ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล, ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล หมายถึง, ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล คือ, ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล ความหมาย, ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล

          อย่างไรก็ตาม  การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจายจะต้องมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed  Database  Management  Systems :  DDBMS)   ควรที่จะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้น  ดังนี้

          1.  ฟังก์ชันในการเข้าถึงข้อมูลในจุดอื่น  การส่งคำสั่งตอบคำถาม  และส่งข้อมูลระหว่างจุดได้โดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร  (Communication  Network)

          2.  ฟังก์ชันในการเก็บรายละเอียดของข้อมูลว่า  ข้อมูลใดกระจายอยู่ที่จุดใดบ้าง  ทั้งนี้  เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน

          3.  ฟังก์ชันในการทำให้ข้อมูลที่ถูกทำซ้ำในจุดต่างๆ มีความถูกต้อง  และสอดคล้องกันเสมอ

          4.  ฟังก์ชันในการเลือกชุดข้อมูลที่ควรจะใช้เมื่อข้อมูลชุดนั้นมีการทำซ้ำไว้หลายตำแหน่ง

          5.  ฟังก์ชันในการปรับคำสั่งสอบถามที่ต้องการใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ จุด

          6.  ฟังก์ชันในการกู้  (Recovery)  ข้อมูลคืนเมื่อจุดใดจุดหนึ่งในระบบขัดข้อง (crash)

          สถาปัตยกรรมแบบรับ-ให้บริการ (Client Server  Architecture)  พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับระบบที่มีคอมพิวเตอร์จำนวนมาก  และติดต่อกันโดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร  ระบบนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในการนำมาพัฒนาใช้กับระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย  เนื่องจากมีความสามารถในการสนับสนุนในการทำงานแบบกระจาย  แนวคิดคือ  การแบ่งซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลออกเป็น ๒  ระดับ  คือ  ระดับบริการ  และระดับให้บริการเพื่อลดความซับซ้อนของระบบลง  บางจุดอาจจะทำหน้าที่เป็นผู้รับบริการเพียงอย่างเดียว  ในขณะ ที่จุดอื่นอาจทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ  ซึ่งจะมีเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเท่านั้นหรือในบางจุดอาจมีทั้งส่วนให้บริการและรับบริการอยู่ร่วมกันก็ได้

          ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายแบ่งได้เป็นหลายประเภทด้วยกัน  ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เรานำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่ง  ตัวอย่างหลักเกณฑ์ในการแบ่งระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ได้แก่ 

           ๑.  ระดับความเหมือน (Degree  of  Homogeneity)  ของซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย  กล่าวคือ  ซอฟต์แวร์นี้  ในทุกๆ ระดับผู้ให้บริการ  เหมือนกันทั้งหมดหรือไม่  และในระดับผู้รับบริการ  เหมือนกันทั้งหมดหรือไม่ 

           ๒.  ระดับภาวะอิสระเฉพาะที่ (Degree  of  Local  Autonomy) ซึ่งพิจารณาว่า  ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายนั้น   สามารถทำงานบางอย่าง ณ จุดทำงานนั้นๆ ได้บ้างหรือไม่

          3.  ระดับความโปร่งใสของการกระจาย (Degree of  Distribution  Transparency) คือ  การที่ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายได้สัมผัส  หรือรับรู้ถึงการแตกกระจาย  หรือการทำซ้ำของข้อมูลบ้างหรือไม่ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล, ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล หมายถึง, ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล คือ, ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล ความหมาย, ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu