ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คุณสมบัติทางชีววิทยา (biological properties), คุณสมบัติทางชีววิทยา (biological properties) หมายถึง, คุณสมบัติทางชีววิทยา (biological properties) คือ, คุณสมบัติทางชีววิทยา (biological properties) ความหมาย, คุณสมบัติทางชีววิทยา (biological properties) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คุณสมบัติทางชีววิทยา (biological properties)

          คุณสมบัติสำคัญทางชีววิทยา  ที่สนับสนุนว่า  ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิต คือ
                      ๑. ไวรัสมีกรดนิวคลีอิค  ซึ่งการสลับการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์ คือ รหัสชีวิตอยู่ในสภาพของยีน ที่ควบ   
                           คุมลักษณะทางกรรมพันธุ์
                      ๒. ไวรัสผลิตไวรัสใหม่ได้  อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงบัคเตรีใช้เพาะเลี้ยงไวรัสไม่ได้   นอกจากจะเพาะเลี้ยงในเซลล์
                           ของสิ่งมีชีวิต
                      ๓. รหัสชีวิตของไวรัสเมื่อผันแปร  ไวรัสก็ผันแปรด้วย
                      ๔. ไวรัสถ่ายทอดยีนที่ควบคุมลักษณะทางกรรมพันธุ์แบบอาศัยเพศได้
          โดยทั่วไปคำว่า   ไวรัส   หมายถึง   ไวรัสปกติหรือไวรัสที่สมบูรณ์ (complete   virus,infective  virus, virion) อนุภาคของไวรัสมีกรดนิวคลีอิคเป็นแกน  พอกหุ้มโดยโปรตีนสามารถจะเข้าไปอยู่ในเซลล์ได้สะดวก  กรดนิวคลีอิคของไวรัสอย่างเดียว   เป็นไวรัสเปลือย (naked  virus, vegetative  virus)  เมื่ออยู่อิสระทำให้กรดนิวคลีอิคของไวรัสสามารถทวีจำนวนแพร่พันธุ์ได้  หากไวรัสเปลือยไม่อยู่อิสระ  จะแฝงตัวอยู่กับ    ดีเอ็นเอ    ของเซลล์ในสภาพโปรไวรัส  (provirus)   การทวีจำนวนแพร่พันธุ์จึงไม่สามารถอำนวยได้  การสังเคราะห์ไวรัสไม่ครบถ้วน  หรือพิการ (incomplete  virus, defective  virus) ทำให้ไร้ความสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในเซลล์อย่างไวรัสปกติ   ไวรัสที่ปกติ หรือ ไวรัสที่สมบูรณ์อาจจะแบ่งได้อีก ๒ ประเภท
           ก. ไวรัสประเภทร้อน (virulent  virus, hot virus) คือ  ไวรัสที่เข้าไปในเซลล์แล้วอยู่ในสภาพไวรัสเปลือยและอยู่อิสระ   ต่อมาจะทวีจำนวนผลิตไวรัสที่สมบูรณ์ในสภาพวงชีพเภทะ (lysis) ได้
           ข. ไวรัสประเภทเย็น (temperate virus) คือไวรัสที่เข้าไปในเซลล์แล้ว ไวรัสเปลือยก็จะเปลี่ยนสภาพในลักษณะโปรไวรัสซึ่งไม่มีอิสระแฝงอยู่กับ ดี เอ็น เอ ของเซลล์ในสภาวะวงชีพเภทนะ (lysogency) ได้ โปรไวรัสในบางกรณี เมื่อกลับสภาพมาเป็นไวรัสเปลือยอิสระอยู่ได้แล้วจะทวีจำนวนแพร่พันธุ์ให้ไวรัสที่สมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งเปลี่ยนจากวงชีพเภทนะเป็นวงชีพเภทะได้
           ไวรัสที่ผันแปรแตกต่างไปจากไวรัสปกติอาจตรวจสอบได้โดยเลี้ยงกับเซลล์ต่างๆและเปรียบเทียบไวรัสดูโดยตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไวรัส  เช่น   ความทนของไวรัสต่อรังสี  ความทนของไวรัสต่ออุณหภูมิระดับต่างๆ คุณสมบัติทางเคมีของไวรัส   เช่น
          ความทนของไวรัสต่อสารเคมี   คุณสมบัติทางชีววิทยาของไวรัส     เช่น    ความสามารถในการสังเคราะห์ไวรัส  ความสามารถของไวรัสในการทำลายเซลล์รุนแรงมากน้อยเพียงใด   ความสามารถในการสังเคราะห์เอนไซม์   สังเคราะห์แอนติเจน   ที่เฉพาะของไวรัส   ยีนที่ควบคุมชนิดของเซลล์ที่ไวรัสจะเจริญ  ยีนที่ทำให้เกิดการสลายเซลล์ที่เพาะเลี้ยงต่างๆ กัน ฯลฯ
           เซลล์ที่ใช้เพาะเลี้ยงไวรัสก็เช่นกัน อาจจะใช้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ชนิด หรือเซลล์ต่างอวัยวะของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน หรือเซลล์ที่ผันแปรจากเซลล์ปกติ   โดยเปรียบเทียบความสามารถของไวรัสที่จะแพร่พันธุ์ โดยตรวจสอบดูคุณสมบัติทางฟิสิกส์  ทางเคมีและทางชีววิทยาของไวรัสตามแบบดังกล่าวข้างต้น
           ความรู้เรื่องไวรัสกับเซลล์นั้น     ส่วนใหญ่จะได้จากการศึกษาไวรัสบัคเตรี กับบัคเตรีชนิด อี. โคไล (E. coli) การที่มีการศึกษาไวรัสบัคเตรีกับบัคเตรี  อี.  โคไล  มาก   เพราะบัคเตรีชนิดนี้เป็นบัคเตรีที่เราทราบคุณสมบัติทางชีววิทยาอย่างดี

คุณสมบัติทางชีววิทยา (biological properties), คุณสมบัติทางชีววิทยา (biological properties) หมายถึง, คุณสมบัติทางชีววิทยา (biological properties) คือ, คุณสมบัติทางชีววิทยา (biological properties) ความหมาย, คุณสมบัติทางชีววิทยา (biological properties) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu