ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความหมาย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบุคคลพิการทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชนอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้ประเทศไทยยังไม่มีการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคนพิการก็ตาม  แต่สังคมของเราก็ได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ตระหนักในหน้าที่และมีความเห็นว่าสังคมควรต้องให้การสงเคราะห์แก่บุคคลพิการ  ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นของภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่ดำเนินงานเพื่อคนพิการดังต่อไปนี้

          ๑. กรมประชาสงเคราะห์  กระทรวงมหาดไทยติดต่อที่ถนนกรุงเกษม  เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐  โทร. ๒๘๑-๓๑๙๙ จัดบริการในลักษณะ  (๑) สถานสงเคราะห์แก่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  (๒) สถานฝึกอาชีพและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพแก่เยาวชนและผู้ใหญ่พิการทั้งชายและหญิง  (๓) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
          ๒. กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอกดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐  โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบดังนี้
            ๒.๑ กรมสามัญศึกษา  ติดต่อที่กองการศึกษาพิเศษ โทร. ๒๘๒-๕๘๒๐  และ ๒๘๒๒๘๕๖ ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษในลักษณะ (๑) โรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กพิการเฉพาะประเภทเช่น โรงเรียนสอนเด็กหูหนวกและหูตึง  โรงเรียนสอนเด็กตาบอด  (๒) การส่งบุคลากรไปช่วยสอนตามโรงเรียนการศึกษาพิเศษต่างๆ เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ   โรงเรียนศรีสังวาลย์สอนเด็กพิการทางแขนขาและลำตัว   สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด  (๓) การจัดโครงการเรียนร่วมให้เด็กพิการเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ  เช่น  เด็กตาบอด   เด็กเรียนช้า  (๔) โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลโดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข  เช่น  ที่โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น  และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (๕) โครงการจัดชั้นเรียนพิเศษสำหรับเด็กหูตึงเรียนร่วม
            ๒.๒  สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  ติดต่อที่กองวิชาการ  โทร. ๒๘๑-๐๕๘๘ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษในลักษณะจัดโครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติ
            ๒.๓   กรมการฝึกหัดครู  ติดต่อที่วิทยาลัยครูสวนดุสิต โทร. ๒๔๓-๒๒๕๐-๕๕ ต่อ ๑๓๔และ ๑๔๕  ทำการผลิตครูการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี  และมีหน่วยสาธิตสอนเด็กหูตึงในระดับอนุบาลโดยใช้ระบบการสอนพูด   และศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กตาบอดและครอบครัว โทร. ๒๔๑-๔๔๐๑  ที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการและเตรียมความพร้อมเด็กตาบอดและเด็กเห็นเลือนลาง อายุ ๐-๗ ปี  รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาสาธิตวิธีการเลี้ยงลูกตาบอดแก่ครอบครัว
          ๓. กระทรวงสาธารณสุข  และโรงพยาบาลต่างๆ ในส่วนกลางและภาคกลาง  มีโรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลประสาท  โรงพยาบาลราชานุกูล โรงพยาบาลสระบุรี  โรงพยาบาลชลบุรี  โรงพยาบาลราชบุรี  โรงพยาบาลชัยนาท  โรงพยาบาลนนทบุรีเป็นต้น  ในส่วนภูมิภาคทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  ภาคใต้   มีโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โรงพยาบาลคณะแทพยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (โรงพยาบาลสวนดอก)  โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีศูนย์สุขวิทยาจิตถนนพระราม เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลนิติจิตเวช  แขวงทวีวัฒนา  ตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  จังหวัดสมุทรปราการ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความหมาย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu