ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน, การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน หมายถึง, การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน คือ, การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ความหมาย, การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

         งานสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาทางด้านวัตถุยิ่งเจริญขึ้นมากเท่าไร ปัญหาทางสังคมก็ยิ่งมีมากตามขึ้นมาเท่านั้น อาทิ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปัญหายุวอาชญากรและอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน  ปัญหาคนว่างงาน  ปัญหาโสเภณี  ปัญหาผู้สูงอายุ  เป็นต้น งานสังคมสงเคราะห์เป็นงานบริการ  เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย  เป็นงานที่ให้บริการแก่บุคคลทั้งที่มีและไม่มีปัญหา ให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความเป็นปกติสุข และมีความสามารถในการพัฒนาสังคมส่วนรวมด้วย
         รัฐบาลไทยได้มองเห็นความสำคัญเรื่องนี้จึงได้กำหนดเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับสังคมไว้ในหมวด  ๕ มาตรา  ๑๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ว่า "รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ของรัฐและเอกชน เพื่อความมีสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน"  หน่วยงานที่ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์อาจแบ่งเป็น  ๒ ระดับคือ ระดับรัฐบาล และระดับเอกชน          ขณะนี้ประเทศไทยมีสมาคม และมูลนิธิต่างๆ ที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ประมาณ  ๑๐,๐๐๐  แห่ง  หน่วยงานเหล่านี้ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ในการให้การสงเคราะห์และพัฒนาประชาชน  หน่วยงานเอกชนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีนโยบายในการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์  ๗ ด้าน ได้แก่ การร่วมมือและประสานงาน  การส่งเสริมสนับสนุน   การศึกษาวิจัยและวางแผน การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน  การแก้ไขปัญหาสังคม  การพัฒนาสังคม การบริหารงาน และการประชาสัมพันธ์
          กล่าวโดยสรุป  การสังคมสงเคราะห์เป็นวิธีการและกระบวนการทำงานกับผู้รับบริการที่ประสบปัญหาและไม่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถพัฒนาสังคมได้ในที่สุด ทั้งนี้โดยการให้บริการของ "นักสังคมสงเคราะห์"  ถ้าท่านพบผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โปรดแนะนำให้เขาไปใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่ ด้านนี้โดยตรง คือ กรมประชาสงเคราะห์ ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษม สะพานขาว หรือที่ประชาสงเคราะห์จังหวัด ซึ่งสถานที่ทำงานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ถ้าประสบปัญหาด้านสุขภาพอนามัย      โปรดแนะนำให้ไปรับบริการที่แผนกสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลต่างๆ นอกจากนั้นท่านยังสามารถแนะนำให้เขาไปรับบริการจากหน่วยงานเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสังคมสงเคราะห์ก็ได้

          (ดูเพิ่มเติมเรื่อง สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลและ เรื่อง การประกันสังคม หมวดเดียวกัน เล่มเดียวกัน)

การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน, การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน หมายถึง, การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน คือ, การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ความหมาย, การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu