ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี, การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี หมายถึง, การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี คือ, การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี ความหมาย, การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ คณะรัฐมนตรีไว้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ เช่น จำนวนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีน้อยลง เหลือไม่เกิน ๓๖ คน ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้มีรัฐมนตรีได้ไม่เกิน ๔๙ คน  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายก-รัฐมนตรี หรือการเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี มีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆมากขึ้น และ ชัดเจนขึ้น ในขณะที่การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๔ จะอยู่ในดุลพินิจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย แม้แต่คุณสมบัติของรัฐมนตรี การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน แม้กระทั่งการพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรีก็ แตกต่างไปจากเดิมเป็นอันมาก ดังจะอธิบายต่อไปนี้ 
          การจะเป็นรัฐมนตรีได้นั้น ต้องมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตาม ที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ และลงนาม รับผิดชอบเรียกว่า ลงนามรับสนองพระบรม- ราชโองการ ส่วนการจะเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรถวาย คำแนะนำและลงนามรับสนองพระบรม-ราชโองการ สำหรับขั้นตอนในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีตามลำดับดังนี้ 
          ๑. มีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะต้องจัดขึ้น ในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
          ๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ ผลการเลือกตั้ง 
          ๓. พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราช-กฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา 
          ๔. พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรก 
          ๕. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร 
          ๖. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประธาน สภาผู้แทนราษฎร 
          ๗. ประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกตามข้อ ๔  การเสนอชื่อผู้ควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายก-รัฐมนตรี ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา ผู้แทนราษฎรรับรอง (๑ ใน ๕ ของจำนวน ๕๐๐ คน เท่ากับ ๑๐๐ คน) มติเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรต้องกระทำโดยการ ลงคะแนนอย่างเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร (๒๕๑ คน) แต่ถ้าคะแนนเสียงยังไม่ได้มากกว่ากึ่งหนึ่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถเรียกประชุมได้อีกจนกว่าจะได้มติเช่นว่านั้น แต่ถ้าพ้นกำหนด ๓๐ วันแล้ว ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อบุคคลผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุดขึ้นกราบบังคมทูลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แม้บุคคลนั้นจะได้คะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม ในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ให้ประธานสภา ผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม-ราชโองการ 
          ๘. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
          ๙. นายกรัฐมนตรีคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี แล้วนำความกราบบังคมทูล นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
          ๑๐. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง รัฐมนตรี 
          ๑๑. นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
          ๑๒. คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาเพื่อร่างนโยบาย 
          ๑๓. คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย ต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ ตามข้อ ๑๑ 
          ๑๔. คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้

การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี, การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี หมายถึง, การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี คือ, การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี ความหมาย, การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu