ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การบำรุงรักษาสวน, การบำรุงรักษาสวน หมายถึง, การบำรุงรักษาสวน คือ, การบำรุงรักษาสวน ความหมาย, การบำรุงรักษาสวน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การบำรุงรักษาสวน

          ต้นยางเป็นไม้ยืนต้น  สามารถให้น้ำยางแก่เจ้าของสวนยางได้เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี  แต่ถ้าไม่บำรุงรักษาต้นยางให้เจริญเติบโตแข็งแรงเต็มที่เสียตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ  แล้ว  ต้นยางจะกลายเป็นต้นยางที่แคระแกร็นหรือพิการ  ไม่สามารถให้น้ำยางได้เต็มที่   น้ำยางที่เจ้าของสวนยางควรจะได้รับ จะได้น้อยกว่าที่ควรได้ไปตลอดกาล นอกจากนั้น แทนที่ต้นยางจะโตได้ขนาดกรีดเมื่ออายุ ๕ หรือ ๖ ปีบริบูรณ์ จะต้องขยายเวลาออกไปเป็นปีที่ ๘-๙ หรือกว่านั้น  จึงจะกรีดได้  ทำให้ขาดรายได้ ฉะนั้น การบำรุงรักษาสวนยางในระยะแรกจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่ง และเมื่อต้นโตได้ขนาดกรีดแล้ว  ถ้าบำรุงรักษาดีก็จะได้น้ำยางมากอยู่เสมอ ในการบำรุงรักษานั้นมีข้อที่ควรปฏิบัติ คือ
          (๑) การปราบวัชพืช
          (๒) การให้ปุ๋ย
          (๓) การตัดแต่งต้น
          (๔) การคัดเลือกต้นเลวออก
          (๕) การป้องกันดินถูกชะล้าง
          (๖) การป้องกันและกำจัดโรคและศัตรูพืชของต้นยาง  ซึ่งจะได้กล่าวเป็นข้อ ๆ  พอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้
          การให้ปุ๋ยถือว่าจำเป็นมาก  เพื่อให้ต้นยางเล็กสมบูรณ์เต็มที่  จะได้แข็งแรงต่อสู้ศัตรูพืชและโรคอันอาจจะเกิดขึ้นที่ใบหรือที่รากได้  ถ้าต้นยางโตได้เร็ว  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจะลดน้อยลง  และจะกรีดยางทำรายได้เร็วขึ้น  ปุ๋ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการปลูกต้นยางอย่างยิ่ง   กำหนดเวลาที่ควรใส่ปุ๋ยและจำนวนปุ๋ยที่จะต้องใช้นั้น  กองการยาง  กรมวิชาการเกษตร  กำลังทดลองอยู่หลายสูตร  ส่วนสูตรที่กองการยาง  แนะนำอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสูตรของสถาบันวิจัยการยางมาเลเซีย  แนะนำให้ใช้ไปพลางก่อนดังนี้

          สูตรปุ๋ยผสมสำหรับสวนยางพารา

ชนิดปุ๋ย

N

P2O5

K2O

MgO

สูตร ก.


สูตร ข.
สูตร ค.
สูตร ง.
สูตร จ.

๘.๘


๑๓.๐
๘.๔
๑๐.๗
๑๐.๕

๑๖.๒


๘.๖
๑๔.๔
๑๐.๔
๖.๘

๓.๐
๓.๖
๗.๒
๗.๒
๙.๔

๒.๑


๒.๑
๒.๑
๒.๑
๔.๑

          ตามสูตรข้างต้น
          N                 ต้องใช้ซัลเฟตออฟแอมโมเนียม ๒๑%
          P2O5          ต้องใช้ร็อคฟอสเฟต ๓๖%
          K2O            ต้องใช้มิวริเอตออฟโพแทส ๖๐%
          MgO           ต้องใช้คีเซอไรต์ ๒๖%
          นอกจากปุ๋ยตามสูตรข้างต้นนี้  ยังมีสูตรปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยสำเร็จรูป สำหรับใช้กับต้นยางมีขายอยู่ในตลาดอีกบ้าง แต่ทางราชการยังมิได้ทดลองว่าจะดีมากน้อยเพียงใด
          ถ้าเป็นที่ดินทรายจัดให้ใช้สูตร ค.   กับสูตร  ง.   แทน  สูตร  ก. และ  ข. เมื่อต้นยางโตกรีดได้แล้วใช้สูตร  จ.  ต้นละ ๔ กระป๋อง/ปี
          สูตรของปุ๋ยข้างต้นนั้น  ให้ทราบพอเป็นแนวเท่านั้น  ไม่จำเป็นจะต้องใช้สูตรที่กล่าวมาแล้วเสมอไป   เพราะที่ดินทุกแห่งไม่เหมือนกัน  การให้ปุ๋ยจึงอาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดให้เหมาะสมกับดินได้
          วิธีใส่ปุ๋ย  ถ้าเป็นปุ๋ยผสมตามสูตรข้างต้น  ภายในสามปีแรก  ใส่โดยวิธีหว่าน   ภายในวงกลมใต้พุ่มใบของต้นยาง     ถ้าต้นยางที่ปลูกไว้อายุ  ๒-๔  เดือน  วงกลมดังกล่าว  ควรจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๔๐ เซนติเมตร  เมื่อต้นยางโตมากยิ่งขึ้น ให้ใส่ปุ๋ยแผ่ขยายกว้างขึ้น และเมื่อต้นยางอายุ ๓  ปี  ขนาดวงกลมที่หว่านปุ๋ยออกไปควรจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  ๑.๒  เมตร   ปุ๋ยที่หว่านไปรอบ ๆ  ต้นยางดังกล่าวนี้  อย่าให้ถูกใบหรือลำต้นและให้ใช้คราดหรือจอบสับเบา ๆ   เพื่อให้ปุ๋ยคลุกปนกับหน้าดิน  หากฝนตกลงมาจะได้ไม่ไหลไป ตรงที่จะใส่ปุ๋ย  ต้องปราบวัชพืชหรือพืชคลุมให้หมดเสียก่อน
          สำหรับต้นยางที่มีอายุตั้งแต่  ๔  ปีขึ้นไป  ให้ใส่ปุ๋ยโดยวิธีฝังในหลุม  โดยใช้จอบขุดรอบ ๆ ใกล้ ๆ  แนวชายพุ่มของต้นยาง  และอย่าให้ชิดโคนต้นยาง  หรือจะหว่านไปตามชายพุ่มต้นยางก็ได้  การใส่ปุ๋ยสำเร็จก็ให้ใช้ทำนองเดียวกันกับใส่ปุ๋ยผสม

การบำรุงรักษาสวน, การบำรุงรักษาสวน หมายถึง, การบำรุงรักษาสวน คือ, การบำรุงรักษาสวน ความหมาย, การบำรุงรักษาสวน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu