ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน, ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน หมายถึง, ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน คือ, ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน ความหมาย, ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน

          มีธรรมเนียมอย่างหนึ่งในพระราชวงศ์ที่ทรงถือปฏิบัติกันเป็นการภายใน บุคคลภายนอกทั่วไปไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ทราบกันแพร่หลายนัก คือ ธรรมเนียมที่เจ้านายทรงเรียกกันโดยย่อว่า “โปเจียม” คำนี้สันนิษฐานว่ามาจากภาษาจีน แปลว่า ลำดับก่อนหลังกัน หมายความว่าในงานพระราชพิธีที่เป็นทางราชการ หรือในงานเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางราชการในโอกาสต่างๆ  พระราชวงศ์ที่ทรงไปร่วมในงานนั้น จะทรงมีลำดับลดหลั่นกันตามฐานะในพระราชวงศ์หากมีกรณีที่ต้องทรงพระดำเนินตามเสด็จพระราชดำเนิน หรือทรงปฏิบัติพระกรณียกิจก่อนหลังกัน จะทรงถือลำดับที่กำหนดนี้เป็นสำคัญ  ต่อมาภายหลัง เมื่อเจ้านายในพระราชวงศ์มีจำนวนน้อยลง แต่บุตรหลานผู้สืบราชสกุลชั้นหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นธรรมเนียมนี้ก็อนุโลมมาใช้เพื่อจัดลำดับผู้ที่อยู่ในราชสกุลต่าง ๆ  ด้วยเช่นกัน และยังคงถือปฏิบัติกันอยู่จนทุกวันนี้

           ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม” อธิบายหลักของธรรมเนียมในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่ควรคำนึงว่า ในสมัยที่ทรงพระราชนิพนธ์นั้นเป็นเวลาที่มีเจ้านายหลายพระองค์มาก ซึ่งมีทั้งเจ้านายฝ่ายพระบรมมหาราชวัง ฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และฝ่ายพระราชวังบวรสถานภิมุข (วังหลัง) หลักที่ทรงจำแนกจึงทรงแยกแยะฐานะของเจ้านายไว้อย่างละเอียด แต่ในปัจจุบันพระราชวงศ์มีจำนวนน้อยลง การจำแนกอย่างละเอียดเช่นนั้น อาจจะยากเกินความเข้าใจของคนในสมัยปัจจุบัน ในที่นี้จึงจะขออธิบายแต่เพียงหลักสำคัญแห่งการจัดลำดับและยกตัวอย่างประกอบแต่พอสมควรเท่านั้น

          ในเบื้องต้นพึงเข้าใจว่า  พระบรมราชอิสริยยศและพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินพระองค์ทรงอยู่ในฐานะพระประมุขแห่งพระราชวงศ์  ต่อจากนั้นคือพระราชอิสริยยศสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินี  ต่อจากนั้นไป  จึงเป็นเจ้านายลำดับต่างๆ  ที่ถือเอาสกุลยศ หมายถึง พระยศที่ได้ด้วยพระชาติกำเนิด คือ ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้า ลดหลั่นกันลงไป

          สำหรับในรัชกาลปัจจุบัน ลำดับที่ทรงพระดำเนินของพระราชวงศ์ในปัจจุบันนี้ (พุทธศักราช ๒๕๔๐) เป็นดังนี้
          ลำดับที่  ๑  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
          ลำดับที่  ๒  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
          ลำดับที่  ๓  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
          (สามพระองค์นี้ ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า ในพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลปัจจุบัน)
          ลำดับที่  ๔  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
          (พระองค์นี้ทรงเป็นเจ้าฟ้า พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖)
          ลำดับที่  ๕  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
          (พระองค์นี้ ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า ในพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลปัจจุบัน มิได้ทรงเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลก่อน)
          ลำดับที่  ๖  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ
          ลำดับที่  ๗  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
          ลำดับที่  ๘  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
          ลำดับที่  ๙  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
          (สามพระองค์นี้เป็นพระเจ้าหลานเธอโดยตรง ในพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลปัจจุบัน)
          ลำดับที่ ๑๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าในรัชกาลที่ ๕  เช่น  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ    
          (ลำดับนี้ เป็นพระเจ้าหลานเธอโดยตรงในรัชกาลที่  ๕  ที่พระบิดาเป็นเจ้าฟ้า  พระมารดาเป็นเจ้า หรือทรงยกย่องเป็นพิเศษ)
          ลำดับที่  ๑๑  พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าในรัชกาลที่  ๕  เช่น  พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ และพระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าวิมลฉัตร  เป็นต้น
          (ลำดับนี้ เป็นพระเจ้าหลานเธอโดยตรงในรัชกาลที่ ๕ ที่พระบิดาเป็นเจ้าฟ้า มารดาเป็นหม่อมห้าม หรือพระบิดาและพระมารดาเป็นพระองค์เจ้า ในระหว่างชั้นเดียวกัน ทรงพระดำเนินตามลำดับยศของพระบิดา)
          ลำดับที่  ๑๒  หม่อมเจ้าสิริวัณวรี  มหิดล
          (ลำดับนี้  เป็นหม่อมเจ้าหลานเธอโดยตรงในพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลปัจจุบัน)
          ลำดับที่ ๑๓ หม่อมเจ้าในรัชกาลที่  ๔
          (ลำดับนี้  เป็นหม่อมเจ้าหลานเธอโดยตรงในรัชกาลที่ ๔ ในระหว่างชั้นเดียวกัน  ทรงดำเนินตามลำดับยศของพระบิดา)          
          ลำดับที่  ๑๔  หม่อมเจ้าในรัชกาลที่  ๕
          (ลำดับนี้  เป็นหม่อมเจ้าหลานเธอโดยตรงในรัชกาลที่  ๕  ในระหว่างชั้นเดียวกัน  ทรงดำเนินตามลำดับยศของพระบิดา)
          ลำดับที่  ๑๕  หม่อมเจ้าในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ  กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่  ๕ (ลำดับนี้  เป็นหม่อมจ้าหลานเธอโดยตรงในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้ารัชกาลที่  ๕  ในระหว่างชั้นเดียวกัน  ทรงดำเนินตามลำดับยศของพระบิดา)

          อนึ่ง  พึงเข้าใจว่าลำดับที่ลดหลั่นกันข้างต้นนี้  เป็นลำดับที่ทรงพระดำเนินตามทางราชการในทางส่วนพระองค์อาจจะทรงปฏิบัติผิดแผกไปบ้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายเรื่องนี้ว่า

          “ที่ว่ามานี้เป็นการสมควรฤๅ  ที่เคยเป็นธรรมเนียมรู้อยู่ด้วยกันทุกคนว่าต้องเดินดังนี้  แต่บางทีเจ้าฟ้าที่ท่านอยู่ในสำรับชั้นเอกด้วยกันท่านยอมเดินหลังเจ้านายชั้นซึ่งท่านเป็นพี่ป้าน้าอาผู้ใหญ่  เพื่อจะให้เป็นการเคารพแลเป็นการอ่อนน้อมก็มี  แต่ท่านผู้ที่เดินหน้ามิสู้จะเต็มใจเมื่อเวลาถึงยศจริง ๆ ก็ต้องเป็นตามลำดับดังนี้ที่ลดหย่อนให้กันนั้นเป็นแต่การภายนอก”

ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน, ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน หมายถึง, ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน คือ, ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน ความหมาย, ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu