ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ หมายถึง, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ คือ, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ ความหมาย, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ

           การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการนั้น ได้กำหนดให้มีการใช้มาตรการทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกิดผลเสียหายต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment) หมายถึงกิจกรรมที่ออกแบบให้สามารถชี้และทำนายผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งในทางบวกและางลบของโครงการพัฒนาที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพิจารณาและเสนอแนะมาตรการที่จะใช้ใน การลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอด    จนแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อป้องกันผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วย ดังนั้น ในกระบวนการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนอกจากแสดงถึงผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินโครงการแล้ว ยังเน้นการป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนโครงการ การดำเนินโครงการรวมทั้งการกำหนดมาตรการการแก้ไขและลด ปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย

           ประเทศไทยได้เริ่มใช้มาตรการทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ และในปัจจุบันได้มีการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ๑๙ ประเภท ดัง

            ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงจนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การที่จะให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขแต่เพียงผู้เดียวคงจะไม่สามารถทำได้ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยเฉพาะภาครัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน ส่วนภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไปก็จำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงจะมีผลทำให้สำคัญที่สุดในการมีส่วนส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นได้ และก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนถาวร

            การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง    แวดล้อม เป็นการดำเนินการที่ต้องใช้ทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์มาประกอบกัน ด้วยการจัดทำนโยบายและแผน การป้องกันและแก้ไข และการควบคุมเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมีเหลือให้เยาวชนรุ่นหลังได้ใช้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตต่อไป นอกจากนี้การจัดการดังกล่าวยังจำเป็นต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกชนิดไปพร้อม ๆ กันทั้งระบบ เพราะทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทุกอย่างต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

 

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ หมายถึง, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ คือ, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ ความหมาย, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu