แสดง 1 - 10 จาก 63 รายการ

ขยะพลาสติก

ขยะพลาสติก

         ปริมาณความต้องการใช้พลาสติกนับวันจะมีมากขึ้น จากข้อมูลใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ปรากฏว่า พลาสติกที่ผลิตได้ทั่วโลกมีรวม  ...

ชนิดของพลาสติก

ชนิดของพลาสติก

         พลาสติกแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน เช่น การติดไฟ ลักษณะของเปลวไฟ ลักษณะและกลิ่นของควัน ความหนาแน่น ลั ...

ส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติก

ส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติก

         การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยทั่วไปไม่นิยมนำเรซินบริสุทธิ์มาขึ้นรูปโดยตรงจะต้อง้ไช้วัสดุและสารเคมีอย่างอื่นมาผสมเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงข ...

การจำแนกประเภทพลาสติก

การจำแนกประเภทพลาสติก

         การจำแนกประเภทของพลาสติกตามลักษณะและสมบัติของพอลิเมอร์ แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ     &nb ...

ความหมายและความสำคัญของพลาสติก

ความหมายและความสำคัญของพลาสติก

         พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์รู้จักมานานกว่า๑๓๐ปี และนำมาใช้ประโยชน์แทนโลหะ ไม้ หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ เช่น  ...

เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส

เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส

         ภายในบริเวณวัดซึ่งมีกำแพงล้อมไว้โดยรอบนั้น ประกอบด้วยพื้นที่ ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ “เขตพุทธาวาส” สำห ...

วัดไทย

วัดไทย

         “วัด” โดยทั่วไปหมายถึงสถานที่ทางศาสนาสำหรับประกอบศาสนพิธีต่างๆ รวมทั้งเป็นที่พำนักของสงฆ์และนักบวช ส่วนคำว่า&n ...