ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

การปลูกมันเทศ, การปลูกมันเทศ หมายถึง, การปลูกมันเทศ คือ, การปลูกมันเทศ ความหมาย, การปลูกมันเทศ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปลูกมันเทศ


ฤดูปลูก
          มันเทศจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ซึ่งมีอากาศค่อนข้างร้อน และเป็นพืชที่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี  มันเทศต้องการน้ำฝนเพียงชั่วเวลาระยะแตกยอดและใบ เมื่อทอดยอดและแตกใบโตเต็มที่แล้ว ถึงฝนไม่ตกมันเทศก็ไม่เฉาและจะลงหัวซึ่งมีขนาดโตดีกว่าฝนตกมากเสียอีก มันเทศสามารถปลูกได้ ๒ ครั้งต่อปี  ในฤดูฝนการเตรียมดินจะต้องเริ่มหลังจากฝนตกครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม และปลูกโดยเร็วหลังจากเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เวลาที่ปลูกกันส่วนมากในฤดูฝน  คือ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ถึงกลางเดือนมิถุนายน การปลูกในฤดูฝนนี้จะเก็บหัวได้ราวเดือนสิงหาคม  การปลูกอีกครั้งหนึ่ง คือ หลังฤดูฝนราวเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน  การปลูกในฤดูนี้ส่วนมากจะให้ผลผลิตสู้ในฤดูฝนไม่ได้  ในที่ซึ่งมีการชลประทานดีแล้ว จะปลูกมันเทศเมื่อไรก็ได้ เพราะว่ามันเทศเป็นพืชที่ไม่มีความไวต่อ ช่วงแสง
การเลือกและการเตรียมที่
          มันเทศเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีอาหารพืชบริบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี และเป็นดินเบา  ดินที่ เหมาะแก่การปลูกมันเทศ  คือดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว

          หลักการเลือกที่ปลูกมันเทศที่สำคัญ มีดังนี้
          ๑.  ถ้าเป็นที่นาควรเลือกที่สูงๆ และระบายน้ำได้ดีในฤดูฝน เพราะการระบายน้ำเป็นสิ่งจำเป็น
มาก  แต่ถ้าปลูกในฤดูแล้งก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกที่สูงมากนัก เพราะไม่มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ
          ๒.  ถ้าเป็นไปได้  ที่นั้นไม่ควรปลูกมันเทศมาก่อน  เพราะว่าที่ซึ่งเคยปลูกมันเทศมาก่อนนั้นอาจมีเสี้ยนดิน ซึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่ง  ดังนั้นถ้าปลูกมันเทศซ้ำอาจถูกเสี้ยนดินทำลายหัวเสียหายมากและได้ผลไม่เต็มที่  ทางที่ดีควรปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อกำจัดแมลงชนิดนี้ ให้หมดไปเสียก่อนที่จะปลูกมันเทศต่อไป
          ๓. ในที่ดอนและที่ราบทั่วๆ ไปนั้น  ส่วน
ใหญ่จะปลูกได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ส่วนที่ซึ่งอยู่ในเขตการชลประทานสามารถจะปลูกมันเทศได้ตลอดปี  แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงปัญหาเรื่องระบายน้ำให้ดี
          ก่อนปลูกมันเทศ  ต้องเตรียมดิน คือ ไถ และพรวน ๒-๓ ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืชและทำให้ดินมีสภาพร่วนซุย  แล้วจึงปรับระดับเนื้อที่ปลูกให้เรียบสม่ำเสมอกัน เพื่อประโยชน์ในการส่งน้ำและระบายน้ำ   ถ้าหากที่ไม่เรียบสม่ำเสมอจะทำให้การส่งน้ำลำบากและระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร  ที่ลุ่มก็จะมีน้ำท่วม   ส่วนที่ดอนน้ำขึ้นไม่ถึงก็จะทำให้มันเทศเฉาตายได้  การเตรียมที่จึงมีความสำคัญมาก ที่ซึ่งเป็นดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนั้น เมื่อเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไถเปิดร่องโดยให้ร่องนั้นอยู่ห่างกัน ๗๕ ถึง ๑๐๐ เซนติเมตร ส่วนในดินหนักและการระบายน้ำไม่ดีจะต้องยกร่องขึ้นมาโดยให้สันร่องห่างกัน ๗๕ ถึง ๑๐๐ เซนติเมตรเช่นกันร่องที่ยกขึ้นมานั้นควรจะเป็นรูปสามเหลี่ยม  และฐานของร่องกว้างประมาณ ๗๕-๑๐๐ เซนติเมตร ถ้าหากเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีก็ปลูกในร่องที่เปิดไว้ส่วนในดินหนักก็ปลูกบนสันร่องนั้นๆ

          การยกร่องเตรียมแปลงปลูกมันเทศมี ๓ วิธี ด้วยกัน คือ
          ๑. ใช้แรงคน ใช้จอบขุดดินข้างๆ แปลงให้ขึ้นมาอยู่บนสันร่องโดยให้ร่องสูงประมาณ ๕๐-๖๐ เซนติเมตร  และระยะร่องห่างกัน ๑ เมตร  การที่ยกร่องสูงนั้นก็เพื่อให้มันเทศลงหัวได้สะดวก  ทั้งนี้เนื่องจากดินที่พูนขึ้นมานั้นร่วนซุยกว่าปกติ  วิธีนี้ใช้ได้ผลดีแต่ล่าช้าและเปลืองค่าใช้จ่ายและแรงงานมาก
         ๒. ใช้แรงสัตว์  ใช้วัวหรือควายเทียมติดไถแล้วไถเวียนซ้ายและขวาประมาณข้างละ ๓ รอบขี้ไถก็จะกลับเข้าหากันกลายเป็นร่องสูงประมาณ ๕๐-๖๐ เซนติเมตร และให้สันร่องนั้นอยู่ห่างกัน ๑๐๐ เซนติเมตร
         ๓. ใช้แทรกเตอร์ติดเครื่องยกร่อง   ปรับเครื่องยกร่องให้ได้สันร่องอยู่ห่างกัน ๑๐๐ เซนติเมตรการขัดก็ควรเล็งให้ตรงจะได้ร่องสูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ตามต้องการ  วิธีนี้ทุ่นแรงมากและ สามารถยกร่องได้วันละหลายสิบไร่
วิธีปลูก
           การเตรียมวัสดุปลูกนั้น แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะใช้ส่วนใดปลูกการใช้ลำต้นหรือเถาปลูก  ส่วนใหญ่ใช้ลำต้นที่แก่หลังจากเก็บหัวแล้วตัดเถาให้ยาวประมาณ ๔๐เซนติเมตร  การใช้เถานี้นิยมใช้ส่วนยอดมากกว่าส่วนอื่นๆ  ทั้งนี้ก็เพราะส่วนยอดนั้นเจริญเติบโตและออกรากรวดเร็ว และนอกจากนั้นยอดส่วนมากจะไม่เป็นที่อาศัยของแมลงปีกแข็งที่ทำให้หัวมันเทศเป็นแมง
           การใช้หน่อจากหัวกระทำได้โดยคัดเลือกหัวมันเทศที่มีขนาดโต  ปราศจากโรคและแมลง  ล้างน้ำให้สะอาดแล้วแช่น้ำปูนเพื่อกันราไว้ประมาณ ๑ ชั่วโมง  เอาหัวมันเทศนั้นลงเพาะแบบนอนในทรายพรมน้ำให้เปียกทิ้งไว้ ๖-๗ วัน จะมีหน่องอกขึ้นมาตามตาของหัว ใช้มีดคมๆ และสะอาดผ่าแบ่งหัวมันเทศออกเป็นซีกๆ แต่ละซีกให้มีหน่อติดอยู่ ๒-๓ หน่อ เพื่อกันเน่าให้เอาปูนแดงที่ใช้กินกับหมากทาที่รอยแผลนั้นหรือแช่ลงในน้ำยา บอร์โดซ์มิกซ์เจอร์ (bordeaux mixture) เพื่อป้องกันราและกันเน่า แล้วเอาซีกมันเหล่านั้นลงปลูกในแปลงเพาะชำจนออกรากและหน่อขึ้นงามดีแล้วจึงย้ายไปปลูกในไร่
           การเตรียมเถาชำซึ่งมีใบติด ๑ ใบ ในกรณีที่ขาดแคลนเถาสามารถจะใช้วิธีนี้ได้ดี  โดยคัดเลือกเถาที่อวบสมบูรณ์และปราศจากโรคและแมลง  ใช้ มีดคมตัดเถาออกเป็นท่อนๆ  ท่อนหนึ่งมีใบติดเพียง ๑ ใบ  แล้วนำไปชำในแปลงเพาะจนออกรากและแตกหน่อดี  แล้วจึงย้ายไปปลูกในไร่
           การใช้เมล็ดปลูกเป็นการค้านั้น  ไม่นิยมเพราะจะต้องใช้เวลานานและเสียเวลาปลูกโดยใช่เหตุการใช้เมล็ดปลูกนั้นจะกระทำก็ต่อเมื่อต้องการผลิตพันธุ์ใหม่ให้มีลักษณะและคุณภาพดีกว่าพันธุ์เดิม

           การปลูกด้วยเถาแบ่งออกได้ ๓ วิธี
         ๑. ปลูกทำมุมประมาณ ๔๕ องศากับพื้นดินฝังเถาลงไปในดินและให้ส่วนปลายโผล่ออกมาเหนือพื้นดินและทำมุมประมาณ ๔๕ องศา
         ๒. ปลูกแบบฝังให้หัวท้ายโผล่เหนือพื้นดินฝังเถาลงไปในดินให้ลึกประมาณ ๕ นิ้วและให้หัวและท้ายของเถาโผล่ออกมาเหนือพื้นดิน
         ๓. ปลูกแบบม้วนขมวด  วิธีนี้ปลูกโดยม้วนโคนของเถาเป็นแบบวงกลม  แล้วฝังส่วนนั้นไว้ใต้ดิน ส่วนปลายเถาให้โผล่เหนือพื้นดิน
         ทั้งสามวิธีนี้ให้ฝังเถาลงในร่องให้ห่างกันประมาณ ๕๐ เซนติเมตรผลการปลูกทั้งสามวิธี  ในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นดังนี้
         ๑. การปลูกแบบหัวท้ายโผล่เหนือพื้นดินให้น้ำหนักหัวสูงสุด  และการปลูกแบบทำมุม ๔๕ องศาและม้วนขมวดให้น้ำหนักหัวเป็นที่สองและที่สามตามลำดับ
         ๒. ต้นทุนในการปลูกแบบทำมุม ๔๕ องศาจะสูงกว่าการปลูกแบบหัวท้ายโผล่เหนือพื้นดินและม้วนขมวด
         ๓. การปลูกแบบม้วนขมวด  จะให้น้ำหนักของเถาและใบสูงสุด  วิธีปลูกแบบนี้เหมาะสำหรับผลิตเถาและใบใช้เลี้ยงสัตว์
           การปลูกโดยใช้หน่อจากหัวและเถาชำ  ซึ่งมีใบติด ๑ ใบ คือ วางวัสดุปลูกเหล่านั้นลงในหลุมที่ได้เตรียมไว้โดยให้หน่อโผล่ออกมาเหนือพื้นดิน และปลูกให้ห่างกันประมาณ ๕๐ เซนติเมตร

การปลูกมันเทศ, การปลูกมันเทศ หมายถึง, การปลูกมันเทศ คือ, การปลูกมันเทศ ความหมาย, การปลูกมันเทศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu