Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'write once read many'

ใช้ตัวย่อว่า WORM (อ่านว่า เวิร์ม) แปลตรง ๆ ได้ว่าเขียนหรือบันทึกได้ครั้งเดียวแต่จะอ่านสักกี่สิบกี่ร้อยครั้งก็ได้ ราชบัณฑิตสถานได้บัญญัติคำแปลไว้ว่า \"เขียนหนึ่งอ่านหลาย\" ใช้กับจานบัน ทึกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะดังกล่าว การบันทึกนั้นต้องใช้แสงเลเซอร์ ฉะนั้นจึงต้องใช้เก็บข้อมูลสำหรับการค้นคว้า เช่น พจนานุกรม พระไตรปิฎก ฯ ไม่เหมาะสำหรับใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ต้องมีการปรับแก้บ่อย ๆ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน