Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'อัมพา'

[n.] mother

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน