แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

         ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรมแบบนี้ได้แก่สมอลล์ทอล์ก(Smalltalk) ซีพลัสพลัส(C++) จาวา(Java) เป็นต้น แนวความคิดในการเขียนโป ...

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

         ขั้นแรกต้องระบุคำสั่งค้นหา(Find)เพื่อค้นหาระเบียนที่น่าสนใจว่ามีหรือไม่ถ้ามีอยู่ที่ไหนและเมื่อหาพบแล้วจึงใช้คำสั่งนำออกมา(Get)เพื่อจะด ...

ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database  Security)

ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security)

         ข้อมูลที่นำมาจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลนั้น อาจมีระดับของความสำคัญแตกต่างกันไปกลุ่มข้อมูลบางกลุ่มอาจเป็นความลับสุดยอด ห้ามเผยแพร่เด ...