ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน, พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน หมายถึง, พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน คือ, พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน ความหมาย, พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน

          ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญในรอบปีหนึ่งๆ  จึงมีความหมายและความสำคัญแก่สังคมไทย เพราะพระราชพิธีต่างๆ นั้น พระมหากษัตริย์ได้ทรงพระกรุณาให้จัดทำขึ้นตามลัทธิประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศและประชาชนและเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติพระบรมราชวงศ์ และพระองค์พระมหากษัตริย์หรือเพื่อน้อมนำให้รำลึก ถึงความสำคัญของพระศาสนา หรือเพื่อแสดงความกตัญญูธรรมและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนมาแล้วในอดีตดังนั้น  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นจึงได้บัญญัติไว้เป็นกฎหมาย  ชื่อ  “กฎมณเฑียรบาล” ระบุว่าเดือนใดจะต้องประกอบพระราชพิธีอะไร

          พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นพระราชพิธีประจำนั้น กล่าวเฉพาะที่เป็นหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง เปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในงานนั้นด้วย  มีรวม ๑๘ พระราชพิธีไม่รวมถึงพระราชพิธีที่มีหมายรับสั่งของสำนักพระราชวังกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าเฝ้าฯ โดยเฉพาะ  เช่น  การพระราชกุศลหล่อเทียนและเจิมเทียนพรรษา การเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  พระราชพิธีที่มีหมายกำหนดการอาจแบ่งออกเป็น ๓  ประเภท คือ พระราชพิธีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  พระราชพิธีเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน และพระราชพิธีเกี่ยวกับความไพบูลย์และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองดังจะขอนำเฉพาะพระราชพิธีสำคัญๆ มาบรรยายดังนี้          ๑. พระราชพิธีสงกรานต์ ทรงปฏิบัติตามโบราณประเพณีเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยคือ บำเพ็ญกุศลอุทิศผลบุญให้แก่บุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว มีการสรงน้ำพระพุทธรูปและปูชนียวัตถุสรงน้ำอัฐิญาติผู้ใหญ่ และรดน้ำญาติผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาธรรมอันเป็นวัฒนธรรมที่สูงของชาติไทย ในรัชกาลปัจจุบันได้รวบรัดให้มีพระราชพิธีตามใจความดังกล่าวในวันเถลิงศก คือวันที่ ๑๕ เมษายนเพียงวันเดียว

          ๒. พระราชพิธีฉัตรมงคล คือวันเฉลิมฉลองวันครบรอบปีแห่งงานพระบรมราชาภิเษก ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันได้แก่  วันที่  ๕ พฤษภาคม เมื่อถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า วันที่ ๔ พฤษภาคม เวลาบ่าย  และวันที่ ๕ พฤษภาคม เวลาเช้า มีการประกอบพระราชพิธีสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นทั้งพิธีทางพระบวรพุทธศาสนา และพิธีพราหมณ์ ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชครูพราหมณ์พิธีอ่านประกาศการพระราชพิธีฉัตรมงคล ความว่า ในการประกอบพระราชพิธีนี้มีพระราชประสงค์จะให้เป็นสิริสวัสดิ์แก่บ้านเมือง จึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า จงดลบันดาลให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรื่องแก่ชาติบ้านเมืองตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ และได้พระราชอุทิศพระราชกุศลนี้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน

          ๓. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกสิกรของชาติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มให้มีพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของการกสิกรรม วันรุ่งขึ้นเป็นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาแรกนา ซึ่งได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงนั้นเป็นผู้ทำพิธี  ณ  ท้องสนามหลวง

          ๔. พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ทางราชการได้กำหนดให้ถือเอาวันพระบรมราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เพื่อให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมของประเทศที่เจริญแล้วและมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และเพื่อเป็นการสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติโดยทั่วกัน ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันงานพระราชพิธีนี้ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม โดยจะเสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูริยพิมาน  ทรงรับคำถวายชัยมงคลจากพระราชวงศ์ผู้ใหญ่  นายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภา  ในตอนบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพัดยศเก่บรรพชิตในอนัมนิกายและจีนนิกาย พระราชทานสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ทรงสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุสงฆ์วันรุ่งขึ้นมีการพระราชทานภัตตาหารพระภิกษุที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันก่อน  เสร็จแล้วสมเด็จพระสังฆราชถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกถา พรรณนาถึงพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญในรอบปี เป็นเครื่องเตือนพระราชหฤทัย

          พระราชพิธีต่างๆ ล้วนแต่สง่างามเป็นเกียรติเป็นศรีของชาติ และเป็นตัวอย่างในการธำรงมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยให้ยืนยงสืบไปชั่วกาลนาน

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน, พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน หมายถึง, พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน คือ, พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน ความหมาย, พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu