ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก, พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก หมายถึง, พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก คือ, พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก ความหมาย, พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก

          ย้อนมากล่าวถึงพระไตรปิฎกและส่วนต่าง ๆ ของพระไตรปิฎก เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ามีเรื่องน่าศึกษาและน่านำไปปฏิบัติอย่างไรบ้างอันแสดงถึงคุณค่าและลักษณะคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกโดยย่อ พอมองเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเพชรน้ำหนึ่งของประเทศไทยอย่างไร

          พระไตรปิฎกหรือที่เรียกในภาษาบาลีว่าติปิฎก  หรือเตปิฎก นั้น กล่าวตามรูปศัพท์แปลว่า  ๓ คัมภีร์หรือตำรา ๓ ชุด  เมื่อแยกเป็นคำๆ

          เป็น พระ + ไตร + ปิฎก  คำว่า พระ เป็นคำแสดงความเคารพหรือยกย่อง ไตรแปลว่า ๓ ปิฎกแปลได้ ๒ อย่าง คือแปลว่าคัมภีร์หรือตำราอย่างหนึ่ง แปลว่ากระจาดหรือตะกร้าอีกอย่างหนึ่ง ที่แปลว่ากระจาดหรือตะกร้าหมายความว่าเหมือนภาชนะที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ไม่กระจัดกระจาย

          พระไตรปิฎกแบ่งโดยย่อ คือ :

          ๑. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยศีลของภิกษุและภิกษุณี

          ๒. พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่ว ๆ ไป

          ๓. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยธรรมะที่เป็นสาระสำคัญ

          โดยเฉพาะคำว่า  พระอภิธรรมปิฎก ถ้าเขียนตามพื้นฐานภาษาบาลีจะเขียนว่า พระอภิธัมมปิฎก แต่โดยที่คนไทยนิยมเขียนคำว่าธรรมพื้นฐานภาษาสันสกฤต จึงเขียนเป็น พระอภิธรรมปิฎก

          ส่วนต่าง ๆ ของแต่ละปิฎก

          ๑. พระวินัยปิฎก  แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน คือ:
          ๑. ส่วนที่ว่าด้วยศีลของภิกษุ
          ๒. ส่วนที่ว่าด้วยศีลของภิกษุณี
          ๓. ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องสำคัญ
          ๔. ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องที่สำคัญรองลงมา
          ๕. ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด

          ชื่อในภาษาบาลีของ  ๕ ส่วนนั้น คือ  ๑. ภิกขุวิภังค์หรือมหาวิภังค์   ๒. ภิกขุนีวิภังค์ ๓. มหาวรรค   ๔. จุลวรรค  และ ๕. บริวาร กล่าวโดยลำดับเล่มที่พิมพ์ในประเทศไทย วินัยปิฎกมี ๘ เล่ม คือ ส่วนที่ ๑ ได้แก่เล่ม ๑-๒  ส่วนที่ ๒ ได้แก่เล่ม ๓  ส่วนที่ ๓ ได้แก่เล่ม  ๔ - ๕  ส่วนที่ ๔ ได้แก่เล่ม ๖-๗ และส่วนที่ ๕ ได้แก่เล่ม ๘

          ๒. พระสุตตันตปิฎก แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน คือ
          ๑. ส่วนที่ว่าด้วยพระสูตรขนาดยาว เรียกว่า ทีฆทิกาย มี ๓๔ สูตร ได้แก่เล่ม ๙ - ๑๐ -๑๑
          ๒. ส่วนที่ว่าด้วยพระสูตรขนาดกลาง เรียกว่า มัชฌิมนิกาย มี ๑๕๒ สูตร ได้แก่เล่ม ๑๒ - ๑๓ - ๑๔
          ๓. ส่วนที่ว่าด้วยพระสูตรซึ่งประมวลหรือรวมคำสอนประเภทเดียวกันไว้เป็นหมวดหมู่  เรียกว่า สังยุตตนิกาย มี ๗,๗๖๒ สูตรได้แก่เล่ม ๑๕ - ๑๙
          ๔. ส่วนที่ว่าด้วยธรรมะเป็นข้อ ๆ ตั้งแต่ ๑ ข้อถึง ๑๑ ข้อและมากกว่านั้นเรียกว่าอังคุตตรนิกาย มี ๙,๕๕๗ สูตร ได้แก่เล่ม  ๒๐ - ๒๔
          ๕. ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดหรือ เล็ก ๆ น้อย ๆ ๑๕ หัวข้อ เรียกว่า  ขุททกนิกายจำนวนสูตรมีมากจนไม่มีการนับจำนวนไว้ ได้แก่เล่ม ๒๕ - ๓๓ รวมเป็นพระสุตตันตปิฎก๒๕ เล่ม

          ๓. พระอภิธรรมปิฎก แบ่งออกเป็น ๗  ส่วน คือ
          ๑. ส่วนที่ว่าด้วยการรวมกลุ่มธรรมะเรียกว่า ธัมมสังคณี ได้แก่เล่ม ๓๔
          ๒. ส่วนที่ว่าด้วยการแยกกลุ่มธรรมะเรียกว่า วิภังค์ ได้แก่เล่ม ๓๕
          ๓. ส่วนที่ว่าด้วยธาตุ เรียกว่า ธาตุกถา ได้แก่ส่วนแรกของเล่ม ๓๖
          ๔. ส่วนที่ว่าด้วยบัญญัติคือการนัดหมายรู้ทั่วไป  เช่น  การบัญญัติบุคคล เรียกว่า บุคลคลบัญญัติ ได้แก่ส่วนหลังของเล่ม ๓๖
          ๕. ส่วนที่ว่าด้วยคำถามคำตอบทาง พระพุทธศาสนาเพื่อชี้ให้เป็นความเข้าใจผิดพลาดต่าง ๆ เรียกว่า กถาวัตถุ ได้แก่เล่ม ๓๗
          ๖. ส่วนที่ว่าด้วยธรรมะเข้าคู่กันเป็น คู่ ๆ เรียกว่า ยมก ได้แก่ เล่ม ๓๘ - ๓๙
          ๗. ส่วนที่ว่าด้วยปัจจัย คือ สิ่งเกื้อกูลให้เกิดผลต่าง ๆ รวม ๒๔ ปัจจัย  เรียกว่า  ปัฏฐาน  ได้แก่เล่ม  ๔๐ ถึงเล่ม ๔๕ รวม ๖ เล่ม และรวมพระอภิธรรมปิฎกแล้วเป็นหนังสือ ๑๒ เล่ม

          กล่าวโดยจำนวนเล่ม  เล่ม ๑ - ๘ เป็นพระวินัยปิฎก เล่ม ๙ - ๓๓ รวม ๒๕  เล่มเป็นพระสุตตันตปิฎก  เล่ม  ๓๔  - ๔๕ รวม ๑๒ เล่มเป็นพระอภิธรรมปิฎก รวมเป็นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม ซึ่งประเทศไทยจัดพิมพ์ขึ้น

พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก, พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก หมายถึง, พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก คือ, พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก ความหมาย, พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu