ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน, เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน หมายถึง, เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน คือ, เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ความหมาย, เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

           ๑. การจัดการเพื่อส่งเสริมการออกดอก
           ต้นทุเรียนที่สมบูรณ์และมีสภาพความพร้อมดีมาก เมื่อผ่านช่วงฝนแล้งที่ต่อเนื่องนานเกิน ๑๐ วัน ต้นทุเรียนจะออกดอกในปริมาณมากและเป็นดอกรุ่นเดียวกัน ซึ่งจะสะดวกและง่ายต่อการจัดการเพื่อให้มีการติดผล การตัดแต่งผล การไว้ผลเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต แต่ถ้าต้นทุเรียนมีสภาพความพร้อมไม่ดีพอ ในขณะที่สภาพแวดล้อมเหมาะสม หรือต้นทุเรียนมีสภาพความพร้อมดีมาก แต่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีความเหมาะสมน้อย ต้นทุเรียนก็จะออกดอกในปริมาณน้อย และเป็นดอกหลายรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต้นทุเรียนที่มีอายุมาก กิ่งมีขนาดใหญ่ ทำให้เป็นปัญหาในด้านการจัดการ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเสริมเพื่อ ช่วยกระตุ้นให้ต้นทุเรียนออกดอกในปริมาณมาก และเป็นดอกรุ่นเดียวกัน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

          - กรณีที่ต้นทุเรียนยังมีสภาพไม่พร้อม แต่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม เมื่อมีช่วงฝนแล้งต่อเนื่องกันมากกว่า ๑๐ วัน แต่ต้นทุเรียนยังมีสภาพไม่พร้อม กล่าวคือ ใบยังไม่แก่ ยอดยังไม่ตั้ง ให้จัดการเสริมโดยการฉีดพ่นใบด้วย "สูตรทางด่วน"  ร่วมกับสาร Mepiquat chloride อัตรา ๕๐ ซีซี./น้ำ ๒๐ ลิตร "สูตรทางด่วน" จะช่วยเร่งให้ใบและยอดของทุเรียนแก่เร็วขึ้น ในขณะที่ Mepiquat chloride จะช่วยลดปริมาณจิบเบอเรลลินในต้นลงได้ระดับหนึ่ง ทำให้การเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขา ลดลง ในกรณีที่มีช่วงฝนแล้งนานผิดปกติ ต้องให้น้ำในปริมาณเล็กน้อย คือ พอให้ผิวดินเปียกวันละครั้ง การจัดการทั้งหมดจะช่วยให้ทุเรียนออกดอกในปริมาณมาก และเป็นดอกรุ่นเดียวกัน

         - กรณีที่ต้นทุเรียนมีสภาพพร้อม แต่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การที่มีช่วงฝนแล้งต่อเนื่องกัน ๓-๔ วัน แล้วมีฝนตกลงมาครั้งหนึ่ง ตามด้วยช่วงฝนแล้งอีก ๓-๔ วันสลับกันไป มีผลทำให้ต้นทุเรียนมีการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านสาขาได้อีก ซึ่งส่งผลให้ต้นทุเรียนออกดอกหลายรุ่น และแต่ละรุ่นมีปริมาณดอกน้อย ปัญหาในกรณีเช่นนี้แก้ไขได้โดยการใช้โพแทสเซียมไนเทรต (KNO3) ในอัตรา ๑๕๐ กรัม ร่วมกับฟลอริเจนในอัตรา ๔๐ ซีซี. ผสมในน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพอเปียก สามารถกระตุ้นให้ต้นทุเรียนออกดอกในปริมาณมาก และเป็นดอกรุ่นเดียวกัน

         ๒. การจัดการเพื่อส่งเสริมการติดผล
         การติดผลเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการกำหนดปริมาณผลผลิตต่อต้น ดังนั้น หากต้องการที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิต จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อส่งเสริมการติดผล ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

           - ตัดแต่งดอกให้เป็นดอกรุ่นเดียวกัน ตัดแต่งดอกรุ่นที่มีปริมาณน้อยออกให้เหลือดอกเพียงรุ่นเดียวในแต่ละกิ่ง หรือเป็นดอกรุ่นเดียวกันทั้งต้น ในกรณีที่ดอกมีปริมาณมาก ให้ตัดแต่งและเหลือดอกไว้เป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ ดอก แต่ละกลุ่มห่างกันพอเหมาะตามตำแหน่งที่คาดว่าจะไว้ผล ในกรณีที่มีดอกหลายรุ่น และแต่ละรุ่นมีปริมาณดอกจำนวนใกล้เคียงกัน ให้พิจารณาตัดแต่งให้เหลือเป็นดอกรุ่นเดียวกันในแต่ละกิ่ง โดยกระจายปริมาณของดอกทั่วต้นให้เหลือจำนวนพอประมาณ การตัดแต่งดอกควรดำเนินการในระยะมะเขือพวง (ประมาณ ๓๐ วัน หลังจากเกิดดอกในระยะไข่ปลา)

          - จัดการน้ำเพื่อช่วยการติดผลและขึ้นลูก การจัดการให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม ตามคำแนะนำในช่วงพัฒนาการต่างๆของดอกและผลอ่อน มีบทบาทสูงในการช่วยลดปัญหาการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อนได้เป็นอย่างดี และเพิ่มการติดผลและขึ้นลูกของทุเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ดอกทุเรียนในระยะเหยียดตีนหนูต้องให้น้ำในปริมาณสูง แต่ลดปริมาณน้ำลงประมาณร้อยละ ๔๐ ในช่วงระยะดอกขาวจนถึงระยะผลอ่อนอายุ ๑ สัปดาห์ หลังดอกบาน รักษาปริมาณความชื้นในดินให้สม่ำเสมอโดยให้น้ำครั้งละน้อยๆ แต่ให้บ่อยครั้ง และเมื่อปลายยอดเกสรตัวเมียที่ติดอยู่กับผลอ่อนเริ่มไหม้และแห้งเป็นสีน้ำตาลแก่ จึงเริ่มเพิ่มปริมาณน้ำที่ให้ขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงเน้นการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อผลอ่อนมีอายุประมาณ ๓ สัปดาห์หลังดอกบาน และปลายยอดเกสรตัวเมียที่ติดอยู่กับผลอ่อนมีลักษณะแห้ง เป็นสีดำ จึงเพิ่มปริมาณน้ำที่ให้มากขึ้นตามคำแนะนำ และรักษาสภาพความชื้นในดินให้สม่ำเสมอไป จนผลอ่อนมีอายุ ๕ สัปดาห์หลังดอกบาน ในกรณีที่มีฝนตกปริมาณมาก ในช่วงเวลาใกล้ดอกบาน ให้พยายามรักษาสภาพความชื้นในดินและความชื้นบรรยากาศ ภายใต้ทรงพุ่มให้สม่ำเสมอ โดยการให้น้ำทุกๆ วัน แต่ในปริมาณวันละไม่มากนัก กวาดเศษซากของดอกที่ร่วงออกให้หมดจาก บริเวณผิวดินใต้ทรงพุ่มเพื่อช่วย ในการถ่ายเทอากาศตรงบริเวณผิวดินให้ดีขึ้น จะช่วยลดปัญหาการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อนได้ในระดับหนึ่ง

           - การช่วยผสมเกสร การติดผลน้อยของทุเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุเรียนพันธุ์ชะนี เป็นปัญหาที่สำคัญ การช่วยผสมเกสรโดยใช้ละอองเกสรจากทุเรียนต่างพันธุ์ จึงเป็นการช่วยทำให้กระบวนการถ่ายละอองเกสรประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การปฏิสนธิ ปริมาณการติดผลจึงเพิ่มขึ้น ผลทุเรียนที่เกิดจากการช่วยผสมเกสร จะมีการเจริญเติบโตเร็ว รูปทรงดี พูเต็ม คุณภาพเนื้อดี สีเนื้อ และรสชาติไม่แตกต่างจากพันธุ์แม่ ปริมาณเนื้อที่รับประทานได้ต่อผลเพิ่มขึ้น

          - ฉีดพ่นด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโต การช่วยผสมเกสร เป็นสิ่งจำเป็นการปฏิบัติต้องใช้เวลาและแรงงาน จึงจะทำให้การผสมเกสรนั้นได้ผลดีตามต้องการ ในกรณีเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนตั้งแต่ ๓-๑๕ ไร่ การช่วยผสมเกสรสามารถปฏิบัติได้ แต่ถ้าเป็นสวนขนาดใหญ่ ก็จะมีปัญหาในด้านการปฏิบัติ จำเป็นต้องเลือกใช้วิธีการอื่น พบว่า การฉีดพ่นใบทั่วทั้งต้นด้วยสารแพกโคลบิวทราโซล ในอัตรา ๕๐๐ ส่วนต่อล้านส่วน ในช่วงที่ดอกทุเรียนอยู่ในระยะกระดุมหรือหัวกำไล จะช่วยทำให้มีการติดผลได้ในปริมาณสูงเช่นเดียวกับการ ช่วยผสมเกสร และคุณภาพของผลผลิตไม่แตกต่างกัน

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน, เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน หมายถึง, เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน คือ, เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ความหมาย, เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu