ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เนื้อหาของเรื่องในจารึก, เนื้อหาของเรื่องในจารึก หมายถึง, เนื้อหาของเรื่องในจารึก คือ, เนื้อหาของเรื่องในจารึก ความหมาย, เนื้อหาของเรื่องในจารึก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เนื้อหาของเรื่องในจารึก

          เนื่องจากเนื้อหาสาระของเรื่องในจารึกจะผูกพันอยู่กับผู้สร้างจารึก  ซึ่งส่วนใหญ่คือกษัตริย์  ผู้นำ  หรือหัวหน้าท้องถิ่น  เรื่องราวที่บันทึกจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ตัวผู้บันทึกจารึก เป็นการบอกกล่าวสิ่งที่ผู้สร้างจารึกได้กระทำขึ้น เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลหรือกลุ่มชนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งไม่อาจจะนับเป็นตัวแทนของสังคมในยุคสมัยนั้นได้   แต่สาระของเรื่องในจารึกก็น่าเชื่อถือ เพราะการกล่าวถึงนามบุคคล เช่น พระนามของกษัตริย์  ชื่อสถานที่  ชื่อเมืองชื่อหมู่บ้าน หรือศักราช สิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้น เพราะบุคคลในสมัยนั้นก็น่าจะได้มีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่จารึกด้วยจารึกเหล่านั้นสร้างขึ้นพร้อมเหตุการณ์หรือในเวลาใกล้เคียงกับเหตุการณ์เพื่อปักวางไว้ในที่สาธารณะให้ประชาชนได้รู้เห็นกันทั่ว  เรื่องในจารึกเป็นความจริงตามทัศนะของผู้สร้างจารึกนั้น ๆ
          เนื่องจากจารึกส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะบันทึกกิจกรรมของตนทางศาสนา  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพบูชา  ดังนั้นจึงบันทึกเรื่องราวตามความเป็นจริง   ซึ่งจะเป็นด้วยความเสื่อมใสศรัทธา  หรือเพราะความเกรงกลัวต่อความผิดหรือบาป  อันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนภายหลังก็ตาม  อย่างไรก็ดีสาระของเรื่องในจารึกแต่ละยุคสมัยย่อมเป็นไปตามความนิยมของสังคมในสมัยต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งมีทั้งแตกต่างกันและเหมือนกันจำแนกได้ดังนี้
          ๑. เรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมะ  หรือหัวข้อธรรมะซึ่งเป็นหัวใจของศาสนา ทั้งพระพุทธศาสนา และลัทธิศาสนาฮินดู เช่น จารึกเยธมฺมาฯ จังหวัดนครปฐม และจารึกหุบเขาช่องคอย จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น
          ๒. เรื่องกิจกรรมของกษัตริย์  ผู้นำหรือหัวหน้าท้องถิ่น ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
                 ๒.๑ การสร้างเมือง สร้างรูปเคารพและศาสนสถาน
เช่น เนื้อหาของเรื่องในจารึกบนฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุ   เมืองลพบุรีกล่าวถึงอธิบดีแห่งชาวเมืองตังคุระได้สร้างพระพุทธรูปยืนนี้
                 ๒.๒ การสร้างกฎหมาย  ระเบียบการปกครองในสังคม  เช่น เนื้อหาของเรื่องในจารึกวัดตาพระยา  จังหวัดปราจีนบุรี   กล่าวถึงพระราชโองการห้ามพวกข้าราชการที่ออกไปปฏิบัติงานตามชนบท  จับกุมคุมขังชิงทรัพย์สินของชาวบ้าน
                 ๒.๓ การเผยแพร่และทำนุบำรุงศาสนาเช่น เนื้อหาของเรื่องในจารึกแผ่นทองแดงอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึง พระเจ้าศรีหรรษวรมัน โปรดฯ  ให้ส่งสีวิกาพร้อมด้วยคนฟ้อนรำและดนตรี  เป็นทักษิณาถวายแด่พระศิวลึงค์รูปสัญลักษณ์แทนองค์พระอิศวร
                 ๒.๔ การเผยแพร่อำนาจการปกครองในระหว่างพุทธศตวรรษที่  ๑๕-๑๘ เป็นยุคสมัยที่อาณาจักรกัมพูชาได้ขยายอิทธิพลเข้ามาอยู่ในบางส่วนของพื้นที่ซึ่งเป็นประเทศไทยปัจจุบันจารึกส่วนใหญ่มีส่วนสัมพันธ์กับศาสนสถานและบางครั้งจะพบว่าจารึกไว้ที่เสา  ผนังข้างขอบประตู หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวอาคารสาระของเรื่องในจารึกจะเน้นหนักไปในด้านการแสดงความยิ่งใหญ่   กำลัง  และอำนาจของกษัตริย์ หรือผู้นำชุมชนโดยมีส่วนสัมพันธ์กับศาสนาและประชาชน  เช่น เรื่องในจารึกเมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา   กล่าวถึงพระราชประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่   ๕   และพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ  รวมทั้งการสร้างเทวรูปและพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะแต่ศาสนสถาน
                 ๒.๕ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างรัฐ สาระของเรื่องในจารึกจะกล่าวแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ระหว่างเมือง เช่น คำสาบาน หรือคำสัญญา  เช่น  เนื้อความในจารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก  จังหวัดเลย   เป็นการประกาศความสัมพันธ์ในฐานะมิตรประเทศระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ แห่งอาณาจักรศรีอยุธยากับพระไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) ซึ่งได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ศรีสองรักขึ้นเป็นสักขีพยานว่ากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงรักใคร่สนิทสนมกันดุจเดียวกับนามของพระเจดีย์นั้น
          ๓. เรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น
                 ๓.๑ ตำรายา  กลุ่มจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งบันทึกเรื่องความรู้เกี่ยวกับตำรายารักษาโรคชนิดต่าง ๆตำรานวด และตำราฉันทลักษณ์ เป็นต้น
                 ๓.๒  ดวงชะตา จารึกบางชิ้นมีข้อความขึ้นต้นด้วยรูปดวงชะตา ส่วนใหญ่เป็นดวงชะตาของวัด  หรือถาวรวัตถุที่ผู้สร้างจารึกเป็นผู้มีส่วนในการสร้างหรือปฏิสังขรณ์  โดยจะบอกวันเดือน ปี เวลา ฤกษ์ ในการประกอบพิธีนั้น เช่นจารึกวัดใต้เทิง จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นต้นข้อความด้วยดวงชะตาวันเดือนปีสร้างถาวรวัตถุไว้กับพระพุทธศาสนา
                 ๓.๓ การสอนอักขรวิธี   จารึกบางชิ้นบันทึกแบบอักษรและการสะกดคำ  มีลักษณะเป็นแบบเรียนหนังสือชั้นต้น เช่น จารึกวัดตระพังนาค จังหวัดสุโขทัย  และจารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท พระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์
                 ๓.๔ การติดต่อสื่อสาร จารึกที่บันทึกเรื่องราวเพื่อการติดต่อสื่อสารในลักษณะจดหมายโต้ตอบเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเช่น จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ แห่งประเทศฝรั่งเศส

เนื้อหาของเรื่องในจารึก, เนื้อหาของเรื่องในจารึก หมายถึง, เนื้อหาของเรื่องในจารึก คือ, เนื้อหาของเรื่องในจารึก ความหมาย, เนื้อหาของเรื่องในจารึก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu