ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ, การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ หมายถึง, การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ คือ, การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ ความหมาย, การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ

          กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นของบุคลากรประเภทต่างๆ ซึ่งจะทำหน้าที่ข้างเคียงแพทย์ในการปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ จึงได้มีการผลิตและอบรมบุคลากรประเภทต่างๆ ขึ้นเอง ดังนี้
          ๑. พยาบาล ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายงานด้านโรงพยาบาล  ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค และเห็นความจำเป็นจะต้องมีพยาบาลเพื่อทำหน้าที่ในการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วย จึงได้จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลขึ้น  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนในหลักสูตรการอบรม ๓ ปี ได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์  ต่อมามีการปรับปรุงเป็นระยะๆ  ในปัจจุบันรับจากผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (มัธยมปีที่ ๖ หลักสูตรใหม่) หลักสูตร ๔ ปี และมีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรี
          ๒. พยาบาล (ระดับต้น) รับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (มัธยมปีที่ ๖ หลักสูตรใหม่)หลักสูตร ๒ ปี ผู้จบหลักสูตรนี้สามารถศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรพยาบาลได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
          ๓. ผดุงครรภ์อนามัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการอนามัยแม่และเด็ก เริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์คลอดและหลังคลอด ให้ภูมิคุ้มกันโรครวมถึงการอนามัยโรงเรียน  โดยรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนในหลักสูตร ๑ ปี ได้ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ต่อมาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ ในปัจจุบันรับจากผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (มัธยมปีที่ ๖ หลัก
สูตรใหม่) หลักสูตร ๒ ปี โดยเพิ่มวิชาสาธารณสุขให้สามารถทำงานในท้องที่ได้ และได้รับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย
          ๔. การพยาบาลและจิตเวช เดิมเป็นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจิตเวช มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การพยาบาลในหอผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคทางจิต มีหลักสูตร ๑  ปีและต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น ๑ ๑/๒ ปี  และรับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปัจจุบันได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตร ๒ ๑/๒ ปี และรับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (มัธยมปีที่ ๖ หลักสูตรใหม่)
          ๕. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบริการอนามัย  เพื่อช่วยแพทย์ในส่วนภูมิภาค และเป็นผู้ให้บริการอนามัยโดยตรงต่อประชาชน และชุมชนในเขตรับผิดชอบ
          หลักสูตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนี้ แต่เริ่มแรกเมื่อเปิดการอบรมใน พ.ศ. ๒๕๐๐ เรียกว่า หลักสูตรพนักงานอนามัย  ซึ่งเป็นหลักสูตร ๑ ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เน้นหนักทางด้านสุขาภิบาล  ต่อมามีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น ๑ ๑/๒ ปี โดยเน้นทางสุขาภิบาลป้องกันโรค สุขศึกษา และให้รู้จักการรักษาพยาบาลเล็กๆ น้อยๆ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็น ๒ ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๕ (มัธยมปีที่ ๖ หลักสูตรใหม่) และเปลี่ยนชื่อเป็น "หลักสูตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข" โดยเน้นทางด้านงานสาธารณสุขชุมชน และเพิ่มการรักษาพยาบาลให้สามารถรักษาโรคง่ายๆ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ได้ รวมทั้งให้เข้าใจถึงงานสาธารณสุขมูลฐานด้วย
          ๖. ทันตาภิบาล  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ทำการรักษาและป้องกันโรคฟันในเด็กอายุตั้งแต่ ๑ ๑/๒ - ๑๔ ปีได้ และสามารถให้ทันตสุขศึกษากับประชาชนและนักเรียนได้  ทันตาภิบาลที่จบการศึกษาแล้วจะไปประจำที่โรงพยาบาลอำเภอ เพื่อให้การป้องกันและรักษาโรคฟันแก่เด็กนักเรียน ในอำเภอนั้นๆ มีหลักสูตรการอบรม ๒ ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (มัธยมปีที่ ๖ หลักสูตรใหม่)
          ๗. พนักงานกายภาพบำบัด วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและให้ความรู้ในด้านกายภาพบำบัด  และการป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย เดิมหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ๑ ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น ๒ ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (มัธยมปีที่ ๖ หลักสูตรใหม่) เช่นเดิม เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ทางด้านกายภาพบำบัดเบื้องต้นให้มากยิ่งขึ้น
          ๘. พนักงานวิทยาศาสตร์  วัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการในการรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค  มีหลักสูตรการอบรม ๑ ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  (มัธยมปีที่ ๖ หลักสูตรใหม่) และหลักสูตรนี้สามารถศึกษาต่อเนื่องได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ, การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ หมายถึง, การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ คือ, การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ ความหมาย, การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu