Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'มัตยะ'

[มันตะยะ มันไต มัดไต มัดตะยะ] น. ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่ พวกมนุษย์ และสัตว์ดิรัจฉาน คู่กับ อมร ผู้ไม่ตาย คือ เทวดา. (ส. มรฺตฺย ป. มจฺจ).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน