ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เป็ดไก่, เป็ดไก่ หมายถึง, เป็ดไก่ คือ, เป็ดไก่ ความหมาย, เป็ดไก่ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เป็ดไก่

๑. กรดอะมิโน (% ตามน้ำหนักอาหารแห้ง) ตาม    ความต้องการขั้นต่ำ   ลูกไก่ ไก่ไข่ ๐-๔ อาทิตย์   อาจินีน
  ไลซีน
  ฮิสติดีน
  ไอโซลูซีน
  ลูซีน
  เมไทโอนีน+ซีสติน๓
  ฟีนิลอะลานีน+ไทโรซีน๓
  ทรีโอนีน
  ทริพโตแฟน
  แวลีน

๐.๘
๑.๐
๐.๓๕
๐.๕
๑.๕
๐.๗
๑.๒
๐.๕๕
๐.๑๕
๐.๘

-
-
-
๐.๕
๐.๗
๐.๕๕
๐.๗
๐.๔
๐.๑๓
๐.๕๕

  ๒. วิตามินต่างๆ ที่ควรมีในอาหารไก่ตามภาวะต่างๆ (ต่ออาหาร ๑ กก.)
ตารางแสดงชนิดและปริมาณวิตามินของอาหารไก่
ชนิดของวิตามินลูกไก่และไก่กระทง
ระยะแรกลูกไก่และไก่กระทง
ระยะหลังไก่ไข่ไก่พันธุ์สภาพปกติสภาพเครียดสภาพปกติสภาพเครียดสภาพปกติสภาพเครียด  วิตามิน เอ, หน่วย
  วิตามิน ดี ๓, หน่วย
  วิตามิน อี, หน่วย
  วิตามิน เค ๓, มก.
  วิตามิน บี ๑, มก.
  วิตามิน บี ๒, มก.
  ไนอาซีน, มก.
  กรดแพนโทเทนิก, มก.
  วิตามิน บี ๖
  วิตามิน บี ๑๒, มก.
  กรดโฟลิก, มก.
  ไบโอติน, มก.
  โคลีน, มก.
  วิตามิน ซี, มก.
๑๕,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๕๐
๒๐

๐.๐๓
๑.๕
๐.๑๕
๑,๕๐๐
๑๕๐
๒๐,๐๐๐
๒,๒๐๐
๖๐๕๐
๒๐

๐.๐๓
๑.๕
๐.๑๕
๑,๕๐๐
๑๕๐
๑๐,๐๐๐
๑,๒๐๐
๒๕๔๐
๑๒

๐.๐๒
๑.๒
๐.๑๕
๑,๓๐๐
๖๐
๑๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๔๐
๑๒

๐.๐๒
๑.๒
๐.๑๕
๑,๓๐๐
๖๐
๑๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓๐๔๐
๑๕

๐.๐๑๕
๑.๕
๐.๒
๑,๑๐๐
๒๐๐
๑๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๖๐๔๐
๑๕

๐.๐๑๕
๑.๕
๐.๒
๑,๑๐๐
๒๐๐
แหล่งที่มา : Vitamin Compendium, Roche, 1976, p.34.
๓. พลังงาน พลังงานใช้ประโยชน์ต่อวัน (กิโลแคลอรี/ตัว) สำหรับไก่ไข่

 
การไข่ของฝูง
น้ำหนักตัวไก่ (กก.)
   เพื่อดำรงชีวิต
   เพื่อดำรงชีวิตและการไข่
-
๒๐ %
๔๐ %
๖๐ %
๘๐ %๑.๔
๑๖๕
๑๙๐
๒๒๐
๒๔๕
๒๗๐๑.๘
๒๓๐
๒๕๕
๒๘๐
๓๐๕
๓๓๐๒.๓
๒๘๕
๓๑๕
๓๓๕
๓๖๐
๓๘๕๒.๗
๒๓๕
๓๖๐
๓๘๕
๔๑๐
๔๓๕

๔. แร่ธาตุต่างๆ ในอาหาร ๑ กก.   ไก่กระทงระยะแรก
และลูกไก่ ๐-๔ อ. ไก่กระทงและลูกไก่
ระยะหลัง ไก่ไข่ ไก่พันธุ์       แคลเซียม %
     ฟอสฟอรัส %
     คลอรีน %
     โพแทสเซียม %
     โซเดียม %
     ทองแดง มก./กก.
     ไอโอดีน
     เหล็ก
     แมกนีเซียม
     แมงกานีส
    สังกะสี มก./กก.      ๒.๒
     ๑.๑
๐.๓๓
๐.๘๘
๐.๓๓
    ๑๑
๐.๓๗
    ๘๘
๕๕๐
    ๕๕
    ๔๔

                    ๑.๗๖
                    ๑.๑
                    ๐.๓๕
                   ๐.๘๘
                   ๐.๓๓
                       ๑๑
                   ๐.๓๗
                       ๘๘
                    ๕๕๐
                       ๕๕
                       ๓๓

๘.๑๔
๑.๒๑
๐.๓๓
๐.๘๘
๐.๓๓
    ๑๑
๐.๓๓
    ๔๔
๕๕๐
   ๓๓
   ๒๒

๘.๑๔
๑.๒๑
๐.๓๓
๐.๘๘
๐.๓๓
    ๑๑
๐.๓๓
   ๔๔
๕๕๐
   ๓๓
    ๒๒ หมายเหตุ 
๑. ความต้องการอาหารแร่ธาตุย่อมเปลี่ยนแปลงตามจำนวนพลังงานในอาหารในที่นี้ถือเกณฑ์จากอาหารปกติซึ่งมี
               ๒,๘๐๐ กิโลแคลอรี ของพลังงานใช้ประโยชน์ต่อกิโลกรัม
          ๒. ไก่ไข่  ในฤดูร้อนต้องการพลังงานต่ำลงราว ๕% และสูงขึ้นราว ๕% ในฤดูหนาว 
                การหาเปอร์เซ็นต์การไข่ = จำนวนไข่ที่ได้ /จำนวนไก่ในเล้าx ๑๐๐
          ๓. เมไทโอนีนแทนด้วยซีสตินได้ไม่เกิน ๔๐% และฟีนีลอะลานีนแทนด้วยไทโรซีนได้ไม่เกิน ๕๐%
          ๔. ปริมาณวิตามินอี  ที่ต้องการสำหรับไก่ยังไม่มีตัวเลขแน่นอน
          ๕. ไก่ไข่ต้องการแคลเซียมตามปริมาณการไข่ เช่น ตัวละ ๒ กรัมต่อวันสำหรับการไข่ ๔๐%  และตัวละ ๔
               กรัมต่อวัน สำหรับการไข่ ๘๐%

๕. ตัวอย่างแบบหนึ่งของการให้อาหารตั้งแต่ไก่เล็กจนไก่ใหญ่ อายุอาทิตย์ ชนิดอาหาร ที่ต้องเสริมพิเศษ
เปลือกหอยหรือหินปูน ๐-๘
๘-๒๐
๘-๒๐ไก่ไข่   อาหารลูกไก่ โปรตีนไม่ต่ำกว่า ๒๐–๒๒ %
  อาหารป่นสำหรับไก่รุ่น โปรตีน ๑๖ %
  อาหารป่นกับอาหารหยาบ โดยให้อาหารป่นที่มีโปรตีน ๒๐ %
  ตั้งไว้ให้กินตลอดเวลา   ส่วนอาหารหยาบใส่รางอาหารหรือ
  โปรยลงพื้นคอกมีให้กินได้ตลอดเวลา หรือวันละครั้ง

   อาหารป่นล้วน โปรตีน ๑๖–๑๗ % หรืออาหารป่นล้วน โปรตีน
   ๒๐% ผสมอย่างละครึ่งกับอาหารหยาบ ไม่ต้อง
ไม่ต้อง
ไม่ต้องตั้งไว้ตลอดเวลา

 

สูตรอาหารสัตว์ปีก ภาควิชาสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๒๒

วัตถุดิบ

ไก่ ๑ อายุ ๐-๔ สัปดาห์ ไก่ ๒ อายุ ๔-๘ สัปดาห์ ไก่ ๓ ไก่รุ่น ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ ไก่ขุน เป็ดรุ่น เป็ดไข่ ลูกนกกระทา ๐-๔ สัปดาห์ นกกระทาไข่ นกกระทาขุน ห่าน ข้าวโพด
ปลายข้าว
รำหยาบ
รำละเอียด
กากน้ำตาล
กากถั่วเหลือง
กากเมล็ดนุ่น
ใบกระถินป่น
ปลาป่น
กระดูกป่น
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
เปลือกหอยป่น
เกลือ
น้ำมันพืช
วิตามิน + แร่ธาตุ
เมไทโอนีน
รวม (กิโลกรัม) ๔๖.๐
-
-
๑๕.๐
-
๒๒.๐
-
๓.๐
๑๒.๐
๑.๑
-
-
๐.๓๐
-
๐.๕
๐.๑๐
๑๐๐ ๔๘.๐
-
-
๒๐.๐
-
๑๘.๐
-
๓.๐
๙.๐
๑.๑
-
-
๐.๓๕
-
๐.๐๕
๐.๐๕
๑๐๐ ๔๔.๐
-
-
๓๐.๐
-
๘.๐
๕.๐
๔.๕
๕.๐
๑.๕
-
๑.๐
๐.๕
-
๐.๕
-
๑๐๐ ๓๘.๐
-
-
๒๔.๐
๓.๐
๑๒.๐
-
๕.๐
๘.๐
๒.๐
๑.๐
๖.๐
๐.๕
-
๐.๕
-
๑๐๐ ๔๐.๐
-
-
๒๕.๐
-
๑๒.๐
-
๓.๔
๑๐.๐
๓.๕
-
๕.๐
๐.๕
-
๐.๕
๐.๑
๑๐๐ ๗๕.๐
-
-
-
-
๘.๐
๓.๐
๕.๐
๕.๐
๑.๒
-
๒.๐
๐.๓
-
๐.๕
-
๑๐๐ -
๑๐.๐
๖๙.๕
๑๐.๐
-
-
-
๔.๐
-
-
-
๕.๕
-
-
๑.๐
-
๑๐๐ ๒๐.๐
๒๐.๐
๒๙.๕
-
-
๑๒.๐
-
-
๑๒.๑
๑.๘
-
๓.๖
๐.๕
-
๐.๕
-
๑๐๐ ๒๙.๐
๗.๐
-
๘.๐
-
๓๑.๐
-
๓.๕
๑๘.๐
-
๑.๐
-
๐.๕
๑.๐
๑.๐
-
๑๐๐ ๒๙.๐
๘.๐
-
๑๐.๐
-
๒๓.๕
-
๔.๐
๑๖.๐
๑.๐
-
๗.๐
๐.๕
-
๑.๐
-
๑๐๐ ๓๙.๐
๓๙.๐
-
๑๘.๕
-
-
-
-
-
๑.๐
-
-
๐.๕
๒.๐
-
-
๑๐๐ ๔๒.๐
๑๖.๐
-
๒๐.๐
-
-
-
-
๖.๐
๒.๐
-
-
๐.๕
๑.๐
-
-
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์โปรตีน
โดยการคำนวณ
๒๒.๖๙
๒๐.๒๕
๑๖.๒๙
๑๗.๑๙
๑๘.๐๗
๑๕.๒๕
๑๐.๒๕
๑๗.๙๔
๒๖.๙๗
๒๔.๐๑
๙.๒๔
๑๕.๗๑

 

สูตรวิตามินและแร่ธาตุผสมยา สำหรับผสมอาหาร ๑๐๐ กก.

ชนิด

ลูกไก่เล็ก
(กรัม)

ไก่รุ่น
(กรัม)

ไก่ขุน
(กรัม)

ไก่ไข่
(กรัม)

ไก่ผสมพันธุ์
(กรัม)

  เอ ดี ๓ (๕๐๐/๑๐๐)
  บี ๑ (ไทอามินไฮโดรคลอไรด์)
  บี ๒ (ไรโบฟลาวิน)
  ไนอาซิน
  แพนโทเทนิก
  บี ๑๒
  โคลีนคลอไรด์ (๕๐%)
  อี ๒๕
  ซี
  เค
  เอ อะซิเตต

๕.๐
๒.๐
๖.๐
๕.๐
๓.๐
๒.๐
๑๒๕.๐
๑๐.๐
๓๐.๐
๒.๐
-

๓.๐
-
๒.๐
๓.๐
๑.๐
-
๑๐๐.๐
๕.๐
-
๑.๐
-

๒.๐
๑.๐
๒.๐
๒.๐
๑.๐
-
๕๗.๕
๕.๐
-
-
-

๓.๐
-
๒.๐
๓.๐
๑.๐
๑.๕
๑๐๐.๐
๘.๐
๓๐.๐
-
-

๔.๐
๓.๐
๘.๐
๔.๐
๓.๐
๘.๐
๑๕๐.๐
๘.๐
๓๐.๐
๒.๐
-

       รวมวิตามิน ๑๙๐.๐ ๑๑๕.๐ ๗๐.๕ ๑๔๘.๕ ๒๒๐.๐   แมงกานีสซัลเฟต
  ซิงค์ออกไซด์
  เหล็กซัลเฟต
  คอพเพอร์ซัลเฟต
  โคบอลต์ซัลเฟต
  โพแทสเซียมไอโอไดด์ ๒๒.๐
๘.๐
๑๕.๐
๑๐.๐
๑.๐
๒.๐ ๑๕.๐
๕.๐
๑๐.๐
๕.๐
-
๑.๐ ๑๒.๐
๕.๐
๘.๐
๑.๐
-
๑.๐ ๒๐.๐
๘.๐
๑๕.๐
๑.๐
-
๑.๐ ๒๐.๐
๘.๐
๑๐.๐
๕.๐
๑.๐
๑.๐        รวมแร่ธาตุ ๕๘.๐ ๓๖.๐ ๒๗.๐ ๔๕.๐ ๔๕.๐   ยาผสม
  เปลือกหอยป่น
  กากถั่วเหลือง ๗๐.๐
๗๒.๐
๑๑๐.๐ ๖๐.๐
๑๐๔.๐
๑๘๕.๐ ๙.๐
๗๓.๐
๓๒๐.๕ ๒๐.๐
๕๕.๐
๒๓๑.๕ ๑๕๕.๐
-
๘๐.๐        รวมอื่น ๆ ๒๕๒.๐ ๓๔๙.๐ ๔๐๒.๕ ๓๐๖.๕ ๒๓๕.๐        รวม ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐

                                                        ตารางความต้องการโภชนะในอาหารผสมในอายุ / จุดประสงค์ต่างๆ
จำนวนพลังงานที่ควรจะให้มีอยู่ในอาหาร  ย่อมขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์โปรตีน ชนิดสัตว์ อายุ และประโยชน์ที่จะได้จากสัตว์นั้นๆ ดังตารางต่อไปนี้
อาหารสำหรับ โปรตีน พลังงานใช้ประโยชน์
กิโลแคลอรี / กก. เรโช แคลอรี / โปรตีน
เทียบจาก กก.   ไก่
      ลูกไก่
      ไก่รุ่น
      ไก่ไข่ (ปล่อยเล้า)
      ไก่ไข่ (ขังกรงตับ)
      ไก่พันธุ์
      ไก่กระทง   ๐-๕ อ.
                         ๖–๑๐ อ.
   ไก่งวง
        ลูกไก่ ๐-๔ อ.
        ไก่รุ่น ๕-๘ อ.
                  ๙–๑๖ อ.
               ๑๗–๒๒ อ.
  ไก่กระทงระยะปลาย
      (หลัง ๒๓ อ.)
  ไก่พันธุ์นอกฤดูผสมพันธุ์
  ไก่พันธุ์ในฤดูผสสมพันธุ์
  ห่าน
     ๐-๓ อ.
     ๔ อ. ขึ้นไป
     ห่านพันธุ์
  เป็ด
     ลูกเป็ด ๒ อ.
     เป็ดรุ่น ๓ อ. ขึ้นไป
     เป็ดพันธุ์
๒๑
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๒๔
๒๐

๒๘
๒๕
๒๐
๑๗

๑๔
๑๕
๑๖

๑๙
๑๔
๑๐

๑๘
๑๖
๑๖
๓๐๐๐
๓๑๐๐
๓๑๐๐
๓๒๕๐
๓๐๐๐
๓๑๐๐
๓๒๐๐

๒๗๐๐
๒๕๐๐
๓๐๐๐
๓๑๐๐

๓๒๕๐
๒๕๕๐
๓๐๐๐

๓๐๕๐
๓๑๕๐
๒๘๐๐

๒๘๕๐
๓๐๕๐
๒๙๐๐
๑๔๐
๑๗๘
๒๐๐
๑๙๑
๑๘๙
๑๓๐
๑๖๓

๙๕
๑๐๘
๑๔๗
๑๗๖

๒๔๐
๑๗๖
๑๘๓

๑๕๔
๒๐๐
๑๗๘

๑๕๖
๑๗๘
๑๘๐

เป็ดไก่, เป็ดไก่ หมายถึง, เป็ดไก่ คือ, เป็ดไก่ ความหมาย, เป็ดไก่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu