อสินค้าจากประเทศอื่นอีกด้วย เพราะคุณภาพดีกว่าและราคาถูกกว่า
          การที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับตัวเครื่อง ระบบการสั่งงาน  และชุดคำสั่งใช้งาน และการที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำได้ดีแค่ไหน ก็ไม่ได้มาจากตัวเครื่องเท่านั้น เราไม่สามารถนำระบบการสั่งงานและชุดคำสั่งใช้งานสำหรับงานหนึ่งไปใช้กับงานอื่นได้ดี ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของงานนั้นๆ ว่าสามารถนำชุดคำสั่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้มากน้อยเพียงใด แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ไม่ได้ จำเป็นต้องพัฒนาขึ้นมาเอง ด้วยเหตุนี้ ถ้าเราเริ่มเรียนรู้วิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ การที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ให้ได้ผลอย่างเต็มที่ ก็จะใช้เวลานานยิ่งขึ้น เราจึงควรพิจารณาให้รอบคอบ นอกจากจะศึกษาเรื่องการทำงานของเครื่องแล้วก็ควรต้องศึกษาผลกระทบและหาทางป้องกันควบคู่กันไปเช่น การที่จะไม่ทำให้เกิดการว่างงาน ปัญหาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมการ การกำหนดแนวทางในการวางแผนอนาคตอย่างรอบคอบ มีขอบเขต สร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับเครื่องจักรให้สมดุลกัน และคงความสามารถของมนุษย์ในการทำงาน หรือคิดเองได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องจักร
          เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีขีดจำกัดอยู่อีกมาก จึงช่วยมนุษย์ได้เฉพาะในงานบางประเภทเท่านั้น  ยังมีงานอีกจำนวนมากที่คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถที่จะทำได้เช่น  การบริหารงาน คอมพิวเตอร์เป็นเพียงแต่ตัวที่จะช่วยงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในรูปต่างๆการตัดสินใจเลือกวิธีการหรือการกระทำใดๆ ยังขึ้นกับมนุษย์ความสามารถและความชำนาญของมนุษย์ ผลกระทบที่จะมีต่อสังคมจึงมีในลักษณะงานบางประเภท ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และมีการกระทำที่เหมือนๆกันอยู่เป็นประจำ งานของมนุษย์จำนวนมากมีลักษณะดังกล่าว การที่มนุษย์จะไม่ทำอะไรเลย ให้คอมพิวเตอร์ทำแทนหมดทุกอย่างนั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้ ผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ จึงเป็นเพียงการเปลี่ยนวิธีการทำงานของมนุษย์เท่านั้น พอสรุปได้ดังนี้

ผลของการใช้คอมพิวเตอร์, ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ หมายถึง, ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ คือ, ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ ความหมาย, ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu