แสดง 51 - 59 จาก 59 รายการ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสู่ชุมชน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสู่ชุมชน

ประเทศไทยมีความต้องการถั่วเหลืองประมาณ1-2ล้านตันต่อปีแต่ปริมาณถั่วเหลืองที่ปลูกในประเทศมีเพียง24แสนตันจึงต้องนำเข้าประมาณ14ล้านตันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร2548นอกจากสภาพดินฟ้าอากาศและปั ...

ศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน

ศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบันประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาร์และเวียดนามยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการก้าวไปสู่ตลาดการแข่งขันทางเศ ...

ชีวินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

ชีวินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

การนำเข้ายาปราบศัตรูพืชของไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปีพศ2546-2548สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานว่าประเทศไทยนำเข้ายาปราบศัตรูพืชมากกว่า10000ล้านบาทต่อปีการใช้สารเคมีฉีดพ่นในแปลงเกษตรกรแ ...

โครงการผลิตบุคลากรด้านชีวสารสนเทศ

โครงการผลิตบุคลากรด้านชีวสารสนเทศ

ชีวสารสนเทศศาสตร์Bioinformaticsเป็นศาสตร์แขนงใหม่ในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพที่ผนวกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางทั้งทางด้านการแพทย์ ...

โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร ( Food Engineering Practice School Program: FEPS )

โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร ( Food Engineering Practice School Program: FEPS )

การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นภารกิจหนึ่งที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความส ...

ระบบบำบัดน้ำสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์

ระบบบำบัดน้ำสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์

ปลาเรนโบว์เทราท์rainbowtroutเป็นปลาน้ำจืดรสชาติดีและเป็นที่นิยมบริโภคเนื่องจากมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมกา3สูงติด10อันดับแรกของปลาทั้งหมดปลาเรนโบว์เทราท์100กรัมมีโอเมกา310มิลลิกรัมก ...

โครงการทูบีนัมเบอวัน

โครงการทูบีนัมเบอวัน

TOBENUMBERONEในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหลักการและเหตุผลยาเสพติดปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ ...

ภูมิปัญญาชาวบ้าน อีสาน การสานกระติบข้าว

ภูมิปัญญาชาวบ้าน อีสาน การสานกระติบข้าว

ความรู้เรื่องกระติบข้าวกระติบข้าวเป็นของใช้ประจำบ้านที่ใช้บรรจุข้าวเหนียวทุกครัวเรือนทุกพื้นที่ที่รับประทานข้าวเหนียวเหตุผลที่ทำให้นิยมใช้กระติบข้าวบรรจุข้าวเหนียว1ทำให้ข้าวเหนียวที่บรรจุไม่เห ...

วิธีเขียนโครงการ ขั้นตอนการทําโครงการ

วิธีเขียนโครงการ ขั้นตอนการทําโครงการ

มีวิธีการเขียนดังนี้1.ชื่อโครงการต้องเป็นชื่อที่เหมาะสมชัดเจนดึงดูดความสนใจและเฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไร2.หลักการและเหตุผลเป็นการแสดงถึงปัญหาความจำเป็น ...