ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรรมวิธีในการทำน้ำประปา, กรรมวิธีในการทำน้ำประปา หมายถึง, กรรมวิธีในการทำน้ำประปา คือ, กรรมวิธีในการทำน้ำประปา ความหมาย, กรรมวิธีในการทำน้ำประปา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
กรรมวิธีในการทำน้ำประปา


          แยกได้เป็นขั้นๆ ดังต่อไปนี้

          ๑. การจัดหาน้ำดิบ    น้ำดิบอาจหาได้โดยการสร้างอ่างเก็บน้ำธรรมชาติขึ้น เพื่อใช้กักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในบริเวณอ่างเก็บน้ำ และจากลำน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ  ในการสร้างเขื่อนกั้นน้ำปิดทางไหลของน้ำในแม่น้ำลำคลอง  ก็จะทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำขึ้นหน้าเขื่อน  น้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำนี้  เราเรียกว่า  น้ำดิบ ซึ่งยังใช้บริโภคไม่ได้  วิศวกรจะฝังท่อลอดใต้เขื่อนไว้  และโผล่ปากท่อไว้หน้าเขื่อนภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำ น้ำดิบจะไหลมาตามท่อนี้ แล้วถูกส่งผ่านไปยังโรงกรองน้ำ เพื่อทำน้ำประปาต่อไป

          ในกรณีที่มิอาจสร้างอ่างเก็บน้ำได้  ก็อาจใช้น้ำจากแม่น้ำมาทำน้ำประปาได้   การนำน้ำจากแม่น้ำต้องเลือกที่ตั้งซึ่งควรจะอยู่ไกลจากปากแม่น้ำให้มาก  ทั้งนี้เพื่อมิให้ความเค็มของน้ำทะเลซึมผ่านไปถึงได้   และน้ำแม่น้ำในบริเวณนั้นต้องไม่สกปรก(polluted) จนไม่อาจทำให้ใสสะอาดได้โดยวิธีธรรมดา  โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำ ซึ่งผ่านน้ำเสียที่ใช้ในการอุต-สาหกรรมลงสู่แม่น้ำโดยตรง    ก็จะทำให้แม่น้ำสกปรกได้ง่ายอนึ่ง น้ำที่มาจากท่อระบายน้ำทิ้งซึ่งอยู่ ๒ ข้างบริเวณถนน  ถ้าน้ำเสียดังกล่าวไหลไปสู่แม่น้ำ ก็จะทำให้แม่น้ำ  ในบริเวณนั้นเสียได้เช่นกัน  เมื่อเลือกที่ตั้งได้แล้ว  ก็ทำการติดตั้งโรงสูบน้ำและขุดคลองประปาจากโรงสูบน้ำมายังโรงกรองน้ำ

          คลองประปานี้จะทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดย่อม น้ำดิบที่ไหลในคลองประปาจะไหลช้ามากประมาณอัตราเร็ว ๐.๕ -๑.๕ เมตร ต่อวินาที

          ๒.  การทำน้ำดิบให้เป็นน้ำประปา  เนื่องจากน้ำดิบที่ได้จากแม่น้ำไม่เพียงพอแก่การทำน้ำประปา  การประปานครหลวงจึงจำเป็นต้องสูบน้ำบาดาล  ที่อยู่ในชั้นทะเลทรายลึกประมาณ๒๐๐ เมตร ในบริเวณกรุงเทพมหานครขึ้นมาใช้  น้ำที่ได้นี้เป็นน้ำบริสุทธิ์  ใสสะอาด  ไม่มีเชื้อโรคหรือแร่ธาตุที่เป็นพิษต่อร่าง-กาย จึงมักส่งต่อเข้าท่อประปาโดยไม่ต้องผ่านถังตกตะกอน  และถังกรองขั้นนี้เป็นการผ่านน้ำดิบให้เข้าไปยังถังที่มีชื่อว่า   ถังตกตะกอน (clarifier) ภายในถังนี้ เขาฉีดน้ำยาที่มีสารส้ม เป็นส่วนผสมให้เข้ามาปนกับน้ำดิบในอัตราส่วนพอเหมาะ  สารเคมีจำพวกสารส้มจะไปทำปฏิกิริยาแยกเอาตะกอนซึ่งทำให้น้ำขุ่นสกปรกออกเป็นก้อนที่เรียกว่า  ก้อนตะกอน  (floc) น้ำกับก้อนตะกอนที่แยกออกมาแล้วจะไหลไปยังถังกรอง (filter)   ในถังกรองมีชั้นทราย และกรวดรวมกันอยู่หลายชั้น  เริ่มแต่ชั้นทรายขนาดกลาง และทรายหยาบ ต่อจากนั้นเป็นชั้นของกรวดเม็ดเล็ก  เม็ดปานกลาง และเม็ดโต ทรายและกรวดจะช่วยกรองตะกอนน้ำที่ไหลผ่านชั้นของกรวดจะเป็นน้ำใส  น้ำใสจะไหลจากบ่อกรองไปยังถังพักน้ำใส   ซึ่งเป็นบ่อถังทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหลายๆถังต่อพ่วงกัน   น้ำในตอนนี้จัดได้ว่าใสแลดูสะอาด  แต่อาจจะมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายเจือปนอยู่ได้  ดังนั้น ก่อนที่จะสูบน้ำใสนี้ออกให้ประชาชนใช้  การประปาจะจัดการใส่ก๊าซคลอรีนหรือผงเคมีที่จะให้ก๊าซคลอรีน  ในอัตราส่วนที่น้อยมากลงในน้ำใสเพื่อฆ่าเชื้อโรคดังกล่าว  จากนี้ก็สามารถจะสูบน้ำออกจ่ายให้ประชาชนใช้บริโภคได้

          ท่อน้ำประปาที่ออกจากโรงสูบน้ำของการประปา เป็นท่อขนาดใหญ่บางท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางโตถึง ๑ เมตร ท่อดังกล่าวนี้เขาฝังไว้ข้างถนนจมลึกจากระดับถนนประมาณ ๑ - ๒เมตร  จากท่อใหญ่ก็มีท่อซอยซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงตามลำดับ ท่อดังกล่าวนี้จะแยกเข้าตามถนนสายเล็กลงมาเข้าตามซอย ตามตรอก

          บางตำบลของกรุงเทพมหานครได้น้ำประปามาจากการดูดน้ำบาดาลที่อยู่ในชั้นของทรายซึ่งเก็บน้ำได้ปริมาณมาก  ดังนั้นบ่อบาดาลที่ขุดลึก ๑๕๐  -  ๒๐๐ เมตร ก็จะได้น้ำบาดาลที่เป็นน้ำบริสุทธิ์ใสสะอาด แม้ว่าในบางครั้งจะมีทรายละเอียดจำนวนเล็กน้อยเจือปนอยู่ แต่ก็ไม่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ หลังจากที่ได้ตรวจดูคุณภาพของน้ำแล้ว ไม่พบสารหรือแร่ธาตุที่เป็นพิษต่อร่างกายละลายเจือปนอยู่ก็จัดเป็นน้ำที่ใช้บริโภคได้
          
          การประปากรุงเทพฯ  และการประปาส่วนภูมิภาค  ได้ขุดบ่อน้ำบาดาลตามจังหวัดต่างๆขึ้นปีละหลายสิบบ่อ   เมื่อสูบน้ำบาดาลขึ้นมาแล้ว ก็จะส่งต่อเข้าในท่อประปาเลยทีเดียว  บ่อน้ำบาดาลดังกล่าวนี้ เมื่อได้สูบใช้ไปนานวันเข้า ปริมาณน้ำที่ได้ก็จะลดลง ทั้งนี้ เพราะมีทรายหลายขนาดถูกเครื่องสูบน้ำดูดติดกับน้ำเข้ามาด้วย ทรายเหล่านี้จะอุดรูตะแกรงที่รับน้ำ ทำให้ปริ-มาณน้ำที่สูบได้ลดน้อยลงทุกที ปกติทางการประปาจะใช้วิธีล้างตะแกรงให้ทรายที่อุดรูหลุดออก  โดยหยุดสูบน้ำขึ้น แล้วสูบน้ำที่ได้จากที่อื่นพ่นลงไปด้วยความดันสูง หรือมิฉะนั้นก็ใช้เป่าอากาศกลับลงไปใต้ดิน เพื่อให้น้ำและลมที่เป่านี้เข้าไล่เม็ดทราย  และสิ่งสกปรกที่อุดรูตะแกรงให้หลุดออกไป เมื่อดูดน้ำขึ้นมาใหม่ก็จะได้น้ำที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้

          เมื่อเราปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ต้องไปติดต่อขออนุญาตจากการประปาเพื่อให้ต่อท่อประปาแยกท่อใหญ่มาเข้าบ้านเรา  ในการต่อท่อประปาเข้าบ้าน  การประปาจะติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ด้วย   สำหรับการต่อท่อน้ำ ซึ่งอยู่ภายในบ้านนั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านจะต้องทำการเดินท่อเอง

          เมื่อเราต่อท่อภายในบ้านเข้ากับมาตรวัดน้ำและเปิดประตูน้ำ(Valve) ให้น้ำไหลเข้าบ้านได้แล้ว   น้ำจะไหลผ่านมาตรวัดน้ำทำให้เข็มหมุนชี้จำนวนปริมาณของน้ำที่ไหลผ่านมาตร    การประปาได้ใช้มาตรวัดน้ำเป็นเครื่องชี้ สำหรับการเก็บเงินค่าใช้น้ำของแต่ละบ้าน

          เนื่องจากน้ำประปาที่การประปาจ่ายให้ประชาชนอาจมีทรายละเอียดปนอยู่เล็กน้อย  ทรายดังกล่าวนี้เมื่อไหลผ่านมาตรวัดน้ำหลายๆ ครั้ง จะทำให้มาตรเกิดการสึกหรอ  และทรายบางส่วนไปตกตะกอนหรือไปขัดในมาตร  ทำให้เข็มมิอาจหมุนได้สะดวก มาตรวัดน้ำบางเครื่องจึงใช้ได้ไม่ทนทาน บางเครื่องใช้ได้เพียง ๒-๓ เดือนก็เสีย ต้องเปลี่ยนใหม่ หรือต้องนำไปล้างและซ่อมให้ใช้ได้  ต่างประเทศบางแห่งเลิกใช้มาตรวัดน้ำกันแล้วและเก็บค่าน้ำ โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนแต่ละหลังนั้นเอง

กรรมวิธีในการทำน้ำประปา, กรรมวิธีในการทำน้ำประปา หมายถึง, กรรมวิธีในการทำน้ำประปา คือ, กรรมวิธีในการทำน้ำประปา ความหมาย, กรรมวิธีในการทำน้ำประปา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu