ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แหล่งปลูกมันสำปะหลัง, แหล่งปลูกมันสำปะหลัง หมายถึง, แหล่งปลูกมันสำปะหลัง คือ, แหล่งปลูกมันสำปะหลัง ความหมาย, แหล่งปลูกมันสำปะหลัง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
แหล่งปลูกมันสำปะหลัง

          มันสำปะหลังเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นประเทศที่ผลิตมากจึงเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรระหว่างเส้นรุ้งที่ ๒๐ องศาเหนือและใต้ ประเทศที่ปลูกมากได้แก่ บราซิลอินโดนีเซีย ไนจีเรีย แซร์ ไทย  และอินเดีย  สำหรับประเทศไทยผลิตมันสำปะหลังได้มากเป็นอันดับ ๕ ของโลก คือ ผลิตได้ประมาณ ๗ เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด
          ประเทศไทยมีการปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ  แต่ที่ปลูกเป็นการค้าจำนวนมากเพื่อส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ดังแสดงในตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ แสดงเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเเฉลี่ยต่อไร่ของมันสำปะหลัง เป็นรายภาค ปีเพาะปลูก ๒๕๑๙/๒๕๒๐

ภาค

เนื้อที่เพาะปลูก
(ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
(กิโลกรัม)

  ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ตะวันออก
  ตะวันตก
  เหนือ
  กลาง ๒,๑๑๖,๙๗๙
๑,๘๘๔,๕๖๓
    ๒๐๒,๑๗๐
   ๑๐๔,๘๙๗
      ๖๔,๗๖๕ ๔,๘๒๑,๖๐๓
๔,๔๑๙,๘๒๒
    ๔๔๑,๖๔๗
    ๒๗๒,๑๑๙
   ๑๓๒,๕๓๗ ๒,๒๗๘
๒,๓๔๕
๒,๔๒๓
๒,๕๙๔
๒,๐๔๖   รวมทั้งประเทศ ๔,๓๗๓,๓๗๔ ๑๐,๑๓๗,๘๒๘ ๒,๓๑๘
           จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญได้แก่ นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรีชัยภูมิ เนื้อที่เพาะปลูกของ ๕ จังหวัดนี้เมื่อรวมกันแล้วประมาณ ๕๕ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ดังปรากฏในตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ แสดงเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสำปะหลัง เป็นรายจังหวัดที่สำคัญ ปีเพาะปลูก ๒๕๑๙/๒๕๒๐

จังหวัด

เนื้อที่เพาะปลูก
(ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
(กิโลกรัม)

  นครราชสีมา
  ชลบุรี
  ระยอง
  ปราจีนบุรี
  ชัยภูมิ
  ฉะเชิงเทรา
  บุรีรัมย์
  กาฬสินธุ์
  ขอนแก่น
  มหาสารคาม

๗๑๒,๑๔๖
๖๒๑,๑๒๖
๔๕๗,๑๙๗
๓๘๔,๒๑๐
๒๔๘,๔๘๔
๒๗๖,๒๓๗
๒๖๑,๗๘๘
๑๘๓,๕๙๙
๑๔๓,๐๗๕
๑๓๔,๐๙๒

๑,๖๐๘,๔๔๙
๑,๒๕๕,๙๑๗
๑,๕๐๒,๔๒๖
   ๖๗๖,๘๕๓
  ๖๗๑,๐๗๓
  ๕๘๘,๑๘๕
  ๕๙๓,๔๗๓
  ๔๓๖,๐๕๖
  ๒๓๘,๙๘๗
  ๒๕๙,๔๗๗

๒,๒๕๙
๒,๒๐๒
๓,๒๘๖
๑,๙๔๔
๒,๓๕๙
๒,๑๒๙
๒,๒๖๗
๒,๓๗๕
๑,๖๗๐
๑,๙๓๕

 

แหล่งปลูกมันสำปะหลัง, แหล่งปลูกมันสำปะหลัง หมายถึง, แหล่งปลูกมันสำปะหลัง คือ, แหล่งปลูกมันสำปะหลัง ความหมาย, แหล่งปลูกมันสำปะหลัง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu