ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาการพัฒนา, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาการพัฒนา หมายถึง, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาการพัฒนา คือ, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาการพัฒนา ความหมาย, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาการพัฒนา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาการพัฒนา

          โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ หนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อพัฒนาที่ดินให้ราษฎรมีที่ดินประกอบอาชีพและอยู่อาศัย รู้จักช่วยตนเองและช่วยซึ่งกันและกันด้วยระบบหมู่บ้านสหกรณ์
          
          โครงการปฏิรูปที่ดินในที่นาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในที่นาพระราชทานของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใน ๘ จังหวัด รวม ๕๑,๙๖๗ ไร่ ๙๕ ตารางวา เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินช่วยเหลือเกษตรกรยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยและทำกิน โดยอาศัยแนวโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ จัดตั้งตามแบบสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและทดลองงานด้านพัฒนาทุกรูปแบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนใหม่สำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง ส่งเสริมการบำรุงรักษาพัฒนาป่าไม้ด้วยระบบชลประทาน ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และส่งเสริมการพัฒนาทางการเกษตรด้านต่างๆ

          โครงการจัดพัฒนาที่ดินทุ่งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ จัดสรรที่ดิน ๓๒,๐๘๔ ไร่ ให้แก่ราษฎรซึ่งต้องอพยพจากพื้นที่น้ำท่วมจากการก่อสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์ให้มีสิทธิทำกินในพื้นที่จัดสรรใหม่ชั่วลูกชั่วหลาน แต่ไม่มีสิทธิซื้อขายที่ดิน ดำเนินโครงการเช่นเดียวกับโครงการสหกรณ์จัดพัฒนาที่ดิน "หุบกระพง" จังหวัดเพชรบุรี

          โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านอาชีพ การจัดแหล่งน้ำ การจัดสรรที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การบริการด้านการศึกษา การอนามัย การจัดตั้งธนาคารโค-กระบือ ธนาคารข้าว จัดตั้งสหกรณ์และร้านค้าสหกรณ์ การพัฒนาเป็นแบบผสมผสาน

          โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาปลวกแดง จังหวัดระยอง-ชลบุรี
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอาชีพ ชุมชน แหล่งน้ำ ที่ดิน เส้นทางคมนาคม สาธารณสุขและอนามัย ความปลอดภัย รักษาและฟื้นฟูสภาพป่า พัฒนาการศึกษาและระบบสหกรณ์ภายในหมู่บ้าน

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมากจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
          เริ่มเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาการเกษตรและอาชีพของเกษตรกรในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เป็นแหล่งฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการเกษตร และศิลปาชีพพิเศษแก่เกษตรกร ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์สำหรับบริการแก่เกษตรกร

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
          เริ่มเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ เพื่อพัฒนาเขตที่ดินชายทะเลเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร โดยจัดตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาการประมงชายฝั่ง อนุรักษ์ป่าชายเลนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ วิจัยการปลูกมะม่วงหิมพานต์ มะพร้าวสวีลูกผสม การปลูกพืชแซมมะม่วงหิมพานต์ และทดสอบการปลูกพืชหลังนาโดยใช้ถั่วลิสง ให้ราษฎรที่อยู่รอบบริเวณโครงการได้รับประโยชน์

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อศึกษาและปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ดินพรุ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เพราะเป็นที่ลุ่มต่ำน้ำขัง และสภาพดินเป็นกรด ทดลองวิจัยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พรุสาธิตและฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรและศิลปหัตถกรรมที่ทำจากวัสดุพื้นเมืองให้แก่ราษฎรที่สนใจ เพื่อเพิ่มรายได้และยกสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
          เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ส่วนหนึ่งของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โดยจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการปลูกป่าไม้อเนกประสงค์และปลูกพืชชนิดต่างๆ ที่สามารถทำเป็นยา และศึกษาป้องกันไฟไหม้ป่าระบบเปียก 
          มีโครงการวิจัยพันธุ์ข้าว โครงการวิจัยพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับดิน โครงการศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืช โครงการศึกษาการจัดระบบปลูกพืช และโครงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติครบวงจร

โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาการพัฒนา, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาการพัฒนา หมายถึง, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาการพัฒนา คือ, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาการพัฒนา ความหมาย, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาการพัฒนา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu