แสดง 1 - 10 จาก 64 รายการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบุคคลพิการทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชนอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ประเทศไทยยัง ...

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ

         บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการนั้น นอกเหนือจากบุคลากรที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทาง ...

รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ

รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ

         นับตั้งแต่มีการจัดการศึกษาพิเศษเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยเริ่มเปิดสอนเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในปีพ.ศ.๒๔๘๒เป็นต้นม ...

ประเทศไทย

ประเทศไทย

         ได้มีการจัดการศึกษาพิเศษมาเป็นเวลานานแล้ว แต่มิได้บังคับให้เด็กไทยทุกคนต้องเข้าเรียน จนกระทั่งใน ปี พ.ศ.๒๔๗๘ ...

ประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ

ประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ

         เยาวชนผู้พิการมีอยู่ในสังคมของทุกประเทศตลอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่บริการทางการศึกษาพิเศษที่จะสนองความต้องการของเยาวชนเหล่านี้ที ...

 จำนวนเยาวชนผู้พิการ

จำนวนเยาวชนผู้พิการ

         ในปีพ.ศ.๒๕๒๔ องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้พิการทั้งทางกายและจิตใจทั่วโลกประมาณร้อยละ ๑๐ของปร ...

ประเภทความพิการ

ประเภทความพิการ

         ในการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางการศึกษานั้น จำเป็นจะต้องกำหนดประเภทของเด็กเหล่านี้พร้อมทั้งให้คำนิยามเด็กแต่ละประเภท เพื ...

สาเหตุของความพิการ

สาเหตุของความพิการ

         คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก(WorldHealthOrganization Expert Committee)ได้จำแนกสาเหตุของความพิการการทางการแพทย์ไว้ดั ...