ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก หมายถึง, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก คือ, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ความหมาย, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

           เมื่อวันที่  ๒-๓  และ  ๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๑  ได้มีพระราชพิธีสำคัญพระราชพิธีหนึ่งที่บังเกิดในโอกาสอันยากยิ่งเพราะต้องใช้เวลารอคอยถึง  ๔๒  ปี  ๒๓  วัน  จึงจะประกอบพระราชพิธีนี้ได้  ทั้งนี้เนื่องมาจากเมื่อ ร.ศ. ๑๒๖  หรือ  พุทธศักราช  ๒๔๕๐  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นงานใหญ่  เรียกว่า  พระราชพิธีรัชมงคล  ในปีนั้นและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  ในปีถัดมา แล้วทรงครองราชย์สืบต่อมาจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่  ๒๓  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๔๕๓  สิริรวมเวลาในรัชสมัยได้  ๔๒  ปี  ๒๒  วัน

           ครั้นมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๔๘๙ นับถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๓๑ เป็นเวลา  ๔๒  ปี  ๒๓ วัน  เป็นเวลาอันยืนนานยิ่งกว่าสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช  หรือ  ยืนนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกรัชกาลจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ  ให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้นตามราชประเพณี

           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกระแสพระราชดำริว่า  “...ในรัตนโกสินทรศก ๑๒๖ นี้  ปีในรัชกาลจะเต็มครบ๓๙ ปี ย่างขึ้นเป็นปีที่ ๔๐ เสมอด้วยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ซึ่งได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติยืนนานกว่าพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ในสยามประเทศ  สมควรที่จะขึ้นไปทำการกุศลสักการะบูชาพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ถวัลยราชสมบัติในกรุงเก่าเป็นการพิเศษครั้งหนึ่ง...”  ดังนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมงคล มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นราชสักการะ มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เลี้ยงพระ และบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตแห่งกรุงศรีอยุธยา ๓๓ พระองค์ กรุงธนบุรี ๑ พระองค์ กรุงรัตนโกสินทร์  ๔  พระองค์ ในการนี้โปรดให้บูรณะปรับปรุงพระราชวังเดิมกรุงศรีอยุธยา  ที่ถูกพม่าทำลายเผาพระที่นั่งต่างๆ จนเหลือแต่ซากเป็นบริเวณรกร้าง ให้มีสภาพตามประวัติศาสตร์ โดยสร้างพลับพลาตรีมุขขึ้นบนฐานเดิมของพระที่นั่งเก่า ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธี แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงอดีตพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โดยเชิญพระพุทธรูปปางประจำแต่ละรัชกาลจากหอพระราชพงศานุสร  และหอพระราชกรมานุสรวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ไปประดิษฐานในมณฑลพระราชพิธี ณ พลับพลาตรีมุข  จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น

           ในปีถัดมา คือ พุทธศักราช  ๒๔๕๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ที่ทรงครองราชย์ยืนนานกว่าสมเด็จพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระราชพงศาวดาร โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานจัดงานเฉลิมฉลองอย่างมโหฬาร มีพระราชพิธีสมโภชสิริราชสมบัติ พระราชพิธีก่อฤกษ์ พระที่นั่งอนันตสมาคม และพระราชพิธีฉลองพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย และชาวต่างประเทศที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ได้บริจาคเงินสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ประดิษฐานไว้ ณ ลานพระราชวังดุสิตพร้อมกับถวายพระราชสมัญญาว่า “ปิยมหาราช”  จารึกไว้ที่ฐานพระบรมรูปนั้น นอกจากนั้นเงินบริจาคที่ยังเหลือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้โปรดเกล้าฯ ให้นำไปสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นเป็นสถานอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ จึงกล่าวกันว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างจากเงินหางม้าพระบรมรูปทรงม้า

           ด้วยเหตุดังนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ยั่งยืนนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในอดีตพระบรมวงศานุวงศ์  รัฐบาล  ข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือน  ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทั้งปวงมีความจงรักภักดีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อแผ่นดินและประชาชนมาถึง  ๔๓  ปี  พากันชื่นชมนิยมว่าเสด็จดำรงรัฐสีมายืนนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในอดีต จึงมีสมานฉันท์พร้อมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสนองพระเดชพระคุณ  ทั้งขอพระราชทานให้ทรงกำหนดงานพระราชกุศลและพระราชพิธีอนุโลมตามพระราชประเพณีเมื่อครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต และทรงกำหนดการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกไว้เพียง ๓ วัน ให้เหมาะแก่กาลสมัย  โดยมีรายการดังนี้

          วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูริยพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง พระสงฆ์  ๔๔  รูป  มีสมเด็จพระสังฆราช  ทรงเป็นประธานสวดพระพุทธมนต์สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายพระธรรมเทศนาทุลลภกถา ทรงสดับปกรญ์พระบรมอิฐพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตแห่งกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ณ หอพระราชกรมานุสร  พระพุทธรูปปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ณ  หอพระราชพงศานุสร  ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          วันที่  ๓  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นวันงานสมโภชสิริราชสมบัติรัชมังคลาภิเษก เสด็จพระราชดำเนินสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ทรงบวงสรวงสังเวยพระสยามเทวาธิราช  ซึ่งอัญเชิญจากพระวิมานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ออกประดิษฐาน ณ บุษบกมุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระราชครูอัษฎาจารย์ (ละเอียด  รัตนพราหมณ์)  อ่านประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวงสังเวยพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ แล้วรับพระราชทานฉันภัตตาหาร  ต่อจากนั้น  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ดวงพระบรมราชสมภพ  พระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธยเป็นการสมโภชสิริราชสมบัติรัชมังคลาภิเษกเพื่อความไพบูลย์แห่งราชอาณาจักร ราชบัลลังก์และอาณาประชาชนทั้งปวง

          เวลา  ๑๒.๐๐ น.  ทหารบก  ทหารเรือทหารอากาศ  ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ  ฝ่ายละ  ๒๑  นัด  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา วัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  ย่ำฆ้องกลองระฆังพร้อมกัน

          วันที่  ๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๑  เป็นวันพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีต เวลา ๐๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาถึงสถานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  พระเจ้าอู่ทอง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินสู่พลับพลาตรีมุข  พระราชวังโบราณ ซึ่งจัดเป็นมณฑลพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสังเวย แต่ครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  เพียงรัชกาลเดียวจากหอพระราชกรมานุสรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ไปประดิษฐานที่พระที่นั่งคชาธารภายใต้สัปตปฎลมหาเศวตฉัตร

           เมื่อสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายศีลจบแล้ว เสด็จออกไปยังมุขเด็จซึ่งตั้งพระที่นั่งชุมสาย  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสังเวย แล้วโปรดเกล้าฯ  ให้นายภาวาส  บุนนาค  รองราชเลขาธิการ  อ่านประกาศพระบรมราชโองการสดุดีบวงสรวงสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีต  พระสงฆ์  ๓๔  รูป  มีสมเด็จพระญาณสังวรเป็นประธานสงฆ์ และพระสงฆ์วัดโบราญใน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  อ่างทอง ชัยนาท  สิงห์บุรี  พิษณุโลก  สระบุรี  และกรุงเทพมหานคร  รวม ๓๔ รูป  เท่าจำนวนสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตแห่งกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีเจริญพระพุทธมนต์ และรับพระราชทานฉันภัตตาหาร  เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนผ้าไตร และย่ามที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกแด่พระสงฆ์  ทรงหลั่งทักษิโณทกพระราชอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีต  เป็นเสร็จการพระราชพิธี

           พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้ เป็นพระราชพิธีเพื่อความไพบูลย์แห่งราชอาณาจักรราชบัลลังก์ และอาณาประชาราษฎร์  เป็นการสืบ ต่อราชประเพณีอันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะแสดงให้เห็นถึงความกตัญญ กตเวที รำลึกถึงผู้มีพระคุณต่อชาติบ้านเมืองในอดีต ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยจักต้องหวงแหนและปฏิบัติสืบเนื่องกันตลอดไป

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก หมายถึง, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก คือ, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ความหมาย, พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu