ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ, การทำแผนที่ตามพระราชดำริ หมายถึง, การทำแผนที่ตามพระราชดำริ คือ, การทำแผนที่ตามพระราชดำริ ความหมาย, การทำแผนที่ตามพระราชดำริ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมแผนที่ทหารจัดทำแผนที่ชนิดต่างๆ เพื่อที่จะได้ทรงนำไปใช้ในการพิจารณาแหล่งน้ำธรรมชาติ  หรือจัดพัฒนาที่ดินให้แก่ราษฎร สำหรับประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์ท่าน  กรมแผนที่ทหารได้เริ่มจัดทำแผนที่ตามพระราชประสงค์เริ่มจากโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ "หุบกะพง" ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นแผนที่มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐ เส้นชั้นความสูง ๒ เมตร  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้เพิ่มรายละเอียดใหม่เดือน กรกฎาคม ๒๕๒๕ โครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ "หนองพลับ" ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐, ๑:๑๐,๐๐๐ เส้นชั้นความสูง ๐.๐๕ เมตร และ ๒ เมตร ตามลำดับ โดยใช้รูปถ่ายมาตราส่วน ๑:๕,๐๐๐, ๑:๑๐,๐๐๐ และ ๑:๒๕,๐๐๐ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๑๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๑๖ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๙ ทั้งสองบริเวณได้มีการสำรวจทางภูมิประเทศ  เพื่อหาค่าจุด บังคับรูปถ่ายทางอากาศ แล้วจึงเขียนแผนที่จาก เครื่องมือเขียนแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ นำ มาประกอบระวางลงหมึกเป็นลายเส้นสีดำบนแผ่นพลาสติกใส สำหรับตัวเลข ตัวหนังสือ ใช้ช่างเขียนผู้มีความสามารถเขียนด้วยมือทั้งสิ้น เมื่อเสร็จเป็นต้นร่างใสแล้ว จึงพิมพ์เป็นพิมพ์เขียว นำไปใช้ในราชการ โดยหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาการในสมัยนั้นเป็นผู้ใช้
           ต่อมาเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้มีการจัดทำแผนที่บริเวณพระตำหนักจิตรลดาขึ้นในมาตราส่วน ๑:๑,๕๐๐ จัดทำโดยวิธีการทำแผนที่ จากรูปถ่ายทางอากาศ  ใช้รูปถ่ายมาตราส่วน ๑:๖,๐๐๐ หลังจากเขียนแล้วได้ส่งเจ้าหน้าที่กองทำแผนที่ไปสำรวจเพิ่มเติมรายละเอียดที่ยังไม่ปรากฏบนแผ่นต้นร่างให้สมบูรณ์ขึ้นอีก
          โครงการสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กรมแผนที่ทหาร  รับสนองพระราชประสงค์จัดทำขึ้นในบริเวณห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยความมุ่งหมายที่จะจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรเช่นเดียวกันแผนที่บริเวณนี้จัดทำขึ้นเช่นเดียวกับโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ "หนองพลับ" ตำบลหนองพลับ และโครงการ "หุบกะพง" จัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ เป็นแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐ เส้นชั้นความสูง ๒ เมตร ใช้รูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน ๑:๒๐,๐๐๐ 
          สำนักพระราชวังมีความประสงค์ให้กรม แผนที่ทหาร จัดทำแผนผังพระตำหนักต่างๆ ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ในมาตราส่วน ๑:๑,๕๐๐ ใช้รูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน ๑:๖,๐๐๐ เมื่อดำเนินการ ทำต้นร่างเสร็จแล้ว กองพิมพ์  กรมแผนที่ทหารได้พิมพ์เป็นสีขาวดำ เพื่อมอบให้แก่สำนักพระราชวังได้แจกจ่ายแก่ผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยต่อไป แผนผังพระตำหนักที่จัดทำใน พ.ศ. ๒๕๒๒ นี้ มีรวม ๖ พระตำหนักคือ
          ๑. พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
          ๒. พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร
          ๓. พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          ๔. พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          ๕. พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
          ๖. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
          ส่วนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ขณะนี้กรมแผนที่ทหารได้จัดทำขึ้นใหม่ตามพระราชประสงค์ เป็นมาตราส่วน ๑:๑,๐๐๐ เฉพาะตัวพระตำหนัก และมาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ จากตัวพระตำหนักคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด และจัดพิมพ์เป็นสีเหมือนแผนที่มูลฐานของกรมแผนที่ทหาร
          การทำแผนที่อีกบริเวณหนึ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำขึ้นคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา การดำเนินการจัดทำแผนที่บริเวณนี้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นบริเวณเล็กๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่ตามพระราชประสงค์ ต่อมาได้ขยายแผนที่ออกไปอีก
          ในการจัดทำแผนที่บริเวณนี้ไม่ได้มีการสำรวจหาจุดบังคับรูปถ่าย แต่ได้ใช้การโยงยึดจากแผนที่ภูมิประเทศ ๑:๕๐,๐๐๐ ซึ่งเป็นแผนที่หลัก ใช้รูปถ่ายมาตราส่วน ๑:๔๐,๐๐๐ เขียนแผนที่มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ นำไปทำพิมพ์เขียวทูลเกล้าฯ  ถวาย เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำแผนที่นี้ไปใช้ทรงพบว่า มีความต่างทางความสูงอยู่ ๕ เมตร จากการที่พระองค์ท่านได้เปรียบเทียบกับแผนที่ที่กรมชลประทานจัดทำขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากในการดำเนินการทำแผนที่บริเวณนี้ ได้ใช้ค่าความสูงจากการอ่านเส้นชั้นความสูงบนแผนที่หลัก ซึ่งความคลาดเคลื่อนทางความสูงของแผนที่หลักอยู่ในเกณฑ์ คือ ๕ เมตร ในพ.ศ. ๒๕๒๕ พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะได้แผนที่บริเวณนี้เป็นมาตราส่วน ๑:๑,๐๐๐ และ ๑:๕,๐๐๐ เส้นชั้นความสูง ๑ เมตร
          การจัดทำแผนที่ใหม่นี้ กรมแผนที่ทหารได้ ทำการบินถ่ายรูปใหม่ มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐ มีการสำรวจหาค่าพิกัดทางแนวราบและแนวดิ่งเพื่อใช้เป็นจุดบังคับรูปถ่าย เฉพาะจุดบังคับทางแนวราบจัดทำเฉพาะแห่ง แต่จุดบังคับทางแนวดิ่งทำทุกรูป สำหรับจุดบังคับทางแนวราบได้จัดทำเพิ่มเติมให้กับรูปในสำนักงาน  เมื่อได้ดำเนินการเขียนต้นร่างแผนที่เสร็จแล้วจึงพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายในการทำแผนที่บริเวณนี้ครั้งใหม่นั้น ทางหมวด รังวัดจากรูปถ่ายแผนกประกอบแผนที่ ได้ตรวจสอบจุดกำหนดสูงที่พระองค์ท่านทรงพบว่าผิดอยู่ ๕ เมตร นั้น ผลก็คือความสูงถูกต้องตามที่ทรงพระกรุณาทักท้วง การจัดทำแผนที่ประเภทเดียวกันนี้  ได้จัดทำหลายบริเวณด้วยกัน เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
          แผนที่บริเวณต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นแผนที่โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่เป็นบริเวณๆ ไป เนื่องจากแผนที่หลักของกรมแผนที่ทหาร ที่มีอยู่ทั่วประเทศนั้น ส่วนมากจัดทำมานานแล้วข้อมูลที่ปรากฏบนแผนที่จึงไม่ทันสมัย ทั้งนี้เป็น เพราะกรมแผนที่ทหารมีกำลังพลและงบประมาณจำกัด  ไม่สามารถจะทำการแก้ไขแผนที่เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอทั่วประเทศได้พร้อมๆ กัน เมื่อใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะใช้แผนที่บริเวณใด กรมแผนที่ทหารจะดำเนินการบินถ่ายรูปใหม่หรือใช้รูปถ่ายที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่มีอยู่ เขียนเพิ่มเติมรายละเอียดขึ้นใหม่ เช่น การจัดทำแผนที่บริเวณที่จะสร้างวัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
          กรมแผนที่ทหารได้จัดทำเป็นแผนที่ มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ เพิ่มเติมรายละเอียดใหม่จากรูปถ่ายเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ แล้วนำไปทำพิมพ์เขียวทูลเกล้าฯถวาย การจัดทำแผนที่ด้วยวิธีเดียวกันนี้ยังได้จัดทำขึ้นในอีกหลายบริเวณ เช่น ห้วยสามพันนามอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตราส่วน ๑:๑๒,๕๐๐ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ เมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๒๕ กรมแผนที่ทหารได้ตระหนักดีถึงเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินการจัดการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด ในแผนที่บริเวณอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง และอำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยการเพิ่มเติมรายละเอียด เช่น ถนน และหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นรายละเอียดที่พระองค์ทรงใช้อยู่เสมอ เป็นความสำคัญเร่งด่วนอย่างยิ่ง  เพื่อให้พระองค์ท่านได้ทรงใช้ดังที่เราทุกคนได้ประจักษ์กันแล้วว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ใช้แผนที่ที่ดีและทรงใช้แผนที่มากกว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย เมื่อทรงพบข้อผิดพลาด หรือข้อมูลเพิ่มเติมก็จะทรงแจ้งให้นายทหารแผนที่ผู้ติดตามเสด็จฯ ทราบทุกครั้งเพื่อกรมแผนที่ทหาร จะได้มีข้อมูลไว้แก้ไขแผนที่ต่อไป
          นอกจากการจัดทำแผนที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น กรมแผนที่ทหาร  ยังได้จัดทำแผนที่ขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งที่มีต่อเจ้ากรมแผนที่ทหารเช่น การจัดทำแผนที่โครงการ ๑:๒๕,๐๐๐ บริเวณลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งเป็นแผนที่มูลฐานของกรมแผนที่ทหาร เพื่อทรงนำไปใช้พิจารณาแหล่งน้ำที่เป็น พรุต่างๆ โครงการทำแผนที่บริเวณนี้มีทั้งหมด ๑๑ ระวาง มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ เส้นชั้น ความสูง ๑๐ เมตร เมื่อจัดทำแผนที่บริเวณนี้เสร็จ แล้ว ก็ได้นำไปแก้ไขแผนที่บริเวณเดียวกัน แต่เป็นมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ให้ถูกต้องทันสมัย ด้วย ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ นี้ นอกจากจะดำเนินการ จัดทำแผนที่ลุ่มน้ำโก-ลกแล้ว ยังได้ดำเนินการจัดทำแผนที่บริเวณลุ่มน้ำทวย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครและแผนที่บริเวณเขื่อนน้ำอูน    จังหวัดสกลนคร อีกด้วย
          สำหรับโครงการทำแผนที่ตามพระราชดำรินั้น ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มิได้นำมากล่าว ซึ่งกรมแผนที่ทหารสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาต่อกรมแผนที่ทหารเสมอมา แม้ว่าพระองค์ท่านจะทรงพบข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ปรากฏในแผนที่ก็มิได้ทรงตำหนิ  เพราะทรงเห็นว่าการทำแผนที่นั้นกว่าจะสำเร็จได้แต่ละระวาง ต้องกระทำกันหลายขั้นตอน ย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ทรงทราบดี และทรงเห็นใจที่ได้ทำงานจนสุดความสามารถให้ได้แผนที่ที่ดี และถูกต้องทันสมัยที่สุด กรมแผนที่ทหารจึงรู้สึกซาบซึ้ง และมีความปลาบปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ทรงใช้แผนที่เพื่อประโยชน์ของราษฎรทั้งหลาย จึงขอคัดกระแสพระดำรัสตอนหนึ่งซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานสัมภาษณ์ในรายการวิทยุของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ ซึ่งได้นำมาลงในวารสารแผนที่ ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๒๗ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๗) เป็นบทความนำ ดังนี้

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ, การทำแผนที่ตามพระราชดำริ หมายถึง, การทำแผนที่ตามพระราชดำริ คือ, การทำแผนที่ตามพระราชดำริ ความหมาย, การทำแผนที่ตามพระราชดำริ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu