แสดง 11 - 20 จาก 81 รายการ

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

         ภายหลังการถ่ายรูปทางอากาศบริเวณจังหวัดสุรินทร์แล้วประมาณ๒๐ปีจึงได้มีการนำเรื่องการทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน ...

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

         การทำแผนที่แบบตะวันตกโดยคนไทยเริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่๕ในพ.ศ.๒๔๑๘พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งหน่วยทหารช่า ...

แผนที่

แผนที่

         ภารกิจหลักของสถาบันการทำแผนที่ก็คือการสำรวจเพื่อทำแผนที่พื้นดินภายในประเทศการสำรวจนี้ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสต ...

การพัฒนาฝีมือแรงงานและอุปกรณ์การผลิต

การพัฒนาฝีมือแรงงานและอุปกรณ์การผลิต

         การทำงานหากจะให้ได้ผลดีเป็นที่ภาคภูมิใจของตัวเราเองและครอบครัวเราควรเลือกงานที่เหมาะสมกับนิสัยใจคอกำลังกายกำลังทรัพย์สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและส ...

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

         ธนาคารพาณิชย์ได้เข้ามามีบทบาทในการให้สินเชื่อทางการเกษตร มาเป็นเวลานานแล้วดังเช่นจากสถิติเมื่อพ.ศ.๒๔๖๓ปรากฏว่าสหกรณ์ที่ได้จัดตั้งขึ้นท ...

ธนาคารโค-กระบือ

ธนาคารโค-กระบือ

         ปัจจุบันเกษตรกรยากจนในชนบทประมาณร้อยละ๒๐ต้องประสบปัญหาเรื่องขาดโค-กระบือเพื่อใช้งานในการประกอบอาชีพจำเป็นต้องเสียค่าเช่าโค-กระบือในอัตราสูงคิด ...

ธนาคารข้าว

ธนาคารข้าว

         ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประ-ชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ๘๐ของประชาชนทั้งหมดอาศัยอยู่ในชนบทและประชาชนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความเป็นอยู่โดยอาศั ...

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

         ความคิดที่จะจัดตั้งธนาคารของชาวไร่ชาวนาหรือธนาคารเกษตรได้เริ่มขึ้นเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่๕โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินของชาวนาทั้งน ...

ธนาคาร

ธนาคาร

         ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้ว่าหน่วยงานนี้จะมีหน่วยงานที่แยกย่อยออกไป ...

การเกิดน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร และแนวพระราชดำริในการแก้ไข

การเกิดน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร และแนวพระราชดำริในการแก้ไข

         กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ไกลจากปากอ่าวไทยเท่าใดนัก   ดังนั้น  ระดับน้ำในแม ...